Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sideritové mikrokonkrece ze sedlové sloje č. 559 v DP Lazy (karvinské souvrství, česká část hornoslezské pánve)

 

Jakub Jirásek, Michal Osovský, Dalibor Matýsek, Tereza Kurková, Martin Sivek

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 105–110
Mapové listy: Karviná (15-44)

Celý článek (PDF, 2.73 MB)

Elektronicky publikováno: 16 červen 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Dopita, M., ed. (1997): Geologie české části hornoslezské pánve. - 280 str. Min. život. prostř. ČR. Praha.

Gaebler, C. (1894): Ueber das Vorkommen von Kohleneisenstein in Oberschlesischen Steinkohlenflözen. - Z. Berg- Hütten- u. Salinenwes. Preuss. St. 42, 157-162 + 407.

Hendry, J. P. - Pearson, M. J. - Trewin, N. H. - Fallick, A. E. (2006): Jurrasic septarian concretions from NW Scotland record independent bacterial, physical and chemical processes of marine mudrock diagenesis. - Sedimentology 53, 537-555.View article

Jirásek, J. - Matýsek, D. - Osovský, M. - Sivek, M. (2016): Polohy bohaté almandinem v klastických sedimentech sedlových vrstev (česká část hornoslezské pánve). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24(2), 205-216.

Králík, J. (1970): Mineralogy of carbonates from the coal seams of the Ostrava-Karviná district. - Čas. Mineral. Geol. 15(4), 313-325.

Kumpera, O. - Dopita, M. (1997): Přehled vývoje, stratigrafie a litologie uhlonosného karbonu. In: Dopita, M., ed.: Geologie české části hornoslezské pánve, 34-42. - Min. život. prostř. ČR. Praha.

Kumpera, O. - Martinec, P. (1995): The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin. - J. Czech Geol. Soc. 40(1-2), 47-64.

Seilacher, A. (2001): Concretion morphologies reflecting diagenetic and epigenetic pathways. - Sediment. Geol. 134, 41-57.

Skoček V. (1961): Karbonátové konkrece v uhlonosných sedimentech Ostravsko-karvinské pánve. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 28, 309-346.