Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Poznámky ke xenolitům křídových sedimentů v neogenních vulkanitech z okolí Rovenska pod Troskami (Geopark Český ráj)
P. Čáp, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 7–11
pdf (2.82 MB)

Využití 3D modelování v experimentálním projektu ve štole Josef
J. Jelének, D. Čížek, J. Franěk, L. Vondrovic, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 12–15
pdf (1.19 MB)

Úhlová diskordance v malešických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B)
R. Lojka, P. Bosák, J. Pešek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 16–18
pdf (1.66 MB)

Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory
Š. Mrázová, S. Čech, P. Rambousek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 19–22
pdf (1.86 MB)

Magnetické stavby (AMS) granitoidních a gabroidních hornin nasavrckého plutonického komplexu v Železných horách
Š. Mrázová, K. Schulmann, F. Hrouda, M. Chlupáčová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 23–27
pdf (1.58 MB)

Exotické litoklasty z drob neoproterozoika Barrandienu kralupsko-zbraslavské skupiny v oblasti Křivoklátska
M. Stárková, T. Vorel, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 28–31
pdf (3.5 MB)

Profil cenomanu na lokalitě Motyčín v Kladně (střední Čechy) a jeho význam pro korelaci korycanských vrstev
P. Svoboda, J. Sakala, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 32–33
pdf (1.34 MB)

Biostratigrafické vyhodnocení sedimentů karpatské předhlubně a flyšového pásma Západních Karpat v okolí Šlapanic na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 34–40
pdf (2.13 MB)

Faciální vývoj a rozšíření sedimentů kambria na jihozápadním a severovýchodním okraji skryjsko-týřovické pánve
T. Vorel, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 41–45
pdf (4.74 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
E. Břízová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou
O. Holásek, M. Stárková, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 55–58
pdf (2.76 MB)

Svahové deformace plošných a proudových tvarů vyvolané silnými srážkami z 1. na 2. června 2013
J. Malík, I. Dvořák, P. Kycl, J. Krupička, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 59–63
pdf (4.58 MB)

Vývoj sesuvného území Malá kozí horka u Třebenic v Českém středohoří v roce 2013
T. Marek, J. Bálek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 64–68
pdf (9.96 MB)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat
J. Mišurec, J. Jelének, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
pdf (2.43 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nové nálezy svijonožců z příbojové facie lokality Velim (spodní turon) a diskuse k výskytu druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin) v české křídové pánvi
T. Kočí, M. Kočová Veselská, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 75–78
pdf (2.22 MB)

Nové údaje o biostratigrafii konodontů spodního a středního tournai (karbon) z okolí Brna-Líšně
T. Kumpán, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 79–82
pdf (2.76 MB)

Nové nálezy obratlovců v podorlické křídě (česká křídová pánev)
R. Pokorný, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 83–88
pdf (2.05 MB)

Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli
P. Röhlich, M. David, P. Budil, M. Polechová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 89–93
pdf (2.03 MB)

Nález kosterních fragmentů velkého obojživelníka a další permské fauny z lokality Arnultovice v podkrkonošské pánvi
S. Stamberg, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 94–97
pdf (4.58 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů
T. Černík, V. Goliáš, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
pdf (0.44 MB)

Provenience sedimentů karpatu (miocén) ve střední části karpatské předhlubně (Kroměřížsko, Zlínsko): předběžné posouzení asociací detritických granátů
M. Francírek, J. Otava, S. Nehyba, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 107–109
pdf (1.15 MB)

Minerální fáze ve fermentačních zbytcích bioplynových stanic
M. Geršl, P. Findura, J. Mareček, D. Matýsek, T. Vítěz, E. Geršlová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 110–111
pdf (0.12 MB)

Minerální fáze průmyslových kompostů stanovené rtg.-difrakcí a Rietveldovou kvantitativní fázovou analýzou
M. Geršl, D. Matýsek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 112–114
pdf (0.12 MB)

Petrografie, geochemie a posterupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory
K. Jáklová, J. Trubač, T. Magna, V. Rapprich, J. Haloda, V. Erban, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 115–119
pdf (3.18 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
J. Klomínský, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125
pdf (19.75 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
J. Klomínský, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125

Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?
I. Knésl, I. Dvořák, P. Hejtmánková, M. Poňavič, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 126–129
pdf (6.37 MB)

Katodoluminiscence horninotvorných minerálů a fosilií s využitím spektrometrie
V. Procházka, J. Zachariáš, D. Matějka, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 130–133
pdf (1.73 MB)

Kontaminace zvětralého melechovského granitu
V. Procházka, M. Žáček, D. Matějka, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 134–139
pdf (1.58 MB)

Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí
V. Suchý, P. Dobeš, A. Zeman, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 140–143
pdf (2.39 MB)

Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora
S. Vrána, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 144–148
pdf (2.45 MB)

Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu
A. Zeman, V. Suchý, P. Dobeš, J. Filip, P. Hauková, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 149–153
pdf (3.43 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty Mongolského Altaje: předběžné výsledky výzkumu
P. Havlíček, P. Čáp, T. Vorel, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 155–159
pdf (3.11 MB)

Holocenní souvrství pod Skalou Posledného komína v Zádielské tiesňavě (NP Slovenský kras)
V. Ložek, V. Cílek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 160–164
pdf (0.68 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Albrechtický chloridový okrsek
V. Goliáš, L. Hrušková, T. Černík, J. Bruthans, P. Nakládal, Z. Churáčková, A. Kula, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 165–170
pdf (3.21 MB)


L. Hradecká, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013)
pdf (0.08 MB)