Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Vznik některých elipsoidálních dutin rozpouštěním karbonátového tmelu v pískovcích jizerského souvrství na Kokořínsku
J. Adamovič, R. Mikuláš, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 9–13
pdf (0.48 MB)

Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
S. Čech, M. Rejchrt, Z. Štaffen, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 14–19
pdf (0.34 MB)

Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A na Červeném vrchu v Praze-Vokovicích
P. Kraft, P. Budil, M. Steinová, T. Hroch, Z. Tasáryová, J. Peršín, R. Mikuláš, V. Kozák, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 20–25
pdf (0.83 MB)

Organická hmota sedimentů křídy Vnějších Západních Karpat a její vztah ke vzniku uhlovodíků
P. Kubicová, P. Skupien, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 26–30
pdf (0.34 MB)

Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů
R. Mikuláš, J. Adamovič, V. Cílek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 31–35
pdf (0.59 MB)

Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
J. Pešek, J. Drábková, P. Martinec, I. Sýkorová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 36–38
pdf (0.31 MB)

Perm na území listu 03-342 Rovensko pod Troskami
V. Prouza, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 39–40
pdf (0.12 MB)

Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
V. Rapprich, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 41–45
pdf (0.77 MB)

Strukturní záznam Prokopského skalního defilé a bazální zlíchovský event (spodní devon, střední Čechy)
P. Rohlich, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 46–49
pdf (0.15 MB)

Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
L. Švábenická, J. Valečka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 50–56
pdf (0.47 MB)