Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Posouzení stavebních opukových kvádrů z historického opevnění města Slaného

 

Petr Brotan, Miroslava Gregerová

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 9–16
Mapové listy: Kralupy n.Vlt. (12-21)

Celý článek (PDF, 7.49 MB)

Elektronicky publikováno: 17 duben 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Brotan, P. (2013): Stavební kámen v historii města Slaného. Bakalářská práce. - MS Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Brotan, P. (2015): Charakteristika složení a provenience hornin použitých na stavbu historického opevnění města Slaného. Diplomová práce. - MS Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Frič, A. (1885): Studie v oblasti křídového útvaru v Čechách. Bělohorské a malnické vrstvy. -Arch. pro přírodověd. Prosk. Čech 4, 1, 154 str.

Gregerová, M. et al. (2012): Degradace stavebních materiálů historických památek, část I. - 111 str. Mendel. univ. v Brně. Brno.

Konta, J. (1973): Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. - 375 str. Univ. Karl. Praha.

Kotlík, P. - Šrámek, J. - Kaše, J. (2000): Opuka. - 109 str. Spol. technol. ochrany památek. Praha.

Krejčí, J. (1869): Studie v oblasti křídového útvaru v Čechách. - Arch. pro přírodověd. Prosk. Čech 1,179 str.

Kuča, K. (2004): Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. díl Pro-Sto. - 900 str. Nakladatelství Libri, Praha.

Marešová, L. (2006): Degradace opukového kamene na souboru historických staveb. Diplomová práce. - MS Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Razím, V. (1997): Opevnění města Slaného v minulosti a dnes. In: Kuchyňka, K., ed.: Slaný, české město ve středověku, 26-34. - Sbor. příspěvků z kolokvia k 700. výr. král. města Slaného, Praha.

Rosen, O. M. - Abbyasov, A. A. (2003): The Quantitative Mineral Composition of Sedimentary Rocks: Calculation from Chemical Analyses and Assessment of Adequacy (MINLITH Computer Program). - Lithology Mineral. Res. 38, 252-254.

Šrámek, J. (2004): Fyzikální vlastnosti turonských opuk a jejich závislost na látkovém složení. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004, 147-149.

Unger, J. (2013): Archeologický výzkum Pražské brány ve Slaném. - Slánský obzor 20, 12-24.

Všianský, D. - Gregerová, M. - Marešová, L. (2009): Examination of argillaceous calcareous sandstones from the Czech Republic used as a medieval building material. - Dortmund. 204- 212. ISBN 978-3-00-028697-1.

Zahálka, Č. (1898): Pásmo III. - bělohorské - křídového útvaru v Poohří. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 80 str.

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=700&lang=cs&z_width=500&z_newwin=1& map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c089, dne 14.5.2014.

http://www.olympus-ims.com/en/microscope/software/, dne 17.10.2016.