Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "GRANITOIDY" v:

Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
F. Fediuk, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 152–153
pdf (0.42 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 23–24
pdf (0.33 MB)

Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006
J. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 210–212
pdf (0.14 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
V. Procházka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
E. Kryštofová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
V. Ledvinková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 39–41
pdf (0.1 MB)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu
F.V. Holub, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Granitoidy tiského masivu
K. Breiter, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
J. Pertoldová, K. Breiter, P. Sulovský, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 30–33
pdf (1.07 MB)

Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava)
J. Pertoldová, K. Verner, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 34–37
pdf (1.25 MB)

Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
E. Jelínek, V. Kachlík, M. Štemprok, F.V. Holub, P. Kovaříková, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 23–25
pdf (0.13 MB)

Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat
P. Černý, A. Dudek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 18–20
pdf (0.09 MB)

Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000
M. Opletal, M. Adamová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 62–65
pdf (0.08 MB)

Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
M. Opletal, Š. Mrázová, O. Krentz, H. Walter, H. Brause, K. Hoth, W. Kozdrój, Z. Cymerman, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 66–67
pdf (0.07 MB)

Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001)
J. Dohnal, Z. Jáně, J. Kněz, P. Novák, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 176–178
pdf (0.16 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
F. Fediuk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
V. Cílek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
F.V. Holub, M. Lantora, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 133–135
pdf (0.14 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
F.V. Holub, M. Štemprok, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plynu – Příbram
K. Domečka, A. sokol, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 137–140
pdf (0.18 MB)

Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu
A. Sokol, K. Domečka, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 143–146
pdf (0.14 MB)

Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu
P. Eckhardt, Š. Eckhardová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 26–26
pdf (0.05 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Z. Lochmann, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Spodnoordovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv)
J. Frýda, K. Vokurka, B. Kober, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 78–79
pdf (0.09 MB)

Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 83–84
pdf (0.12 MB)

Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
J. Jedlička, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 121–123
pdf (0.15 MB)

Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
O. Moravcová, J. Čurda, Z. Hroch, R. Kadlecová, P. Pálenský, P. Štěpánek, R. Tomas, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 157–160
pdf (0.17 MB)

Příspěvek ke koncetrické zonálnosti kladrubského masivu
F. Fediuk, M. René, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 66–68
pdf (0.1 MB)

Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou
K. Breiter, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 11–12
pdf (0.07 MB)

Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
J. Jalovec, M. Klečka, D. Matějka, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 44–45
pdf (0.09 MB)

Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidfi moldanubického plutonu
M. Klečka, D. Matějka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 79–80
pdf (0.07 MB)