Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu podloží
I. Barnet, P. Pacherová, I. Fojtíková, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 137–142
pdf (1.18 MB)

Durbachity Třebíčského masivu ve vrtu požďátky V-5 – genetické implikace
K. Breiter, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 143–147
pdf (0.79 MB)

Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve
K. Breiter, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 148–151
pdf (0.79 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
D. Dolejš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu v severních Čechách
E. Fediukova, J. Klomínský, P. Schovánek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 156–159
pdf (0.9 MB)

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
P. Krám, E. Traister, K. Kolaříková, F. Oulehle, J. Skořepa, D. Fottová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 160–166
pdf (0.43 MB)

Biochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
B. Kříbek, J. Malec, I. Barnet, I. Knésl, P. Lukeš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 167–172
pdf (0.89 MB)

Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
J. Malec, F. Veselovský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 173–175
pdf (0.75 MB)

Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 175–177
pdf (0.75 MB)

Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
P. Pauliš, S. Kopecký, J. Malec, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 177–179
pdf (0.96 MB)

Dachiardit – Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce
P. Pauliš, B. Moravec, P. Škácha, J. Ševců, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 179–181
pdf (0.6 MB)

Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořických Hor v Jihočeském kraji
M. Paňavič, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 182–185
pdf (1.19 MB)

Grafitická pararula z vrtu Mírovka
V. Procházka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 185–186
pdf (0.43 MB)

Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
M. René, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 187–189
pdf (0.41 MB)

Determinační klíč on-line – pomůcka při určování těžkých minerálů
T. Sidorinová, P. Bokr, Z. Táborský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 189–191
pdf (0.28 MB)

Stilpnomelan v proteozoiku Říčanska ve středních Čechách
T. Sidorinová, F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 191–193
pdf (1.42 MB)

Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů, tzv. Hlavačovských štěrků, mezi Rakovníkem a Velkou Černocí
M. Stárková, Z. Táborský, T. Sidorinová, J. Malec, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 193–196
pdf (0.52 MB)

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
V. Vávra, J. Štelcl, J. Faimon, M. Schwarzová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 197–199
pdf (0.7 MB)