Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina-Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
M. Adamová, M. Stárková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 183–188
pdf (0.15 MB)

Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 189–191
pdf (0.11 MB)

Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
I. Barnet, P. Pacherová, L. Kondrová, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 192–194
pdf (0.1 MB)

Zirkon z extrémně frakcionovaných peraluminických granitů západoevropských variscid
K. Breiter, R. Škoda, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 194–198
pdf (0.19 MB)

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
L. Ďurďová, J. Zimák, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů
E. Fediuková, F. Fediuk, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 202–206
pdf (0.24 MB)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
E. Franců, M. Geršl, K. Fárová, K. Zelenková, V. Kopačková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
pdf (0.2 MB)

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
F.V. Holub, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 211–214
pdf (0.26 MB)

Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu
P. Hradecký, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 215–218
pdf (0.22 MB)

Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
T. Jarchovský, F. Fediuk, J. Klomínský, P. Schovánek, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 219–222
pdf (0.16 MB)

Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
I. Knésl, B. Kříbek, M. Mihaljevič, J. Šikl, J. Buda, P. Lukeš, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 223–229
pdf (0.17 MB)

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského „melafyru" na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova
L. Krmíček, A. Přichystal, V. Šešulka, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 229–232

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
pdf (0.1 MB)

Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
J. Pašava, I. Knésl, A. Vymazalová, I. Vavřín, L.I. Gurskaja, L.R. Kolbancev, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 236–239
pdf (0.2 MB)

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
V. Procházka, P. Rajlich, Z. Korbelová, V. Goliáš, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 240–244
pdf (0.17 MB)

Granodiority redwitzitové suity z vrtu HU-15 z Horního Slavkova
M. René, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 245–247
pdf (0.23 MB)

Vznik druhotných amfibolů v ultrabazických a bazických horninách ranského masivu
P. Schovánek, F. Fediuk, J. Klomínský, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 248–252
pdf (0.19 MB)

Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
A. Smaržová, P. Skupien, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 252–255
pdf (0.25 MB)

Chemismus žil „svatojanského diabasu" úseku Loděnice-Bubovice
Z. Tasáryová, V. Janoušek, J. Frýda, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 256–258
pdf (0.12 MB)

Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
S. Vrána, K. Žák, F. Veselovský, I. Jačková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 259–262
pdf (0.15 MB)