Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MOLDANUBICKÝ PLUTON" v:

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou
V. Procházka, D. Matějka, P. Uher, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu
K. Breiter, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 202–205
pdf (0.3 MB)

Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
J. Budkovský, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 206–208
pdf (0.2 MB)

Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu
J. Hanák, M. Chlupáčová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 208–210
pdf (0.16 MB)

Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006
J. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 210–212
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 212–215
pdf (0.24 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
V. Procházka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
E. Kryštofová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Stáří granitů melechovského masivu
K. Breiter, P. Sulovský, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 16–19
pdf (0.23 MB)

Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv)
B. Schulmannová, K. Verner, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 45–47
pdf (1.02 MB)

Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava
S. Škoda, P. Pálenský, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 73–75
pdf (0.07 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
F.V. Holub, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)
V. Procházka, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 111–112
pdf (0.07 MB)

Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
J. Pertoldová, K. Breiter, P. Sulovský, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 30–33
pdf (1.07 MB)

Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava)
J. Pertoldová, K. Verner, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 34–37
pdf (1.25 MB)

Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
P. Sulovský, R. Čopjaková, R. Škoda, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 122–125
pdf (0.09 MB)

Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu
F.V. Holub, D. Matějka, F. Koller, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 19–20
pdf (0.1 MB)

Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina
F.V. Holub, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 164–166
pdf (0.08 MB)

Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu
D. Matějka, F.V. Holub, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 171–172
pdf (0.06 MB)

Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu
V. Procházka, D. Matějka, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 178–179
pdf (0.07 MB)

Výzkum melechovského granitového masivu
B. Mlčoch, K. Breiter, B. Schulmanová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 91–93
pdf (0.29 MB)

Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 94–95
pdf (0.06 MB)

Geochronologie a geologie granitu Zvůle
S. Scharbert, K. Breiter, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 160–162
pdf (0.12 MB)

Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady
M. René, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 192–195
pdf (0.19 MB)

Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
M. René, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 65–67
pdf (0.14 MB)

Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu
K. Breiter, F. Koller, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 86–87
pdf (0.13 MB)

Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku
R. Kadlecová, V. Majer, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 22–24
pdf (0.15 MB)

Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žílách melechovského masivu
P. Dobeš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
J. Procházka, B. Mlčoch, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 31–37
pdf (0.57 MB)

Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
M. René, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území k typu Weinsberg
R. Heřmánek, F. Čekal, D. Matějka, M. Klečka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 28–30
pdf (0.3 MB)

Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem
M. Drábek, I. Vavřín, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 45–46
pdf (0.38 MB)

Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu
D. Matějka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 47–48
pdf (0.09 MB)

Mineralogie výplní puklin melechovského masivu
I. Vavřín, M. Drábek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 49–50
pdf (0.09 MB)

Geochemie. petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt
R. Heřmánek, D. Matějka, M. Klečka, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 80–82
pdf (0.13 MB)

Granitoidy rozvadovského masivu
K. Breiter, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou
K. Breiter, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 11–12
pdf (0.07 MB)

Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu
K. Breiter, J. Frýda, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 12–13
pdf (0.07 MB)

Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
J. Jalovec, M. Klečka, D. Matějka, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 44–45
pdf (0.09 MB)

Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách
M. Klečka, D. Matějka, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 53–54
pdf (0.09 MB)

Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem
L. Kopecký jr., L. Pokorný, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 56–56
pdf (0.04 MB)

Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidfi moldanubického plutonu
M. Klečka, D. Matějka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 79–80
pdf (0.07 MB)

Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku
M. Klečka, V. Šrein, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 81–82
pdf (0.08 MB)