Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 (ročník 31)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE, GEOLOGICKÉ A ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ

Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
I. Cicha, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 9–9
pdf (0.05 MB)

Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 10–11
pdf (0.11 MB)

Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 11–13
pdf (0.16 MB)

Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 13–14
pdf (0.09 MB)

Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu)
J. Dvořák, J. Zusková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 15–17
pdf (0.11 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
P. Havlíček, J. Kovanda, Z. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří
I. Chlupáč, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 19–22
pdf (0.22 MB)

Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku
R. Kadlecová, V. Majer, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 22–24
pdf (0.15 MB)

Litologicko·genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany
Z. Lochmann, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 25–27
pdf (0.17 MB)

Regionální charakteristika spraší České republiky
M. Tomášek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 27–29
pdf (0.11 MB)

B - GEOLOGICKÉ PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žílách melechovského masivu
P. Dobeš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
J. Procházka, B. Mlčoch, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 31–37
pdf (0.57 MB)

Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
M. René, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

C - GEOLOGICKO-EKOLOGICKÉ VÝZKUMY PODKRUŠNOHORSKÝCH PÁ

Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi
V. Bouška, F. Buzek, Z. Dvořák, K. Žák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 40–44
pdf (0.17 MB)

K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 44–47
pdf (0.48 MB)

D - VÝVOJ ZEMSKÉ KŮRY V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně
P. Dobeš, K. Žák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 48–49
pdf (0.08 MB)

Přechodní granity karlovarského plutonu
M. Lang, M. Štemprok, E. Pivec, J.K. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 49–51
pdf (0.1 MB)

Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa
S. Vrána, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 52–53
pdf (0.07 MB)

E - STYK ČESKÉHO MASIVU A KARPAT

Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
M. Adamová, P. Havlíček, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 54–62
pdf (0.36 MB)

Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy)
M. Adamová, P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Nálezy neogenních sedimentů u Omic
K. Diviš, C. Sviták, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 64–64
pdf (0.06 MB)

Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku
M. Eliáš, P. Pálenský, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 67–68
pdf (0.1 MB)

Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín)
P. Havlíček, L. Smolíková, M. Vachek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 68–69
pdf (0.1 MB)

Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova
V. Panoš, Z. Novák, I. Pek, J. Zapletal, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 69–70
pdf (0.26 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
M. Svobodová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 71–72
pdf (0.06 MB)

F - KOMPLEXNÍ REGIONÁLNĚ GEOLOGICKÝ VÝZKUM

Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě
E. Drozdová, J. Beneš, L. Jarošová, J. Svoboda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 73–75
pdf (0.28 MB)

Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem
J. Dvořák, L. Maštera, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 75–76
pdf (0.1 MB)

Kinetika rozpouštění kalcitu
J. Faimon, M. Fňukalová, P. Blatná, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 76–78
pdf (0.13 MB)

Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
J. Faimon, J. Knápek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 78–80
pdf (0.14 MB)

Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany
O. Fatka, J. Kraft, P. Kraft, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 80–83
pdf (0.17 MB)

Skála Sokol u Vlastiboře: příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika
F. Fediuk, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 83–85
pdf (0.29 MB)

Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo
M. Fišáková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 85–86
pdf (0.1 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů z širší oblasti Novohradských hor
R. Heřmánek, F. Čekal, D. Matějka, M. Klečka, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 86–88
pdf (0.16 MB)

Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
M. Konzalová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 88–90
pdf (0.17 MB)

Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi
M. Kříha, P. Budil, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 90–92
pdf (0.17 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
V. Ložek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag)
A. May, J. Hladil, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 94–97
pdf (0.18 MB)

Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
R. Mikuláš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 97–99
pdf (0.27 MB)

Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
R. Mikuláš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 100–101
pdf (0.39 MB)

Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
R. Mikuláš, V. Kordule, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 101–102
pdf (0.25 MB)

Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
R. Mikuláš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 102–103
pdf (0.11 MB)

Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande. 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
J. Slavíčková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 103–104
pdf (0.1 MB)

Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně
C. Sviták, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 104–105
pdf (0.09 MB)

Hora Říp: chemické a minerální složení
J. Ulrych, E. Pivec, A. Langrová, E. Jelínek, E. Árva-Sós, Z. Řanda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 106–107
pdf (0.11 MB)

Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 107–110
pdf (0.17 MB)

Petrologie valounu granulitových hornin v lulečském slepenci v lomu Luleč
S. Vrána, M. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 111–113
pdf (0.31 MB)

Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě
B. Záruba, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 113–114
pdf (0.26 MB)

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turanu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
J. Žítt, Č. Nekovařík, L. Hradecká, B. Záruba, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 114–115
pdf (0.11 MB)

G - NEROSTNÉ SUROVINY A VLIV JEJICH TĚŽBY NA ŽIVOTNÍ P

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 116–121
pdf (0.36 MB)

Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin
P. Hrazdíra, P. Čtyroký, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 122–123
pdf (0.12 MB)

Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 124–125
pdf (0.1 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
V. Cílek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 126–127
pdf (0.1 MB)

Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén?
F. Fediuk, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem
V. Vlačiha, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 129–129
pdf (0.06 MB)

H - POSUDKOVÁ ČINNOST

Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
J. Burda, V. Cajz, J. Kadlec, O. Moravcová, J. Šebesta, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 130–133
pdf (0.2 MB)

Hydrogeologické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 134–137
pdf (0.25 MB)

Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plynu – Příbram
K. Domečka, A. sokol, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 137–140
pdf (0.18 MB)

Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
Z. Hroch, Z. Lochmann, O. Moravcová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 140–143
pdf (0.36 MB)

Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu
A. Sokol, K. Domečka, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 143–146
pdf (0.14 MB)

I - VÝZKUMNÉ PRÁCE PODPOROVANÉ GRANTOVOU AGENTUROU ČR

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 149–150
pdf (0.1 MB)

Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 150–151
pdf (0.09 MB)

Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
M. Bubík, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 151–153
pdf (0.15 MB)

Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
J. Čejka, J. Sejkora, J. Litochleb, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 154–154
pdf (0.06 MB)

Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí
F. Fediuk, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 155–157
pdf (0.12 MB)

Kvartérně geologické, sedimentologícké a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín
P. Havlíček, S. Nehyba, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 157–158
pdf (0.08 MB)

Základní klasifikace svahových sedimentů
M. Růžička, E. Růžičková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 158–161
pdf (0.22 MB)

Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
E. Růžičková, M. Růžička, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 161–163
pdf (0.14 MB)

Studium minerálních paragenezi sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
J. Sejkora, J. Čejka, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku
J. Sejkora, J. Litochleb, J. Tvrdý, V. Šrein, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 164–166
pdf (0.13 MB)

Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky)
L. Švábenická, J. Čtyroká, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 166–170
pdf (0.21 MB)

Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
A. Zeman, E. Růžičková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 170–172
pdf (0.14 MB)

Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace
K. Žák, P. Vlašimský, L.W. Snee, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 172–173
pdf (0.11 MB)

J - ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Svahové sedimenty s fosilními půdami v okolí Bašky (ostrov Krk, Chorvatsko)
E. Břízová, P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 174–175
pdf (0.09 MB)

Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 175–176
pdf (0.11 MB)

Paleopedologický výzkum na listu Hadres (ÖK 23), Dolní Rakousko
L. Smolíková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 176–177
pdf (0.1 MB)

Paleopedologický výzkum na listu Krems an der Donau (ÖK 38), Dolní Rakousko
L. Smolíková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 177–178
pdf (0.11 MB)

Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
A. Zeman, V. Suchý, Z. Rixiang, P. Yongxin, G. Bin, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 178–179
pdf (0.11 MB)

Úvodem
Z. Kukal, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 7–8
pdf (0.09 MB)