Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části

 

Miroslav Coubal, Přemysl Zelenka, Jakub Stemberk

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 141–146
Mapové listy: Hlinsko (13-44)

Celý článek (PDF, 5.95 MB)

Elektronicky publikováno: listopad 30, 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Angelier, J. (1994): Fault slip analysis and palaeostress reconstruction. In: Hancock, P. L., ed.: Continental Deformation. 53-100. - Pergamon Press. Oxford.

Burda, J., ed. (1989): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 13-42 Pardubice. Čes. geol. úst. Praha.

Coubal, M. (1987): Tektonická stavba střední části české křídové pánve a jejího podloží. Kandidátské minimum. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Coubal, M. - Málek, J. (1990): Charakter železnohorského zlomu během saxonské tektogeneze. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Coubal, M. - Málek, J. - Adamovič, J. - Štěpančíková, P. (2015): Late Cretaceous and Cenozoic dynamics of the Bohemian Massif inferred from the paleostress history of the Lusatian Fault Belt. - J. Geodyn. 87, 1, 26-49.View article

Culek, A. (1932): Zpráva o výsledcích mapování křídového útvaru na jihozápadním okraji Železných hor (na listu spec. Mapy Chrudim). - Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ. 8, 1-7.

Čech, S., ed. (1999): Prachovice - lom, okres Chrudim. Litostratigrafie, paleontologie a tektonika. - Stud. Čs. geol. úst., 1999. Praha.

Dudíková Schulmannová, B., ed. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 13-443 Chotěboř. - 68 str. Čes. geol. služba. Praha.

Engelder, T. - Marshak, S. (1985): Disjunctive cleavage formed at shallow depths in sedimentary rocks. - J. Struct. Geol. 7, 327-342.

Fossen, H. (2010): Structural geology. - 463 str. Cambridge Univ. Press. New York.View article

Fry, N. (1979): Random point distribution and strain measurement in rocks. - Tectonophysics 60, 86-105.View article

Childs, C. - Manzocchi, T. - Walsh, J. J. - Bonson, Ch. G. - Nicol, A. - Martin, P. J. - Schoepfer, M. P. J. (2009): A geometric model of fault zone and fault rock thickness variations. - J. Struct. Geol. 31, 117-127.

Kříž, J., ed. (1989): Geologicko-tektonické posouzení zájmové oblasti jaderné elektrárny střední Čechy - Tetov. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Malkovský, M. (1977): Důležité zlomy platformního pokryvu severní části Českého masivu. - 30 str. Ústř. úst. geol. Praha.

Málek, J. - Fischer, T. - Coubal, M. (1991): Computation of regional stress tensor from small scale tectonic data. - Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sci. (M-15) 235, 77-92.

Prachař, L. - Urban, L. (1967): Saxonský přesmyk železnohorského krystalinika přes křídu Dlouhé meze. - Věst. Ústř. Úst. geol. 42, 4, 285-291.

Štěpančíková, P. - Fischer, T. - Stemberk, J. jr. - Nováková, L. - Hartvich, F. - Figueiredo, M. P. (2019): Active tectonics in the Cheb basin: youngest documented Holocene surface faulting in central Europe? - Geomorphology 327, 472-488View article

Švabenský, O. - Pospíšil, L. - Weigel, J. - Roštínský, P. - Witiska, M. (2014): Results of repeated measurements at the Železne Hory-Tišnov fault system surroundings. - Acta Geodyn. Geomater. 11, 3, 211-222.