Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ÚSTÍ NAD LABEM (02-41)" se týkají následující články:

Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) - žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří
Simona Krmíčková, Lukáš Krmíček, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 35–45
pdf (10.19 MB)

Mapa svahových deformací v širším okolí dálnice D8 v úseku mezi obcemi Dobkovičky a Prackovice nad Labem
Jan Klimeš, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 201–205
pdf (3.57 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Výzkum svahové deformace Dolní Zálezly – Dubický kopec, České středohoří
T. Marek, J. Balek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 137–142
pdf (2 MB)

Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
Š. Mrázová, M. Chlupáčová, V. Cajz, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 316–319
pdf (0.21 MB)

Rekonstrukce historické svahové deformace při Kozím vrchu u Ústí nad Labem pomocí analýzy dokumentárních dat a terénních metod
P. Raška, V. Zábranský, F. Hartvich, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 154–158
pdf (0.66 MB)

Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
J. Blahůt, P. Dušánek, J. Klimeš, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 63–65
pdf (0.57 MB)

Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
J. Dužár, P. Raška, V. Cajz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 75–81
pdf (1.76 MB)

Geologická stavba území sesuvu Vaňov
P. Kycl, V. Rapprich, M. Radoň, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 82–86
pdf (3.66 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice
M. Radoň, V. Žáček, V. Rapprich, P. Kycl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 177–183
pdf (0.71 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
P. Raška, J. Dubišar, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů
E. Fediuková, F. Fediuk, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 202–206
pdf (0.24 MB)

Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
V. Rapprich, V. Cajz, P. Kycl, J. Suchý, M. Radoň, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 39–42
pdf (0.24 MB)

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
P. Raška, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
J. Valečka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 40–44
pdf (0.55 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
P. Raška, V. Cajz, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří
T. Přikryl, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 93–94
pdf (0.06 MB)

Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří
M. Radoň, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 94–97
pdf (0.2 MB)

Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
J. Valečka, L. Valigurský, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 42–43
pdf (1.14 MB)

Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
P. Zelenka, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 44–45
pdf (0.07 MB)

Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí
V. Cajz, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 116–119
pdf (0.25 MB)

Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
V. Cílek, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 119–121
pdf (0.16 MB)

Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
J. Rybář, J. Suchý, E. Schleiden, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 134–135
pdf (0.11 MB)

Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
J. Suchý, J. Rybář, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 136–137
pdf (0.09 MB)

Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí
V. Cajz, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 177–179
pdf (0.16 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
V. Cílek, I. Sýkorová, E. Melichárková, K. Melka, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 183–186
pdf (0.2 MB)

Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří)
J. Hlaváč, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 191–192
pdf (0.11 MB)

Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
J. Burda, V. Cajz, J. Kadlec, O. Moravcová, J. Šebesta, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 130–133
pdf (0.2 MB)

Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem
V. Vlačiha, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 129–129
pdf (0.06 MB)

Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice
J. Burda, Z. Hroch, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 25–27
pdf (0.13 MB)

Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
M. Konzalová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 104–105
pdf (0.1 MB)

Nový sesuv Čertovka
V. Cajz, Z. Hroch, J. Šebesta, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 19–19
pdf (0.05 MB)