Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "SOKOLOV (11-23)" se týkají následující články:

Rozlišení řasových poloh a indicií jílových minerálů v jezerních jílovcích cyprisového souvrství sokolovské pánve pomocí optické spektroskopie ve viditelné oblasti (VIS)
Karel Martínek, Juraj Franců, Ondřej Bábek, Petr Rojík, Veronika Kopačková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 95–98
pdf (1.82 MB)

Petrologie a geochemie metabazických hornin zastižených jádrovými vrty v povodích Na zeleném a Pluhův bor ve Slavkovském lese v západních Čechách
Veronika Štědrá, Pavel Krám, Juraj Farkaš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 103–108
pdf (5.53 MB)

Využití obrazové spektroskopie pro stanovení parametrů povrchových důlních vod
L. Hladíková, V. Kopačková, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 273–277
pdf (0.71 MB)

Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
K. Kirchner, P. Roštínský, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 132–136
pdf (0.84 MB)

Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
J. Dašková, M. Konzalová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 21–22
pdf (0.2 MB)

Podmínky greisenizace na Sn-W ložisku Krásno-Horní Slavkov: příspěvek ze studia fluidních inkluzí
Z. Dolníček, M. René, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 146–148
pdf (0.16 MB)

Granity z lomu Vítkov u Sokolova v masivu Krudum
M. René, P. Hájek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 184–188
pdf (0.28 MB)

Paleoekologie cyprisového souvrství na základě rostlinných mikrofosilií z miocénu sokolovské pánve
M. Konzalová, J. Dašková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 143–149
pdf (0.17 MB)

Granodiority redwitzitové suity z vrtu HU-15 z Horního Slavkova
M. René, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 245–247
pdf (0.23 MB)

Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů – studie ze Sokolovské pánve
V. Kopačková, S. Chevrel, A. Bourguignon, P. Rojík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 276–282
pdf (1.09 MB)

Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve
K. Breiter, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 148–151
pdf (0.79 MB)

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
P. Krám, E. Traister, K. Kolaříková, F. Oulehle, J. Skořepa, D. Fottová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 160–166
pdf (0.43 MB)

Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary
V. Blecha, M. Štemprok, P. Šobotník, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 132–135
pdf (0.25 MB)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
J. Godány, P. Hrazdíra, P. Rambousek, V. Kopačková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa
P. Kováříková, W. Siebel, E. Jelínek, M. Štemprok, V. Kachlík, F.V. Holub, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 111–113
pdf (0.18 MB)

Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
P. Krám, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 182–186
pdf (0.22 MB)

Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi
F. Fediuk, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 34–35
pdf (0.13 MB)

Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu
P. Kováříková, E. Jelínek, M. Štemprok, V. Kachlík, F.V. Holub, V. Blecha, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 103–106
pdf (0.25 MB)

Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
V. Blecha, V. Kachlík, M. Štemprok, R. Gaždová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 126–128
pdf (0.12 MB)

Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní
E. Jelínek, W. Siebel, V. Kachlík, M. Štemprok, F.V. Holub, P. Kovaříková, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 109–111
pdf (0.09 MB)

Přechodní granity karlovarského plutonu
M. Lang, M. Štemprok, E. Pivec, J.K. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 49–51
pdf (0.1 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
E. Pivec, M. Štemprok, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)

Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
M. René, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 176–177
pdf (0.09 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
M. Štemprok, M. Chlupáčová, E. Pivec, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku
M. Konzalová, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 49–50
pdf (0.1 MB)