Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Vznik některých elipsoidálních dutin rozpouštěním karbonátového tmelu v pískovcích jizerského souvrství na Kokořínsku
J. Adamovič, R. Mikuláš, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 9–13
pdf (0.48 MB)

Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
S. Čech, M. Rejchrt, Z. Štaffen, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 14–19
pdf (0.34 MB)

Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A na Červeném vrchu v Praze-Vokovicích
P. Kraft, P. Budil, M. Steinová, T. Hroch, Z. Tasáryová, J. Peršín, R. Mikuláš, V. Kozák, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 20–25
pdf (0.83 MB)

Organická hmota sedimentů křídy Vnějších Západních Karpat a její vztah ke vzniku uhlovodíků
P. Kubicová, P. Skupien, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 26–30
pdf (0.34 MB)

Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů
R. Mikuláš, J. Adamovič, V. Cílek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 31–35
pdf (0.59 MB)

Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
J. Pešek, J. Drábková, P. Martinec, I. Sýkorová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 36–38
pdf (0.31 MB)

Perm na území listu 03-342 Rovensko pod Troskami
V. Prouza, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 39–40
pdf (0.12 MB)

Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
V. Rapprich, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 41–45
pdf (0.77 MB)

Strukturní záznam Prokopského skalního defilé a bazální zlíchovský event (spodní devon, střední Čechy)
P. Rohlich, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 46–49
pdf (0.15 MB)

Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
L. Švábenická, J. Valečka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 50–56
pdf (0.47 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
E. Břízová, P. Skupien, M. Křížová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 57–61
pdf (0.51 MB)

Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras)
V. Ložek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 62–65
pdf (0.19 MB)

Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava
V. Ložek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 66–69
pdf (0.19 MB)

Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
Š. Mrázová, J. Krupička, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 70–73
pdf (0.51 MB)

Sprašová výplň rozsedliny fosilního sesuvu na Radobýlu (okres Litoměřice, severní Čechy) jako zajímavá lokalita pleistocenní fauny
R. Pokorný, J. Vrabec, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 74–79
pdf (0.23 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
P. Raška, J. Dubišar, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Prostorové aspekty aktivity skalního řícení (dendrogeomorfologická studie v Moravskoslezských Beskydech)
K. Šilhán, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 83–86
pdf (0.26 MB)

Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření
V. Škarpich, P. Tábořík, J. Hradecký, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 87–91
pdf (0.31 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Mikroskopická vrtba Planobola macrogota Schmidt, 1992 v bioklastech z miocenních sedimentů - možný důkaz mělkomořského prostředí na Českotřebovsku
D. Axmann, R. Mikuláš, M. Wisshak, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 93–97
pdf (0.42 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii trinukleoidních trilobitů
P. Budil, M. Mergl, O. Fatka, M. Lisec, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 97–99
pdf (0.29 MB)

Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky
M. Mergl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 100–102
pdf (0.21 MB)

Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
M. Mergl, P. Budil, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 103–108
pdf (0.25 MB)

Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
M. Mergl, P. Budil, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 109–112
pdf (0.26 MB)

Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
R. Mikuláš, M. Bubík, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 113–116
pdf (0.38 MB)

Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
M. Steinová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 117–119
pdf (0.13 MB)

Svrchní turon a coniac na základě studia palynomorf ve vrtu V 800 Střeleč (jizerský vývoj, česká křídová pánev)
M. Svobodová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 120–127
pdf (0.28 MB)

Předběžná revize cenomanských a turonských dekapodů - rody Necrocarcinus Bell, 1863 a Graptocarcinus Roemer, 1887 (řád Decapoda Latreille, 1802, infrařád Brachyura Latreille, 1802) z české křídové pánve
M. Veselská, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 128–131
pdf (0.43 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masivu, Český masiv
L. Ackerman, J. Pašava, V. Erban, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 133–135
pdf (0.11 MB)

Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 136–140
pdf (0.22 MB)

Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
D Buriánek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 141–145
pdf (0.3 MB)

Podmínky greisenizace na Sn-W ložisku Krásno-Horní Slavkov: příspěvek ze studia fluidních inkluzí
Z. Dolníček, M. René, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 146–148
pdf (0.16 MB)

Neobvyklá lamprofyrická hornina od Dobrého v podhůří Orlických hor
F.V. Holub, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 149–152
pdf (0.4 MB)

Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
J. Klomínský, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 153–157
pdf (0.48 MB)

Zajímavá mafická žíla ze štoly Holedná - Bosonohy (brněnský masiv): Přechodný petrografický typ mezi typickými mikrodiority a lamprofyry
L. Krmiček, M. Gregerová, M. Krmíčková, P. Čapek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 158–162
pdf (0.46 MB)

Petrografie jizerských ortorul na území listu 03-142 Hejnice
Š. Mrázová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 163–167
pdf (0.55 MB)

Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
P. Pacherová, I. Barnet, J. Procházka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 168–171
pdf (0.19 MB)

Některé informace z koncentrátů těžkých minerálů z melechovského masivu
V. Procházka, M. Žáček, M. Chlupáčová, D. Matějka, Z. Korbelová, M. Klementová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 172–176
pdf (0.27 MB)

Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice
M. Radoň, V. Žáček, V. Rapprich, P. Kycl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 177–183
pdf (0.71 MB)

Granity z lomu Vítkov u Sokolova v masivu Krudum
M. René, P. Hájek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 184–188
pdf (0.28 MB)

Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
S. Vrána, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 189–191
pdf (0.12 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
A. Čejchanová, Z. Kukal, J. Kozák, K. Pošmourný, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 193–197
pdf (0.37 MB)

Nové ložisko REE Shaxiongdong v centrální Číně, část I: Významné asociace hornin a minerálů
J. Kynický, H. Cihlářová, Cheng Xu., A. Chakhmouradian, K. Reguir, M. Galiová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 198–204
pdf (0.53 MB)

Exotické horniny a REE apatitová mineralizace masivu Ulugei Khid v Mongolsku
J. Kynický, A. Chakhmouradian, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 205–210
pdf (0.45 MB)

Dashigou - unikátní ložisko Mo a REE v centrální Číně
J. Kynický, Cheng Xu. , A. Chakhmouradian, H. Cihlářová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 211–217
pdf (0.49 MB)

Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
M. Rajchl, T. Hroch, D. Nývlt, J. Šebesta, J. Vít, V. Kopačková, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 218–222
pdf (0.81 MB)

Tři příklady synsedimentárních deformací z Libye
P. Rohlich, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 223–225
pdf (0.49 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody pramene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
J. Bruthans, Z. Churáčková, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 227–232
pdf (0.24 MB)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
J. Bruthans, P. Mikuš, J. Soukup, D. Světlík, J. Kamas, O. Zeman, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
pdf (0.36 MB)

Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
J. Holeček, L. Rukavičková, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 239–241
pdf (0.25 MB)

Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
L. Rukavičková, J. Najser, J. Holeček, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 242–246
pdf (0.26 MB)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
J. Pašava, A. Vymazalová, J. Malec, P. Rojík, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 253–256
pdf (0.19 MB)

Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
J. Valečka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 257–262
pdf (0.72 MB)

L - GEOFYZIKA

Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
V. Rapprich, Z. Skácelová, J. Valenta, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 263–266
pdf (0.55 MB)

Magnetometrické měření v severní části mariánskolázeňského komplexu
Z. Skácelová, B. Mlčoch, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 267–270
pdf (0.25 MB)

M - INFORMATIKA

Národní geovědní bibliografie GeoLib
H. Breiterová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 271–273
pdf (0.19 MB)

Pokyny pro autory Zpráv o geologických výzkumech
Redakce, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010)
pdf (0.18 MB)

Úvodem
M. Růžička, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 8
pdf (0.09 MB)