Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti Ordoviku Krušné hory u Hudlic
P. Čáp, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 9–11
pdf (0.74 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
P. Čáp, R. Vodrážka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 12–14
pdf (0.64 MB)

Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené-Lázně ve středních Čechách
P. Čáp, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 15–16
pdf (0.42 MB)

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
D. Dolejš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 23–24
pdf (0.33 MB)

Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-Rokycanském komplexu
P. Hradecký, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 24–26
pdf (1.11 MB)

K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
R. Mikuláš, V. Prouza, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 27–29
pdf (0.45 MB)

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou
V. Procházka, D. Matějka, P. Uher, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
P. Rajlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 34–39
pdf (2.35 MB)

Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
V. Rapprich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 39–41
pdf (1.17 MB)

Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv?
P. Röhlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 41–44
pdf (1.09 MB)

Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna
P. Röhlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 45–49
pdf (1.08 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Z. Skácelová, M. Rejchrt, B. Mlčoch, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
M. Stárková, M. Adamová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 53–59
pdf (0.91 MB)

Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov)
E. Straka, P. Röhlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 59–63
pdf (1.77 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
L. Švábenická, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 63–72
pdf (0.65 MB)

Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
J. Valečka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 73–76
pdf (1.05 MB)

Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 77–78
pdf (0.7 MB)

Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 79–80
pdf (0.46 MB)

Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
T. Vorel, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 81–82
pdf (0.23 MB)

Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko – turský hřbet, střední Čechy)
P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 83–84
pdf (0.61 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
M. Adamová, E. Břízová, P. Havlíček, O. Holásek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 85–89
pdf (0.76 MB)

Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
P. Havlíček, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 89–90
pdf (0.36 MB)

Přírodní park Strážnické Pomoraví – Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
P. Havlíček, Z. Kučera, M. Vacek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 91–92
pdf (0.74 MB)

Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice
O. Holásek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 93–94
pdf (0.22 MB)

Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
K. Kirchner, P. Roštínský, Z. Máčka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 95–97
pdf (0.23 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
J. Kovanda, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
V. Ložek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
P. Raška, V. Cajz, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
J. Rybář, V. Jánoš, J. Klimeš, T. Nýdl, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 113–118
pdf (1.56 MB)

Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie
J. Tyráček, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 118–119
pdf (0.68 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
L. Hradecká, E. Břízová, P. Havlíček, M. Svobodová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 120–123
pdf (1.28 MB)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
R. Mikuláš, B. Zasadil, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 124–127
pdf (1.26 MB)

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
R. Pokorný, E. Škrabalová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm – Rysova hora (Česká republika)
T. Přikryl, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 130–131
pdf (0.24 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
P. Röhlich, P. Budil, M. Steinova, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 132–133
pdf (0.45 MB)

Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
M. Steinova, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 133–134
pdf (0.25 MB)

Nové fytopaleontologické sběry na haldě Dolu Ignác v Markoušovicích (karbon, vnitrosudetská pánev)
Z. Šimůnek, V. Jirásek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 135–136
pdf (0.39 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu podloží
I. Barnet, P. Pacherová, I. Fojtíková, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 137–142
pdf (1.18 MB)

Durbachity Třebíčského masivu ve vrtu požďátky V-5 – genetické implikace
K. Breiter, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 143–147
pdf (0.79 MB)

Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve
K. Breiter, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 148–151
pdf (0.79 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
D. Dolejš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu v severních Čechách
E. Fediukova, J. Klomínský, P. Schovánek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 156–159
pdf (0.9 MB)

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
P. Krám, E. Traister, K. Kolaříková, F. Oulehle, J. Skořepa, D. Fottová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 160–166
pdf (0.43 MB)

Biochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
B. Kříbek, J. Malec, I. Barnet, I. Knésl, P. Lukeš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 167–172
pdf (0.89 MB)

Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
J. Malec, F. Veselovský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 173–175
pdf (0.75 MB)

Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 175–177
pdf (0.75 MB)

Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
P. Pauliš, S. Kopecký, J. Malec, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 177–179
pdf (0.96 MB)

Dachiardit – Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce
P. Pauliš, B. Moravec, P. Škácha, J. Ševců, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 179–181
pdf (0.6 MB)

Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořických Hor v Jihočeském kraji
M. Paňavič, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 182–185
pdf (1.19 MB)

Grafitická pararula z vrtu Mírovka
V. Procházka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 185–186
pdf (0.43 MB)

Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
M. René, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 187–189
pdf (0.41 MB)

Determinační klíč on-line – pomůcka při určování těžkých minerálů
T. Sidorinová, P. Bokr, Z. Táborský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 189–191
pdf (0.28 MB)

Stilpnomelan v proteozoiku Říčanska ve středních Čechách
T. Sidorinová, F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 191–193
pdf (1.42 MB)

Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů, tzv. Hlavačovských štěrků, mezi Rakovníkem a Velkou Černocí
M. Stárková, Z. Táborský, T. Sidorinová, J. Malec, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 193–196
pdf (0.52 MB)

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
V. Vávra, J. Štelcl, J. Faimon, M. Schwarzová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 197–199
pdf (0.7 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucia ve střední Nikaragui
P. Havlíček, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 200–201
pdf (0.6 MB)

Nové výzkumy v centrální části Nikaragujských kenzoických vulkanitů
P. Hradecký, D. Buriánek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 202–204
pdf (0.7 MB)

Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
V. Majer, B. Kříbek, J. Šikl, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 204–208
pdf (0.61 MB)

Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
J. Pašava, I. Knésl, A. Vymazalová, L.I. Gurskaja, L.R. Kolbancev, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 209–210
pdf (0.34 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny
J. Čurda, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 211–214
pdf (0.24 MB)

Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
J. Čurda, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 215–217
pdf (0.34 MB)

Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
R. Kadlecová, J. Bruthans, F. Buzek, H. Oster, O. Zeman, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 217–224
pdf (2.6 MB)

Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
P. Lukeš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 225–228
pdf (0.68 MB)

První hlubinný geotermální vrt v Českém masivu
V. Myslil, J. Burda, J. Čtyroká, J. Drábková, K. Pošmourný, Z. Táborský, V. Žáček, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 228–231
pdf (0.25 MB)

Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
L. Rukavičková, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 232–235
pdf (0.76 MB)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
M. Poňavič, P. Rambousek, P. Šír, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 236–239
pdf (1.11 MB)

L - GEOFYZIKA

Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
K. Šalánský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 240–240
pdf (0.09 MB)

Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku
K. Šalánský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 241–244
pdf (0.42 MB)