Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
V. Cajz, V. Rapprich, P. Schnabl, Z. Pécskay, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 9–14
pdf (0.96 MB)

Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
P. Čáp, P. Zelenka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 15–16
pdf (0.44 MB)

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexua šumavského moldanubika
F.V. Holub, K. Verner, M. Studená, L. Orságová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 17–20
pdf (0.36 MB)

Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
P. Hradecký, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 21–24
pdf (1.04 MB)

Pojem epigenetických voštin – příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozysvrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
R. Mikuláš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 25–26
pdf (0.55 MB)

Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
P. Skupien, A. Smaržová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 27–29
pdf (0.25 MB)

Typy organických fluid pražské synformy Barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
M. Slobodník, R. Melichar, R. Bakker, L. Prokeš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 30–32
pdf (0.23 MB)

Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend, autun)
M. Stárková, V. Rapprich, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 33–35
pdf (1.05 MB)

Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
Z. Tasáryová, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 36–39
pdf (0.47 MB)

Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
J. Valečka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 40–44
pdf (0.55 MB)

Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
J. Valečka, L. Švábenická, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 45–47
pdf (0.53 MB)

Křídové sedimenty na krystaliniku v Oparenském údolí
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 48–50
pdf (0.82 MB)

Stavby a analýza směru toku ve vybraných žilných tělesech středočeského plutonického komplexu
K. Verner, F.V. Holub, L. Orságová, M. Studená, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 51–53
pdf (0.21 MB)