Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "BRUNTÁL (15-31)" se týkají následující články:

Rostrokonchy z devonských sedimentů moravskoslezské pánve
Hedvika Weinerová, Tomáš Weiner, Jindřich Hladil, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 153–157
pdf (2.41 MB)

Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
V. Cajz, Z. Skácelová, P. Schnabl, M. Radoň, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 20–25
pdf (0.84 MB)

Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
P. Rambousek, V. Řepka, D. Mašek, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 303–306
pdf (0.15 MB)

Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
Z. Skácelová, V. Blecha, J. Večeřa, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 316–319
pdf (0.27 MB)

Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
J. Večeřa, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 307–310
pdf (0.28 MB)

Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
J. Zimák, J. Štelcl, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 203–204
pdf (0.07 MB)

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Z. Losos, J. Hladíková, J. Zimák, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 154–156
pdf (0.08 MB)

Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
J. Čurda, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava)
L. Maštera, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 125–127
pdf (0.11 MB)

Korálové datování devonských vápenců na konicku (V. od Jevíčka) a u Leskovce (JJZ. od Horního Benešova)
J. Hladil, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 31–32
pdf (0.1 MB)