Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "SOBOTKA (03-34)" se týkají následující články:

Příčina prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních Čechách v létě 2019 a extrémně nízkých specifických odtoků: vliv evapotranspirace z příbřežní zóny toku a ploch s mělkou hladinou podzemní vody
Jiří Bruthans, Renáta Kadlecová, Martin Slavík, Magdalena Králová, Tomáš Fryč, Jan Čurda, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 47–54
pdf (4.47 MB)

Tlakově stabilizované písky v České republice a jejich zvláštní geomechanické vlastnosti
Jiří Bruthans, Jaroslav Řihošek, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 247–253
pdf (1.28 MB)

Acme Marthasterites furcatus jako indikátor hranice turon-coniac a spodního coniaku v jizerském vývoji české křídové pánve
Lilian Švábenická, Pavel Havlíček, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 111–116
pdf (0.62 MB)

Vliv biokolonizace na erozi a odolnost různých typů pískovcových povrchů v lomu a na přirozených výchozech
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Jana Schweigstillová, Lukáš Falteisek , ročník 50, číslo 1, 2017, str. 81–87
pdf (0.91 MB)

Hydraulické vlastnosti biogenní skalní kůry na pískovci
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Alžběta Kobrlová, Petr Vorlíček, Martin Paděra, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 117–123
pdf (1.16 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
E. Břízová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Poznámky ke xenolitům křídových sedimentů v neogenních vulkanitech z okolí Rovenska pod Troskami (Geopark Český ráj)
P. Čáp, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 7–11
pdf (2.82 MB)

Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst
J. Bruthans, J. Soukup, D. Světlík, J. Schweigstillová, A.L. Mayo, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 109–115
pdf (1.28 MB)

Otázka vzniku závrtů, jeskyní a vydatných pramenů v hruboskalském pískovci a implikace pro hydrogeologický konceptuální model kvádrového pískovce
I. Kůrková, J. Bruthans, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 287–290
pdf (0.67 MB)

Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
J. Schweigstillová, J. Bruthans, L. Falteisek, J. Válek, J. Soukup, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 228–234
pdf (0.69 MB)

Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
J. Soukup, J. Bruthans, D. Světlík, J. Schweigstillová, D. Smutek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 296–304
pdf (0.94 MB)

Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 77–84
pdf (0.44 MB)

Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve
S. Štamberg, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 149–150
pdf (0.22 MB)

Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal
J. Valečka, L. Švábenická, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 44–50
pdf (0.62 MB)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
J. Bruthans, P. Mikuš, J. Soukup, D. Světlík, J. Kamas, O. Zeman, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
pdf (0.36 MB)

Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
S. Čech, M. Rejchrt, Z. Štaffen, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 14–19
pdf (0.34 MB)

Perm na území listu 03-342 Rovensko pod Troskami
V. Prouza, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 39–40
pdf (0.12 MB)

Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
V. Rapprich, Z. Skácelová, J. Valenta, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 263–266
pdf (0.55 MB)

Svrchní turon a coniac na základě studia palynomorf ve vrtu V 800 Střeleč (jizerský vývoj, česká křídová pánev)
M. Svobodová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 120–127
pdf (0.28 MB)

Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
L. Švábenická, J. Valečka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 50–56
pdf (0.47 MB)

Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
E. Břízová, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 87–95
pdf (0.33 MB)

Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami
P. Čáp, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 31–32
pdf (0.17 MB)

Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
S. Čech, L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 33–38
pdf (0.23 MB)

Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
Z. Šimůnek, M. Stárková, J. Zajíc, R. Mikuláš, J. Drábková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 167–171
pdf (0.24 MB)

Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
T. Štor, P. Havlíček, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 130–132
pdf (0.19 MB)

Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
L. Švábenická, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 58–64
pdf (0.25 MB)

Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Příhrazských skal v Českém ráji
J. Valečka, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 70–73
pdf (0.22 MB)

Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 78–80
pdf (0.24 MB)

Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
P. Zelenka, P. Čáp, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 84–86
pdf (0.11 MB)

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
J. Bruthans, Z. Churáčková, P. Jenč, J. Schweigstillová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 54–59
pdf (0.52 MB)

Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
V. Cajz, V. Rapprich, P. Schnabl, Z. Pécskay, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 9–14
pdf (0.96 MB)

Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
S. Čech, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 85–90
pdf (0.67 MB)

Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
Z. Tasáryová, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 36–39
pdf (0.47 MB)

Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
J. Valečka, L. Švábenická, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 45–47
pdf (0.53 MB)

Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
I. Forczek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 59–61
pdf (0.36 MB)

Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
J. Rybář , I. Forczek-Kyrianová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 70–72
pdf (0.9 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000
J. Stemberk, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi
M. Lachmanová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 32–33
pdf (0.12 MB)

Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka
S. Čech, L. Hradecká, V. Tima, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 24–26
pdf (0.15 MB)