Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

A - STYK ČESKÉHO MASIVU A ZÁPADNÍCH KARPAT

Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy
J. Adamovič, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 13–14
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
E. Břízová, P. Havlíček, J. Kovanda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Groinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1 : 50 000
I. Cícha, J. Kaigl, P. Rambousek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 18–19
pdf (0.1 MB)

Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 20–21
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 22–23
pdf (0.13 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras)
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 24–24
pdf (0.11 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1 : 10 000 v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu
P. Eckhardt, Š. Eckhardová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 26–26
pdf (0.05 MB)

Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy
P. Hanžl, J. Adamovič, M. Stárková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 27–28
pdf (0.25 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území k typu Weinsberg
R. Heřmánek, F. Čekal, D. Matějka, M. Klečka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 28–30
pdf (0.3 MB)

Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi
M. Lachmanová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 32–33
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Z. Lochmann, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Podloží Doupovských hor
B. Mlčoch, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 36–37
pdf (0.11 MB)

Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem
V. Prouza, Z. Šimůnek, J. Zajíc, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 37–38
pdf (0.11 MB)

Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 38–41
pdf (0.18 MB)

Interakce litosféra-pedosféra
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 41–42
pdf (0.09 MB)

K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku
P. Zelenka, T. Grygar, Č. Nekovařík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 44–44
pdf (0.03 MB)

B - GEOLOGICKÉ PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÝCH PALIVOVÝCH

Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem
M. Drábek, I. Vavřín, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 45–46
pdf (0.38 MB)

Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu
D. Matějka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 47–48
pdf (0.09 MB)

Mineralogie výplní puklin melechovského masivu
I. Vavřín, M. Drábek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 49–50
pdf (0.09 MB)

C - SORBOVANÝ PLYN V UHELNÝCH SLOJÍCH

Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve
V. Holub, M. Eliáš, P. Hrazdíra, J. Franců, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

D - GEOLOGICKO-EKOLOGICKÝ VÝZKUM PODKRUŠNOHORSKÝCH PÁN

Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–53
pdf (0.15 MB)

Lahary v Doupovských horách
P. Hradecký, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–55
pdf (0.15 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
J.K. Novák, M. Konalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 57–58
pdf (0.09 MB)

Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 58–59
pdf (0.08 MB)

Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
J. Ulrych, E. Pivec, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 61–62
pdf (0.23 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
P. Zelenka, M. Coubal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova
J. Čtyroká, P. Pálenský, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 66–70
pdf (0.29 MB)

Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň)
J. Čtyroká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 70–71
pdf (0.29 MB)

Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka
M. Eliáš, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 72–73
pdf (0.12 MB)

Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat
M. Konzalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 73–74
pdf (0.1 MB)

Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
M. Siblík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 75–75
pdf (0.06 MB)

E - VÝVOJ ZEMSKÉ KŮRY V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu
D. Dolejš, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 74–78
pdf (0.17 MB)

Spodnoordovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv)
J. Frýda, K. Vokurka, B. Kober, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 78–79
pdf (0.09 MB)

Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré Skupiny moldanubika v okolí Chýnova
V. Janoušek, K. Vokurka, S. Vrána, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 80–81
pdf (0.11 MB)

Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 83–84
pdf (0.12 MB)

K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 84–86
pdf (0.15 MB)

Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv)
K. Vokurka, J. Frýda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 87–87
pdf (0.06 MB)

F - RADONOVÉ RIZIKO

Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň - Rokycany
I. Barnet, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 88–90
pdf (0.11 MB)

G - KOMPLEXNÍ REGIONÁLNĚ GEOLOGICKÝ VÝZKUM

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit
M. Adamová, P. Havlíček, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 91–94
pdf (0.15 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma
M. Adamová, P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 95–97
pdf (0.15 MB)

Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky
O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 97–99
pdf (0.15 MB)

Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 99–101
pdf (0.15 MB)

Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
J. Čejka, J. Sejkora, R. Skála, J. Litochleb, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 101–102
pdf (0.09 MB)

Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
J. Faimon, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 102–104
pdf (0.14 MB)

Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve
O. Fatka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 104–106
pdf (0.14 MB)

Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien): studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast)
J. Frýda, K. Vokurka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 106–108
pdf (0.27 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic
P. Havlíček, D. Minaříková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 108–109
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia
P. Havlíček, P. Neruda, M. Oliva, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 109–111
pdf (0.13 MB)

Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic
P. Havlíček, P. Neruda, M. Oliva, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 111–112
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 112–113
pdf (0.08 MB)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)
L. Hradecká, J. Pražák, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 113–115
pdf (0.15 MB)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev
L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 115–117
pdf (0.12 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
J. Hradilová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy
J. Cholastová-Uhlířová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 120–121
pdf (0.1 MB)

Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
J. Jedlička, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 121–123
pdf (0.15 MB)

Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech
E. Kadlecová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 123–124
pdf (0.09 MB)

Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku
J. Král, J. Marek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 124–125
pdf (0.11 MB)

Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava)
L. Maštera, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 125–127
pdf (0.11 MB)

Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
B. Pacltová, R. Pátová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
J. Sejkora, J. Čejka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 128–129
pdf (0.1 MB)

Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích
L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 129–131
pdf (0.11 MB)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu
V. Suchý, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132
pdf (0.09 MB)

Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
V. Suchý, I. Sýkorová, Š. Eckhardtová, P. Dobeš, M. Stejskal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 133–134
pdf (0.1 MB)

Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika)
M. Szabad, J. Valíček, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 135–135
pdf (0.05 MB)

Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 136–137
pdf (0.08 MB)

Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku
V. Vlačiha, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 137–138
pdf (0.22 MB)

Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus
A. Zeman, V. Suchý, K. Melka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 138–140
pdf (0.5 MB)

H - PROGNÓZY NEROSTNÝCH SUROVIN

Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
P. Hrazdíra, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 141–142
pdf (0.34 MB)

I - OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT

Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu
F. Fediuk, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 143–145
pdf (0.24 MB)

Hyalofán v českých fonolitech
F. Fediuk, E. Fediuková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 145–146
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 147–148
pdf (0.07 MB)

J - POSUDKOVÁ ČINNOST

Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč
J. Adamovič, J. Altmann, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 149–151
pdf (0.12 MB)

O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích
P. Budil, H. Součková, A. Vašák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 151–152
pdf (0.09 MB)

Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 153–154
pdf (0.11 MB)

Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi
V. Holub, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 154–156
pdf (0.17 MB)

Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji
Z. Hroch, P. Budil, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
O. Moravcová, J. Čurda, Z. Hroch, R. Kadlecová, P. Pálenský, P. Štěpánek, R. Tomas, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 157–160
pdf (0.17 MB)

K - GRANTY GRANTOVÉ AGENTURY ČR I INTERNÍCH AGENTUR

Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 161–162
pdf (0.11 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví
M. Drábek, J. Frýda, M. Šarbach, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 164–165
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 165–166
pdf (0.08 MB)

Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve
J. Krásný, J. Buchtele, S. Čech, Z. Hrkal, P. Jakeš, M. Kobr, J. Mls, J. Šantrůček, J. Šilar, J. Valečka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 167–168
pdf (0.11 MB)

Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
J. Kříž, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 168–172
pdf (0.29 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
E. Pivec, M. Štemprok, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)

Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie
E. Pivec, J. Ulrych, M. Lang, E. Arva-Sos, Č. Nekovařík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 174–176
pdf (0.15 MB)

Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
M. René, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 176–177
pdf (0.09 MB)

Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
E. Růžičková, M. Růžička, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 178–179
pdf (0.12 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)

Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 181–181
pdf (0.06 MB)

Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
M. Šťastný, E. Růžičková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 182–182
pdf (0.05 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
M. Štemprok, M. Chlupáčová, E. Pivec, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko
I. Vavřín, J. Frýda, E. Jelínek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 187–188
pdf (0.09 MB)

Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
J. Zajíc, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 189–190
pdf (0.09 MB)

L - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
T. Cernajsek, K. Pošmourný, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 191–191
pdf (0.1 MB)

Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve
H. Méon, B. Pacltová, M. Svobodová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–192
pdf (0.13 MB)

Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–193
pdf (0.13 MB)

Úvodem
Z. Kukal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 9–11
pdf (0.13 MB)