Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 (ročník 33)

A - GEOLOGICKÉ A ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ

Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 10–12
pdf (0.15 MB)

Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
E. Břízová, P. Havlíček, Z. Novák, P. Petrová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
J. Čtyroká, L. Švábenická, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 17–20
pdf (0.21 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov
P. Čtyroký, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 20–21
pdf (0.16 MB)

Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách
F. Fediuk, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 22–24
pdf (0.14 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod
O. Holásek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 24–26
pdf (0.16 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky
O. Holásek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 26–27
pdf (0.11 MB)

Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
M. Chlupáčová, J. Aichler, F. Hrouda, V. Žáček, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 28–30
pdf (0.12 MB)

Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
J. Křelina, J. Valečka, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 31–33
pdf (0.31 MB)

Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky
Z. Lochmann, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 33–37
pdf (0.25 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999
Z. Novák, P. Petrová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 37–39
pdf (0.15 MB)

Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
M. Stárková, J. Drábková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 39–40
pdf (0.22 MB)

Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc
J. Zapletal, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 41–43
pdf (0.16 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
P. Zelenka, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 44–44
pdf (0.06 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
M. Eliáš, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
J. Faimon, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 47–49
pdf (0.11 MB)

Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
O. Fatka, R. Brocke, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 49–53
pdf (0.22 MB)

Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
V. Janoušek, J. Pertoldová, Z. Pertold, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
E. Kadlecová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 55–55
pdf (0.04 MB)

Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice
M. Kopáčová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 56–56
pdf (0.2 MB)

Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan
P. Kraft, J. Kraft, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 57–59
pdf (0.23 MB)

Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1
L. Maštera, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 59–63
pdf (0.19 MB)

Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 64–67
pdf (0.46 MB)

Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
P. Pokorný, E. Růžičková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 67–69
pdf (0.4 MB)

Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 70–71
pdf (0.09 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag)
R.J. Prokop, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
V. Prouza, M. Coubal, J. Málek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 73–73
pdf (0.05 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
M. Svobodová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku
Z. Šimůnek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 75–76
pdf (0.1 MB)

Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jihozápením okraji Prahy
C. Sviták, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 77–78
pdf (0.09 MB)

Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu
J. Šmíd, F.V. Holub, V. Janoušek, M. Pudilová, K. Žák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 79–80
pdf (0.11 MB)

Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu
M. Štemprok, F.V. Holub, M. Chlupáčová, M. Lang, J.K. Novák, E. Pivec, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 80–82
pdf (0.15 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
J. Trbušek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
S. Vrána, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 84–85
pdf (0.1 MB)

Poznámky k morfologu čelistních zubů vybraných rodů Xenacanthidních žraloků
J. Zajíc, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 86–88
pdf (0.17 MB)

Korozee a barevné alterace buližníkových klastů (Cenoman-spodní Turon, Česká křídová pánev)
J. Žitt, Č. Nekovařík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 88–89
pdf (0.11 MB)

Buližníkové skalní mořské dno (Svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna
J. Žitt, O. Nekvasilová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 89–91
pdf (0.31 MB)

B - GEOLOGICKÉ PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ ODPADŮ (MELECHOVSKÝ M

Výzkum melechovského granitového masivu
B. Mlčoch, K. Breiter, B. Schulmanová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 91–93
pdf (0.29 MB)

Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 94–95
pdf (0.06 MB)

C - POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
M. Cuřín, J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 96–99
pdf (0.22 MB)

Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny
J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 99–100
pdf (0.12 MB)

Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou
J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 101–103
pdf (0.18 MB)

Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
O. Zeman, J. Bruthans, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 103–107
pdf (0.62 MB)

D - GEOCHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RIZIKOVÉ POCHODY

Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
I. Barnet, J. Mikšová, J. Procháka, R. Tomas, J. Karenová, V. Bláha, J. Holák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 108–111
pdf (0.57 MB)

Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
F. Buzek, V. Holub, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 111–112
pdf (0.11 MB)

Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
D. Fottová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 112–115
pdf (0.18 MB)

Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
M. Matolín, J. Senčák, J. Štěpánková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 116–118
pdf (0.37 MB)

E - PŘEHODNOCENÍ PROGNÓZNÍCH ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN

Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
Z. Petáková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 119–121
pdf (0.1 MB)

F - OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT A ZÁCHRANNÝ VÝZKUM

Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy
P. Budil, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 122–123
pdf (0.22 MB)

Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
V. Cílek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 124–128
pdf (0.78 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina
J. Dašková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
B. Ekrt, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrství a jejich fosilní flora
M. Liberín, J. Dašková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 130–134
pdf (0.21 MB)

Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku
M. Libertín, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 134–135
pdf (0.1 MB)

Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan
J. Slavíčková, P. Budil, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 135–137
pdf (0.33 MB)

Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (Česká křídová pánev)
V. Vlačicha, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 138–140
pdf (0.29 MB)

Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999)
M. Nývltová-Fišáková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 140–143
pdf (0.15 MB)

Fauna lokality Dolní Věstonice III
M. Nývltová-Fišáková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 143–146
pdf (0.13 MB)

Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče
V. Teodoridis, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 147–149
pdf (0.13 MB)

G - ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve
M. Konzalová, M. Ziembinska-Tworzydlo, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 150–153
pdf (0.32 MB)

Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
J. Pašava, B. Kříbek, P. Dobeš, I. Vavřín, K. Žák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 153–157
pdf (0.27 MB)

Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
J. Pašava, H.P. Schönlaub, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 157–162
pdf (0.19 MB)

Geochronologie a geologie granitu Zvůle
S. Scharbert, K. Breiter, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 160–162
pdf (0.12 MB)

Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 164–165
pdf (0.1 MB)

Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 165–166
pdf (0.1 MB)

Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
J. Šebesta, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 166–168
pdf (0.17 MB)

H - PROJEKTY PODPOROVANÉ GRANTOVÝMI AGENTURAMI

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
M. Bubík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 169–174
pdf (0.32 MB)

Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
M. Bubík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 174–177
pdf (0.2 MB)

Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí
V. Cajz, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 177–179
pdf (0.16 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
I. Cicha, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 182–183
pdf (0.1 MB)

Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
V. Cílek, I. Sýkorová, E. Melichárková, K. Melka, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 183–186
pdf (0.2 MB)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
P. Havlíček, Z. Novák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 187–189
pdf (0.13 MB)

Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 189–191
pdf (0.07 MB)

Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří)
J. Hlaváč, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 191–192
pdf (0.11 MB)

Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady
M. René, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 192–195
pdf (0.19 MB)

Úvodem
Z. Kukal, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 7–9
pdf (0.09 MB)