Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) – návrh metodiky
I. Barnet, P. Pacherová, I. Fojtíková, M. Neznal, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 136–139
pdf (0.46 MB)

Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
I. Barnet, P. Pacherová, J. Procházka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 140–142
pdf (0.33 MB)

Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
K. Breiter, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 143–146
pdf (0.41 MB)

Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
K. Breiter, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 147–151
pdf (0.8 MB)

Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
F. Fediuk, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 152–153
pdf (0.42 MB)

Architektura granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu a recentní aktivita jejich tektonické sítěv bedřichovském tunelu v Jizerských horách
J. Klomínský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 154–157
pdf (0.86 MB)

Tanvaldský masiv – relikt magmatického tělesa v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu
J. Klomínský, F. Fediuk, P. Schovánek, T. Jarchovský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 158–160
pdf (0.67 MB)

Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
I. Knésl, P. Lukeš, L. Dempírová, B. Kříbek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 161–164
pdf (0.47 MB)

Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
I. Knésl, J. Pašava, L. Ackerman, P. Lukeš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 166–169
pdf (0.21 MB)

Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienskéhoneoproterozoika (Rakovnicko)
L. Krmíček, M. Stárková, T. Vorel, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 169–174
pdf (0.9 MB)

Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium–spodní ordovik)
J. Machalová, V. Rapprich, T. Hroch, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 175–178
pdf (1.19 MB)

Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
Š. Mrázová, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 179–181
pdf (1.04 MB)

Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 183–184
pdf (0.43 MB)

Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
V. Pavlíček, K. Breiter, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 185–188
pdf (0.66 MB)

Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
V. Procházka, M. Žáček, V. Vlček, A. Langrová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 189–194
pdf (0.61 MB)

Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
P. Rajlich, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 196–198
pdf (0.59 MB)

Dvojslídné granity lipenského masivu
M. René, P. Hájek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 198–200
pdf (0.27 MB)

Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
A.V. Seifert, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 201–204
pdf (0.39 MB)

Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
V. Žáček, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 205–212
pdf (1.37 MB)