Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "HYDROCHEMIE" v:

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
V. Vávra, J. Štelcl, J. Faimon, M. Schwarzová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 197–199
pdf (0.7 MB)

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
B. Kříbek, V. Majer, P. Bezuško, J. Pašava, J. Adamovič , I. Nyambe, K. Liyungu, F. Chibesakunda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 160–162
pdf (0.23 MB)

Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
J. Budkovský, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 206–208
pdf (0.2 MB)

Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
P. Hrazdíra, P. Kycl, M. Opletal, J. Šebesta, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 152–153
pdf (0.21 MB)

Využití freonů (CFC 11, 12, 113) , SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
J. Bruthans, R. Kadlecová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 161–163
pdf (0.08 MB)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
R. Kadlecová, O. Holásek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 135–136
pdf (0.07 MB)

Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 94–95
pdf (0.06 MB)

Pramen minerální vody u Chotyně
J. Burda, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 14–15
pdf (0.07 MB)

Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové
I. Pek, J. Šebela, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 37–38
pdf (0.19 MB)

Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 11–13
pdf (0.16 MB)

Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi
V. Bouška, F. Buzek, Z. Dvořák, K. Žák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 124–125
pdf (0.1 MB)

Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
M. René, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 176–177
pdf (0.09 MB)

O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10
M. Bubík, J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Lázně Skalka u Prostějova
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 39–43
pdf (0.25 MB)

Minerální vody na Prostějovsku
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy
J. Čurda, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 33–36
pdf (0.15 MB)

Sledování malých povodí v rámci systému Geomon
D. Fottová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 27–28
pdf (0.09 MB)