Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "VRÁSNĚNÍ VARISKÉ" v:

Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
M. Halavínová, M. Slobodník, J. Janečka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 19–20
pdf (0.09 MB)

Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa
P. Kováříková, W. Siebel, E. Jelínek, M. Štemprok, V. Kachlík, F.V. Holub, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 111–113
pdf (0.18 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
F.V. Holub, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze
P. Batík, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 9–12
pdf (0.2 MB)

Granitoidy tiského masivu
K. Breiter, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
F. Fediuk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří
I. Chlupáč, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 19–22
pdf (0.22 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras)
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 24–24
pdf (0.11 MB)

Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 83–84
pdf (0.12 MB)

Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
J. Hladil, A. Galle, P. Čejchan, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 85–88
pdf (0.14 MB)

Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)
J. Hladil, F. Patočka, A. Galle, P. Čejchan, G. Dieken, G. Flajs, W. Rottke, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 88–89
pdf (0.32 MB)

Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidfi moldanubického plutonu
M. Klečka, D. Matějka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 79–80
pdf (0.07 MB)