Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "KOLÍN (13-32)" se týkají následující články:

Nové nálezy svijonožců z příbojové facie lokality Velim (spodní turon) a diskuse k výskytu druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin) v české křídové pánvi
T. Kočí, M. Kočová Veselská, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 75–78
pdf (2.22 MB)

První výskyt svijonožce druhu Smilium? parvulum Withers, 1914 v příbojové facii české křídové pánve
T. Kočí, M. Kočová Veselská, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 178–179
pdf (0.21 MB)

Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
J. Žítt, R. Vodrážka, M. Svobodová, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 102–108
pdf (0.84 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
I. Barnet, P. Pacherová, L. Smyčková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim – Skalka (svrchní cenoman–spodní turon, česká křídová pánev)
T. Kočí, M. Kočová Veselská, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 128–131
pdf (0.7 MB)

Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody pramene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
J. Bruthans, Z. Churáčková, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 227–232
pdf (0.24 MB)

Předběžná revize cenomanských a turonských dekapodů - rody Necrocarcinus Bell, 1863 a Graptocarcinus Roemer, 1887 (řád Decapoda Latreille, 1802, infrařád Brachyura Latreille, 1802) z české křídové pánve
M. Veselská, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 128–131
pdf (0.43 MB)

Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
P. Čáp, P. Zelenka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 15–16
pdf (0.44 MB)

Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk – Na Vrších u Kutné Hory
T. Kočí, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 97–100
pdf (0.28 MB)

Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory
L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 106–108
pdf (0.58 MB)

První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve
T. Kočí, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 112–113
pdf (0.17 MB)

Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka
T. Kočí, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 109–111
pdf (0.27 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
R. Vodrážka, L. Hradecká, P. Čáp, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi
C. Sviták, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 97–98
pdf (0.06 MB)

Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
R. Vodrážka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 57–58
pdf (0.24 MB)

Korelace litologicky kontrastních horin v kutnohorsko-svratecké oblasti
V. Štědrá, M. Fišera, J. Pertoldová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 42–43
pdf (0.06 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín
P. Zelenka, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 46–46
pdf (0.06 MB)

Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
M. Eliáš, P. Zelenka, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
R. Kadlecová, O. Holásek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 135–136
pdf (0.07 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín
Z. Lochmann, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 164–166
pdf (0.1 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín
Z. Lochmann, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 167–169
pdf (0.08 MB)

Těžké minerály aluviálních náplavů sedlovského potoka na Kolínsku
F. Novák, P. Pauliš, Z. Běhal, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 157–158
pdf (0.07 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice
P. Zelenka, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 85–85
pdf (0.06 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
J. Žítt, L.H. Peza, Č. Nekovařík, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů na listu 13-321 Svojšice
Z. Lochmann, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 123–129
pdf (0.37 MB)

Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (Česká křídová pánev)
V. Vlačicha, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 138–140
pdf (0.29 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín
O. Holásek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 92–93
pdf (0.09 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
J. Žítt, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
J. Žítt, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)