Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "BENEŠOV (13-33)" se týkají následující články:

Příčina prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních Čechách v létě 2019 a extrémně nízkých specifických odtoků: vliv evapotranspirace z příbřežní zóny toku a ploch s mělkou hladinou podzemní vody
Jiří Bruthans, Renáta Kadlecová, Martin Slavík, Magdalena Králová, Tomáš Fryč, Jan Čurda, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 47–54
pdf (4.47 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
I. Barnet, P. Pacherová, L. Smyčková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexua šumavského moldanubika
F.V. Holub, K. Verner, M. Studená, L. Orságová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 17–20
pdf (0.36 MB)

Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 183–184
pdf (0.43 MB)

Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun)
R. Pokorný, L. Kraft, M. Bouček, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 33–35
pdf (0.07 MB)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu
F.V. Holub, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 83–84
pdf (0.12 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
J. Kadlec, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)