Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 (ročník 29)

Chemické složení jihomoravských spraší
M. Adamová, P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 9–14
pdf (0.15 MB)

Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi
J. Aichler, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 14–14
pdf (0.04 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu
M. Bubík, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 18–20
pdf (0.12 MB)

O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10
M. Bubík, J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy
P. Budil, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 21–23
pdf (0.13 MB)

Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
V. Buňatová, J. Kučera, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 24–25
pdf (0.08 MB)

Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice
J. Burda, Z. Hroch, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 25–27
pdf (0.13 MB)

Nové poznatky ke stratigrafii miocénu Alpsko-karpatské předhlubně
I. Cicha, J. Čtyroká, S. Nehyba, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 27–28
pdf (0.09 MB)

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
V. Cílek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)

Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou
V. Cílek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 31–33
pdf (0.12 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, J. Valečka, M. Váně, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, Z. Zícha, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Lázně Bochoř na Přerovsku
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 38–39
pdf (0.09 MB)

Lázně Skalka u Prostějova
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 39–43
pdf (0.25 MB)

Minerální vody na Prostějovsku
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
D. Dolejš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev)
J. Drábková, Z. Šimůnek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 48–50
pdf (0.11 MB)

Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika
J. Drozen, I. Vavřín, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 51–52
pdf (0.24 MB)

Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
M. Ďuriš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)
J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

První paleontologicky doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu
J. Dvořák, J. Zusková, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách
Š. Eckhardtová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 56–58
pdf (0.11 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
M. Eliáš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
H. Eliášová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 61–62
pdf (0.1 MB)

Experimentální zvětrávání alumosilikátů
J. Faimon, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 62–64
pdf (0.13 MB)

Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji
F. Fediuk, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 65–66
pdf (0.08 MB)

Příspěvek ke koncetrické zonálnosti kladrubského masivu
F. Fediuk, M. René, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 66–68
pdf (0.1 MB)

Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku
E. Fediuková, F. Fediuk, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
D. Fottová, M. Havel, J. Hruška, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)

Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
J. Frýda, P. Štorch, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 73–74
pdf (0.09 MB)

Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd
J. Frýda, K. Vokurka, V. Janoušek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 74–76
pdf (0.12 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Hodonín
P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany
P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 77–79
pdf (0.1 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Geochemie. petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt
R. Heřmánek, D. Matějka, M. Klečka, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 80–82
pdf (0.13 MB)

Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
J. Hladil, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 82–85
pdf (0.18 MB)

Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
J. Hladil, A. Galle, P. Čejchan, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 85–88
pdf (0.14 MB)

Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)
J. Hladil, F. Patočka, A. Galle, P. Čejchan, G. Dieken, G. Flajs, W. Rottke, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 88–89
pdf (0.32 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín
O. Holásek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 92–93
pdf (0.09 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto
O. Holásek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 94–95
pdf (0.1 MB)

Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
V. Houša, Z. Vašíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 95–96
pdf (0.09 MB)

Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve
L. Hradecká, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 96–97
pdf (0.08 MB)

Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
Z. Hroch, P. Hrazdíra, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 98–98
pdf (0.04 MB)

NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
V. Janoušek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 99–99
pdf (0.05 MB)

Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
R. Kadlecová, K. Žák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 100–101
pdf (0.09 MB)

Výsledky analýzy teplotního režimu horninového prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem
M. Klečka, A. Krtková, M. Pařík, J. Synek, P. Šulc, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
M. Konzalová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 104–105
pdf (0.1 MB)

Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
M. Konzalová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 105–106
pdf (0.09 MB)

Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
M. Konzalová, J. Krhovský, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 106–108
pdf (0.12 MB)

Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
J. Košler, M. Aftalion, K. Vokurka, M. Klečka, M. Svojtka, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 109–109
pdf (0.05 MB)

Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice
B. Koverdynský, M. Opletal, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 110–111
pdf (0.08 MB)

Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
J. Krhovský, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 112–113
pdf (0.09 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
B. Kříbek, M. Strnad, J. Čejka, V. Sedláček, S. Hilgard, E. Šebestová, H. Macourková, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
J. Litochleb, V. Šrein, M. Lantora, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 116–117
pdf (0.08 MB)