Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 (ročník 28)

Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní Eggenburg, Eggenburg až Ottnang)
M. Adamová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb
M. Adamová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno
J. Aichler, Z. Boháček, V. Kosmák, P. Müller, J. Píše, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 11–13
pdf (0.15 MB)

Radon a radonové riziko v České republice
I. Barnet, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 13–14
pdf (0.09 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
E. Břízová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů Brněnské přehrady
M. Bubík, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 16–18
pdf (0.11 MB)

Nový sesuv Čertovka
V. Cajz, Z. Hroch, J. Šebesta, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 19–19
pdf (0.05 MB)

Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně
I. Cicha, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 20–20
pdf (0.05 MB)

Opálové intuskrustace skalních povrchů
V. Cílek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 21–21
pdf (0.05 MB)

Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
V. Cílek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 22–22
pdf (0.04 MB)

Korelace turonských sedimentů východočeské křídy
S. Čech, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka
S. Čech, L. Hradecká, V. Tima, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 24–26
pdf (0.15 MB)

Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel
J. Čtyroká, P. Havlíček, L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 27–28
pdf (0.11 MB)

Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
P. Čtyroký, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 28–31
pdf (0.16 MB)

Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří
J. Čurda, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 32–33
pdf (0.1 MB)

Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy
J. Čurda, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 33–36
pdf (0.15 MB)

Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace
J. Čurda, P. Pálenský, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 36–38
pdf (0.14 MB)

Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu
D. Dolejš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 39–40
pdf (0.08 MB)

lntermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy
D. Dolejš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 40–42
pdf (0.11 MB)

Fe-rudy v okolí Plavče S. od Znojma
J. Dvořák, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 42–42
pdf (0.05 MB)

Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
M. Ďuriš, I. Vavřín, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 43–44
pdf (0.26 MB)

Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství)
M. Eliáš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 44–45
pdf (0.1 MB)

Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika
F. Fediuk, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 45–47
pdf (0.12 MB)

Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí
F. Fediuk, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 48–50
pdf (0.1 MB)

Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova
E. Fediuková, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 50–52
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
P. Havlíček, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
P. Havlíček, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop
P. Havlíček, Z. Novák, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–55
pdf (0.04 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno
O. Holásek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk
O. Holásek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Foraminiferové společenstvo nalezené ve vzorcích svrchnokřídových sedimentů severně od Salzburgu
L. Hradecká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 58–59
pdf (0.08 MB)

Nové poznatky o geologii Doupovských hor
P. Hradecký, B. Mlčoch, J. Šebesta, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
J. Hradilová, M. Šťasný, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 61–62
pdf (0.09 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod
M. Hrubeš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu
E. Knobloch, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 64–65
pdf (0.1 MB)

Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev
E. Knobloch, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 65–66
pdf (0.11 MB)

Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
J. Kovanda, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 67–67
pdf (0.06 MB)

Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
J. Krhovský, M. Kučera, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 68–70
pdf (0.15 MB)

Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
O. Kvídová, L. Minařík, M. Burian, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 70–72
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň
Z. Lochmann, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 72–74
pdf (0.15 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
V. Ložek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie
L. Maštera, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833
R. Mikuláš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 78–78
pdf (0.2 MB)

Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku
R. Mikuláš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 79–80
pdf (0.27 MB)

Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě
P. Pálenský, K. Helešicová, E. Novotná, J. Šikula, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 80–82
pdf (0.09 MB)

Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 83–83
pdf (0.05 MB)

Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
J. Skalický, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 84–85
pdf (0.05 MB)

Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
J. Skalický, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 86–86
pdf (0.03 MB)

Paleopedologický výzkum na listu Horn (OK 21), Hollabrunn (OK 22) a Krems (OK 38), Dolní Rakousko
L. Smolíková, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
J. Straka, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
V. Suchý, P. Dobeš, I. Sýkorová, I. Rozkošný, J. Horák, J. Franců, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 89–91
pdf (0.12 MB)