Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "JABLONEC NAD NISOU (03-32)" se týkají následující články:

Nové nálezy obratlovců z asselu chotěvického souvrství podkrkonošské pánve
Stanislav Štamberg, Martin Lapacík, Joerg W. Schneider, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 71–74
pdf (3.6 MB)

Stáří a vznik hrubě krystalických speleotém z jeskyně Dvoustovka v Ještědském hřbetu
Karel Žák, Ivan Rous, Petr Dobeš, Josef Klomínský, Helena Hercman, Šárka Matoušková, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 97–102
pdf (1.79 MB)

Stopovací zkoušky na krasovém systému Zrcadlová koza u Turnova (písčité vápence jizerského souvrství)
Martin Paděra, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 155–158
pdf (2.89 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů
T. Černík, V. Goliáš, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
pdf (0.44 MB)

Otázka vzniku závrtů, jeskyní a vydatných pramenů v hruboskalském pískovci a implikace pro hydrogeologický konceptuální model kvádrového pískovce
I. Kůrková, J. Bruthans, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 287–290
pdf (0.67 MB)

Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
V. Prouza, M. Coubal, J. Adamovič, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 59–63
pdf (0.7 MB)

Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
E. Břízová, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 87–95
pdf (0.33 MB)

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
J. Bruthans, Z. Churáčková, P. Jenč, J. Schweigstillová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 54–59
pdf (0.52 MB)

Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
V. Cajz, V. Rapprich, P. Schnabl, Z. Pécskay, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 9–14
pdf (0.96 MB)

Pojem epigenetických voštin – příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozysvrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
R. Mikuláš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 25–26
pdf (0.55 MB)

Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
J. Klomínský, P. Schovánek, T. Jarchovský, P. Sulovský, M. Toužimský, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 24–29
pdf (0.75 MB)

Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika
F. Fediuk, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Výskyt šokových křemenů v Českém masivu
P. Rajlich, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 35–36
pdf (0.18 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
J. Klomínský, F. Fediuk, P. Schovánek, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 26–28
pdf (0.09 MB)

Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
J. Klomínský, Z. Táborský, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 169–170
pdf (0.08 MB)

Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy
F. Fediuk, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 27–30
pdf (0.13 MB)

Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy
F. Fediuk, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 151–153
pdf (0.08 MB)

Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
R. Mikuláš, J. Mertlík, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 49–52
pdf (0.08 MB)

Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika
F. Fediuk, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 98–99
pdf (0.11 MB)

Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
V. Prouza, M. Coubal, J. Málek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 73–73
pdf (0.05 MB)

Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří
I. Chlupáč, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 19–22
pdf (0.22 MB)

Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem
V. Prouza, Z. Šimůnek, J. Zajíc, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 37–38
pdf (0.11 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
M. Štemprok, M. Chlupáčová, E. Pivec, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika
J. Drozen, I. Vavřín, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 51–52
pdf (0.24 MB)