Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "KRALUPY N.VLT. (12-21)" se týkají následující články:

Příčina prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních Čechách v létě 2019 a extrémně nízkých specifických odtoků: vliv evapotranspirace z příbřežní zóny toku a ploch s mělkou hladinou podzemní vody
Jiří Bruthans, Renáta Kadlecová, Martin Slavík, Magdalena Králová, Tomáš Fryč, Jan Čurda, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 47–54
pdf (4.47 MB)

Nové poznatky o vývoji svrchního cenomanu v Lobči u Kralup nad Vltavou
Pavel Svoboda, Jakub Sakala, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 285–287
pdf (1 MB)

Posouzení stavebních opukových kvádrů z historického opevnění města Slaného
Petr Brotan, Miroslava Gregerová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 9–16
pdf (7.49 MB)

Úvahy o původu konkávních tvarů na některých lokalitách karbonských arkóz ve středních a v západních Čechách
Václav Suchý, Jiří Filip, ročník 49, 2016, str. 61–67
pdf (5.52 MB)

Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou
O. Holásek, M. Stárková, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 55–58
pdf (2.76 MB)

Petrografie, geochemie a posterupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory
K. Jáklová, J. Trubač, T. Magna, V. Rapprich, J. Haloda, V. Erban, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 115–119
pdf (3.18 MB)

Dobšice a Zeměchy – perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
J. Hošek, U. Hambach, L. Lisá, P. Havlíček, I. Knésl, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 121–125
pdf (0.73 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené-Lázně ve středních Čechách
P. Čáp, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 15–16
pdf (0.42 MB)

Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie
J. Tyráček, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 118–119
pdf (0.68 MB)

Magnetické měření v oblasti Řípu
K. Šalanský, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 142–147
pdf (0.39 MB)

Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou
F. Fediuk, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
M. Svobodová, L. Hradecká, P. Skupien, L. Švábenická, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 147–149
pdf (0.11 MB)

Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
R. Mikuláš, V. Cílek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 53–55
pdf (0.08 MB)

Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
M. Svobodová, L. Hradecká, P. Skupien, L. Švábenická, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 105–109
pdf (0.09 MB)

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
S. Čech, M. Svobodová, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 46–49
pdf (0.19 MB)

Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic
F. Fediuk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 53–54
pdf (0.26 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
P. Zelenka, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 127–127
pdf (0.05 MB)

Hora Říp: chemické a minerální složení
J. Ulrych, E. Pivec, A. Langrová, E. Jelínek, E. Árva-Sós, Z. Řanda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 106–107
pdf (0.11 MB)

Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi
V. Holub, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 154–156
pdf (0.17 MB)

Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus
A. Zeman, V. Suchý, K. Melka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 138–140
pdf (0.5 MB)

Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou
V. Cílek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 31–33
pdf (0.12 MB)