Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
V. Cajz, V. Rapprich, P. Schnabl, Z. Pécskay, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 9–14
pdf (0.96 MB)

Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
P. Čáp, P. Zelenka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 15–16
pdf (0.44 MB)

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexua šumavského moldanubika
F.V. Holub, K. Verner, M. Studená, L. Orságová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 17–20
pdf (0.36 MB)

Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
P. Hradecký, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 21–24
pdf (1.04 MB)

Pojem epigenetických voštin – příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozysvrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
R. Mikuláš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 25–26
pdf (0.55 MB)

Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
P. Skupien, A. Smaržová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 27–29
pdf (0.25 MB)

Typy organických fluid pražské synformy Barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
M. Slobodník, R. Melichar, R. Bakker, L. Prokeš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 30–32
pdf (0.23 MB)

Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend, autun)
M. Stárková, V. Rapprich, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 33–35
pdf (1.05 MB)

Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
Z. Tasáryová, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 36–39
pdf (0.47 MB)

Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
J. Valečka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 40–44
pdf (0.55 MB)

Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
J. Valečka, L. Švábenická, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 45–47
pdf (0.53 MB)

Křídové sedimenty na krystaliniku v Oparenském údolí
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 48–50
pdf (0.82 MB)

Stavby a analýza směru toku ve vybraných žilných tělesech středočeského plutonického komplexu
K. Verner, F.V. Holub, L. Orságová, M. Studená, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 51–53
pdf (0.21 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
J. Bruthans, Z. Churáčková, P. Jenč, J. Schweigstillová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 54–59
pdf (0.52 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
S. Čech, O. Holásek, P. Havlíček, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 59–61
pdf (0.32 MB)

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
M. Nývltová Fišáková, P. Havlíček, F. Kadlec, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 66–68
pdf (0.45 MB)

Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
J. Rybář, J. Klimeš, V. Jánoš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 69–74
pdf (1.32 MB)

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
K. Šilhán, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Mlčechvostský slepenec – datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
K. Žák, H. Hercman, I. Světlík, R. Živor, I. Jačková, P. Zelenka, P. Bosák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 79–81
pdf (0.24 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
M. Bubík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 82–84
pdf (0.28 MB)

Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
P. Budil, O. Fatka, P. Kraft, A. Sá, U. Linnemann, J. Marek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 85–85
pdf (0.35 MB)

Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
S. Čech, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 85–90
pdf (0.67 MB)

Vliv macerace na velikost megasporLaevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr.
J. Dašková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 91–91
pdf (0.23 MB)

Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy – železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střednídevon, eifel až givet)
J. Dašková, F. Vacek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 92–93
pdf (0.3 MB)

Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
L. Hradecká, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 94–96
pdf (0.31 MB)

Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk – Na Vrších u Kutné Hory
T. Kočí, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 97–100
pdf (0.28 MB)

Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
M. Mergl, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 101–102
pdf (0.31 MB)

Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 103–104
pdf (0.47 MB)

Kapradiny hornoslezské pánve a jejich sporyin situ
J. Pšenička, J. Bek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 105–108
pdf (0.48 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
P. Röhlich, M. David, P. Budil, M. Steinová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 109–110
pdf (0.46 MB)

Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
J. Sakala, V. Mencl, P. Matysová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 111–113
pdf (0.38 MB)

Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
M. Svobodová, J.K. Novák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 114–117
pdf (0.41 MB)

Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubnéu Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
Z. Šimůnek, R. Lojka, J. Drábková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 118–121
pdf (1.11 MB)

Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
I. Šrámková, O. Fatka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 122–123
pdf (0.39 MB)

Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
M. Steinová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 124–125
pdf (0.24 MB)

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
L. Švábenická, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
P. Tonarová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 130–130
pdf (0.25 MB)

Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
V. Vaškaninová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 131–132
pdf (0.21 MB)

Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
M. Vavrdová, M. Stárková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 133–135
pdf (0.92 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) – návrh metodiky
I. Barnet, P. Pacherová, I. Fojtíková, M. Neznal, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 136–139
pdf (0.46 MB)

Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
I. Barnet, P. Pacherová, J. Procházka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 140–142
pdf (0.33 MB)

Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
K. Breiter, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 143–146
pdf (0.41 MB)

Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
K. Breiter, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 147–151
pdf (0.8 MB)

Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
F. Fediuk, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 152–153
pdf (0.42 MB)

Architektura granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu a recentní aktivita jejich tektonické sítěv bedřichovském tunelu v Jizerských horách
J. Klomínský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 154–157
pdf (0.86 MB)

Tanvaldský masiv – relikt magmatického tělesa v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu
J. Klomínský, F. Fediuk, P. Schovánek, T. Jarchovský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 158–160
pdf (0.67 MB)

Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
I. Knésl, P. Lukeš, L. Dempírová, B. Kříbek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 161–164
pdf (0.47 MB)

Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
I. Knésl, J. Pašava, L. Ackerman, P. Lukeš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 166–169
pdf (0.21 MB)

Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienskéhoneoproterozoika (Rakovnicko)
L. Krmíček, M. Stárková, T. Vorel, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 169–174
pdf (0.9 MB)

Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium–spodní ordovik)
J. Machalová, V. Rapprich, T. Hroch, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 175–178
pdf (1.19 MB)

Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
Š. Mrázová, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 179–181
pdf (1.04 MB)

Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 183–184
pdf (0.43 MB)

Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
V. Pavlíček, K. Breiter, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 185–188
pdf (0.66 MB)

Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
V. Procházka, M. Žáček, V. Vlček, A. Langrová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 189–194
pdf (0.61 MB)

Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
P. Rajlich, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 196–198
pdf (0.59 MB)

Dvojslídné granity lipenského masivu
M. René, P. Hájek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 198–200
pdf (0.27 MB)

Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
A.V. Seifert, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 201–204
pdf (0.39 MB)

Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
V. Žáček, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 205–212
pdf (1.37 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
P. Havlíček, V. Baldík, I. Baroň, P. Čáp, R. Novotný, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 213–215
pdf (0.51 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu v jihozápadní Kostarice
P. Havlíček, T. Vorel, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 216–217
pdf (0.66 MB)

Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
B. Kříbek, M. Mihaljevič, O. Šráček, V. Majer, F. Veselovský, J. Šikl, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 218–221
pdf (0.61 MB)

Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
J. Kynický, Cheng Xu. , J. Mašek, O. Jaroš, H. Káňová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 222–224
pdf (0.37 MB)

Fluoritová ložiska v Mongolsku
J. Kynický, Cheng Xu. , P. Mužák, O. Jaroš, H. Cihlářová, M. Brtnický, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 225–228
pdf (0.54 MB)

Malakostratigrafie holocenního pěnovce u Stankovan na severním Slovensku
V. Ložek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 229–231
pdf (0.38 MB)

Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horninyPolárního Uralu, Rusko
J. Pašava, I. Knésl, A. Vymazalová, L.I. Gurskaja, L.R. Kolbancev, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 233–235
pdf (0.37 MB)

Jurští ramenonožci jižní části pohoří Totes Gebirge (Štýrsko, Rakousko); nové poznatky
M. Siblík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 236–237
pdf (0.14 MB)

Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko)
M. Siblík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 238–239
pdf (0.23 MB)

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
A. Vymazalová, J. Pašava, R.I. Koneev, A.V. Jukov, R.A. Khalmatov, Y. Mun, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 240–244
pdf (0.75 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologické práce České geologické služby v Nikaragui a Kostarice v roce 2008
P. Hrazdíra, P. Hradecký, P. Kycl, V. Žáček, P. Mixa, J. Ševčík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 245–247
pdf (0.49 MB)

Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
V. Kozáková, R. Pokorný, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 248–251
pdf (0.62 MB)

Hydraulická vodivost granitů Českého masivu – srovnání dat detailního a regionálního měřítka
L. Rukavičková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 252–254
pdf (0.2 MB)

Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
H. Vysoká, J. Kamas, J. Bruthans, Z. Churáčková, M. Jež, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 255–258
pdf (0.39 MB)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
V.N. Lagutenko, V. Sattran, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 258–260
pdf (0.43 MB)

Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
Z. Petáková, M. Poňavič, D. Mašek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 261–264
pdf (0.64 MB)

Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
M. Poňavič, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 265–267
pdf (0.43 MB)

Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí – gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
Z. Skácelová, J. Hanák, Š. Mrázová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 268–272
pdf (0.6 MB)

L - GEOFYZIKA

Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
A. Havlín, F. Konečný, P. Müller, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 273–275
pdf (0.37 MB)

Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů – studie ze Sokolovské pánve
V. Kopačková, S. Chevrel, A. Bourguignon, P. Rojík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 276–282
pdf (1.09 MB)

Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
K. Šalanský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 283–283
pdf (0.41 MB)