Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 (ročník 46)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Biostratigrafická revize autochtonního paleogénu nesvačilského kaňonu v jihovýchodní části Brna
M. Bubík, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 9–11
pdf (0.6 MB)

Brouskový obzor (bolsov) s autochtonně zachovalou flórou na lokalitě Kamenný Újezd u Nýřan (plzeňská pánev)
J. Bureš, S. Opluštil, J. Pšenička, F. Tichávek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 12–19
pdf (1.68 MB)

Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
V. Cajz, Z. Skácelová, P. Schnabl, M. Radoň, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 20–25
pdf (0.84 MB)

Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
T. Matys Grygar, K. Mach, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 26–29
pdf (0.52 MB)

Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
V. Janoušek, S. Vrána, J. Franěk, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 30–34
pdf (0.55 MB)

Facie a složení karbonátových hornin líšeňského souvrství při hranici devonu a karbonu v Moravském krasu
T. Kumpan, O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 35–39
pdf (0.98 MB)

Geologická stavba svahu u obce Stranná (okres Chomutov) odkrytá výstavbou plynovodu Gazela
P. Kycl, J. Malík, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 40–44
pdf (1.38 MB)

Zdrojové horniny detritických biotitů spodněpermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
K. Martínek, K. Verner, D. Buriánek, V. Žáček, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 45–50
pdf (0.47 MB)

Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
B. Mlčoch, Z. Skácelová, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 51–55
pdf (1.06 MB)

Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
J. Pavluš, P. Skupien, D. Matýsek, L. Měchová, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 56–58
pdf (0.4 MB)

Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
V. Prouza, M. Coubal, J. Adamovič, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 59–63
pdf (0.7 MB)

Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
V. Rapprich, J. Godány, Z. Tasáryová, O. Levý, J. Čech, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 64–67
pdf (0.86 MB)

Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
M. Stárková, K. Martínek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 68–72
pdf (1.17 MB)

Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
M. Stárková, V. Rapprich, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 73–76
pdf (1.12 MB)

Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 77–84
pdf (0.44 MB)

Geologie stanice metra Červený Vrch v Praze
P. Tůma, M. Šindelář, R. Kocourek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 85–92
pdf (1.68 MB)

Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán – některé zajímavé fenomény
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 93–96
pdf (1.26 MB)

Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
T. Vorel, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 97–101
pdf (1.1 MB)

Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
J. Žítt, R. Vodrážka, M. Svobodová, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 102–108
pdf (0.84 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst
J. Bruthans, J. Soukup, D. Světlík, J. Schweigstillová, A.L. Mayo, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 109–115
pdf (1.28 MB)

Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
P. Havlíček, L. Smolíková, J. Hošek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 116–120
pdf (1.01 MB)

Dobšice a Zeměchy – perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
J. Hošek, U. Hambach, L. Lisá, P. Havlíček, I. Knésl, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 121–125
pdf (0.73 MB)

Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku
J. Hošek, P. Pokorný, P. Šída, J. Prach, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 126–131
pdf (0.48 MB)

Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
K. Kirchner, P. Roštínský, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 132–136
pdf (0.84 MB)

Výzkum svahové deformace Dolní Zálezly – Dubický kopec, České středohoří
T. Marek, J. Balek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 137–142
pdf (2 MB)

Oživení svahových pohybů ve starém sesuvném území opuštěného meandru Ohře v Žatci
J. Novotný, T. Šmejkalová, J. Rybář, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 143–148
pdf (1.5 MB)

Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
R. Pyszková, T. Pánek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 149–153
pdf (0.91 MB)

Rekonstrukce historické svahové deformace při Kozím vrchu u Ústí nad Labem pomocí analýzy dokumentárních dat a terénních metod
P. Raška, V. Zábranský, F. Hartvich, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 154–158
pdf (0.66 MB)

Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
P. Šída, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 159–163
pdf (0.72 MB)

Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
P. Šída, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 164–167
pdf (0.71 MB)

Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
T. Štor, K. Martínek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 168–172
pdf (0.8 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Předběžná zpráva o měkkýší fauně z lokality Ahníkov II (doly Nástup Tušimice) v mostecké hnědouhelné pánvi
E. Kadlecová, T. Kočí, B. Ekrt, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 173–177
pdf (0.72 MB)

První výskyt svijonožce druhu Smilium? parvulum Withers, 1914 v příbojové facii české křídové pánve
T. Kočí, M. Kočová Veselská, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 178–179
pdf (0.21 MB)

Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
M. Mergl, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 180–184
pdf (1.22 MB)

Výskyt hexaktinelidních hub (Porifera) v souvrství jineckém („střední“ kambrium, drumian) a šáreckém (ordovik, darriwil) v barrandienské oblasti
M. Mergl, O. Fatka, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 185–188
pdf (1.19 MB)

Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
R. Mikuláš, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 189–191
pdf (0.36 MB)

Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 – stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
R. Mikuláš, P. Budil, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 192–194
pdf (0.28 MB)

Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
P. Röhlich, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 195–198
pdf (0.9 MB)

Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
S. Štamberg, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 199–201
pdf (0.48 MB)

První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
J. Valečka, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 202–205
pdf (0.75 MB)

První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
J. Zajíc, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 206–208
pdf (0.57 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE

Amfiboly ultradraselných žilných hornin v oblasti středočeského plutonického komplexu a jejich vztahy ke složení a vývoji magmat
F.V. Holub, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 209–213
pdf (0.57 MB)

Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách – příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
J. Klomínský, F. Veselovský, J. Malec, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 214–219
pdf (1 MB)

Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
M. Poňavič, J. Buda, M. Ďuriš, K. Dušek, I. Knésl, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 220–223
pdf (0.35 MB)

Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
M. René, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 224–227
pdf (0.37 MB)

Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
J. Schweigstillová, J. Bruthans, L. Falteisek, J. Válek, J. Soukup, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 228–234
pdf (0.69 MB)

Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
Z. Tasáryová, V. Rapprich, V. Janoušek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 235–239
pdf (1.18 MB)

Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
S. Vrána, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 240–243
pdf (0.69 MB)

Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
V. Žáček, R. Škoda, Z. Dvořák, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 244–248
pdf (0.49 MB)

Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum
E. Žáčková, I. Soejono, M. Machek, V. Janoušek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 249–252
pdf (0.72 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Miaoya – nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
J. Kynický, J. Šušolová, H.Cheng Xu. Cihlářová, A.R. Chakhmouradian, D. Juřička, L. Jánošíková, M Brtnický, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 253–258
pdf (1.09 MB)

Malakostratigrafie holocenního pěnovce na Babině u Hradiště pod Vrátnom (jihozápadní Slovensko)
V. Ložek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 259–262
pdf (0.3 MB)

Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
V. Ložek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 263–265
pdf (0.19 MB)

Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
R. Pokorný, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 266–272
pdf (1.79 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Využití obrazové spektroskopie pro stanovení parametrů povrchových důlních vod
L. Hladíková, V. Kopačková, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 273–277
pdf (0.71 MB)

Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
M. Hokr, P. Rálek, A. Balvín, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 278–282
pdf (1.15 MB)

Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
J. Holeček, L. Rukavičková, V. Bláha, O. Myška, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 283–286
pdf (0.46 MB)

Otázka vzniku závrtů, jeskyní a vydatných pramenů v hruboskalském pískovci a implikace pro hydrogeologický konceptuální model kvádrového pískovce
I. Kůrková, J. Bruthans, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 287–290
pdf (0.67 MB)

Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku – nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
L. Rukavičková, P. Hanžl, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 291–295
pdf (1.27 MB)

Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
J. Soukup, J. Bruthans, D. Světlík, J. Schweigstillová, D. Smutek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 296–304
pdf (0.94 MB)

L - GEOFYZIKA

Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
P. Kadlečík, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 305–308
pdf (0.88 MB)

Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1 : 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
I. Knésl, T. Sidorinová, J. Buda, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 309–312
pdf (0.39 MB)

Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
J. Lenart, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 313–315
pdf (0.73 MB)

Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
Š. Mrázová, M. Chlupáčová, V. Cajz, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 316–319
pdf (0.21 MB)

M - INFORMATIKA

Databázový podklad komplexní radonové informace pro administrativní jednotky
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 319–320
pdf (0.09 MB)

O - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
P. Budil, M. Polechová, Š. Manda, J. Frýda, P. Čáp, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 321–322
pdf (0.55 MB)

Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
A. Havlín, B. Magulová, M. Bednarik, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 323–327
pdf (0.92 MB)