Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin

 

Ivan Barnet, Petra Pacherová

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
Mapové listy: Nový Bor (02-24), Bílina (02-34), Ústí nad Labem (02-41), Česká Lípa (02-42), Litoměřice (02-43), Harrachov (03-23), Jablonec nad Nisou (03-32), Sobotka (03-34), Semily (03-41), Beroun (12-41), Týnec nad Sázavou (12-44), Říčany (13-31), Hlinsko (13-44), Blatná (22-14), Příbram (22-21), Mirovice (22-23), Písek (22-41)

Celý článek (PDF, 0.61 MB)

 

Literatura

Abraham, M. - Veleba, B. - Švestka, J. - Luna, J. - Hůlka, L. - Žáček, M. (2002): Regional heavy mineral prospecting in the territory of the Czech Republic. - 41 str. GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Alkanoglu, E. (1978): Geologisch-petrographische und geochemische Untersuchungen am Sudostrand des Menderes Massivs in Westanatolien/Turkey. - 166 str. Univ. Bochum.

Barnet, I. - Pacherová, P. - Neznal, Matěj - Neznal, Martin (2008): Radon in geological environment - Czech experience. - Czech Geol. Survey Spec. Pap. 19, 70 str.

Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. - Geochim. cosmochim. Acta 57, 683-684.

Bosák, P. - Cílek, V. - Bednářová, J. (1993): Tertiary Morphogeny and Karstogenesis of the Bohemian Karst. In: Cílek, V., ed.: Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. - Knih. Čes. speleol. společ. 21, 10-19.

Barnet, I. - Pacherová, P. - Procházka, J. (2012): Etapovázprávaza r. 2012 Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin- podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách. - MS Min. život. prostř. Praha.

Borisenko, A. S. (1977): Study of salt composition of fluid inclusions in minerals using cryometric technique. - Geol. Geofiz. 8,16-27 (in Russian).

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. - Vokurka, K. - Drábek, M. (2008): Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis. - J. Geosci. 53, 31-46.

Halavínová, M. (2009): Zdroje, podmínky, mobilizace a migrace fluid v sedimentech pražské pánve během postdiagenetického vývoje. Disertační práce, 94 str. - Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Breiter, K. (2006): Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací. Dílčí zpráva úkolu SÚRAO Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa. - Čes. geol. služba, Praha. (Použito se svolením SÚRAO.)

Davis, D. W. - Lowenstein, T. M. - Spencer, R. J. (1990): Meeting behaviour of fluid inclusions in laboratory-grown halite crystals in the system NaCl-H2O, NaCl-KCl H2O, NaCl-MgCl2-H2O, and NaCl-CaCl2-H2O. - Geochim. cosmochim. Acta 57, 683-684.

Lipschutz, M. E. - Balsiger, H. - Pelly, I. Z. (1971): Vanadium isotopic composition and contents in lunar rocks and dust from the Ocean of Storms. - Proc. Lunar Sci. Conf. 2, 1443-1450.

Neznal, Matěj - Neznal, Martin - Matolín, M. - Barnet, I. - Mikšová, J. (2004): The new method for assessing the radon risk of building sites. - Czech Geol. Survey Spec. Pap. 16, 48 str.

Kadlec, J. - Jáger, O. - Kočí, A. - Minaříková, D. (1992): Stáří sedimentární jeskyní výplně v Aragonitové jeskyni. - Čes. Kras (Beroun) 17, 16-23.

Croll, J. G. A. - Jones, E. W. J. (2006): Thermal ratchetting in periglacial environments. - Asian Conf. Permafrost, Lanzhou, China.

Folk, R. L. - Asserto, R. (1976): Comparative fabrics of length-slow and length-fast calcite and calcitized aragonite in a Holocene speleothem, Carlsbad Caverns, New Mexico. - J. sed. Petrology 46,486-496.

Litochleb, J. - Sejkora, J. - Krejča, F. - Šrein, V. - Šreinová, B. (2004): Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové výsledky mineralogického studia. - Bull. Mineral.-petrogr. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 64-78.

Kalenda, P. - Neumann, L., ed. (2011): Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení. - 245 str. Čes. geologie, Praha.

Melka, K. - Suchý, V. - Zeman, A. - Bosák, P. - Langrová, A. (2000): Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic. - Acta Univ. Carol., Geol. 44, 117-124.

IAEA - TECDOC - 1363 (2003): Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. - IAEA.Vienna. 102

Pelíšek, J. (1957): Lesnické půdoznalství. - 435 str. St. zeměd. nakl., Praha.

Rohlich, P. - Chlupáč, I. (1951): Zbytky mořského cenomanu nad Sv. Janem pod Skalou. - Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 110.

Folk, R. L. - Chafetz, H. S. - Tiezi, P. A. (1985): Bizarre forms of depositional and diagenetic calcite in hot-spring travertines, Central Italy. In: Schneidermann, N.

Okrusch, M. (1974): Zur Entstehung metamorpher Rubin- und Sapphir-Lagerstatten. - Mitt. Techn. Univ. Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 9, 9 str. (separát).

Harris, P. M., ed.: Carbonate cements. - Soc. Econ. Paleont. Mineral., Tulsa, 349-369.

Orlov, A. (1931): Genetický poměr krystalického vápence, dolomitů a amfibolitů v chýnovských vápencových lomech. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. II 1-36.

Slobodník, M. - Melichar, R. - Hurai, V. - Bakker, R. J. (2012): Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. - Mar. Petrol. Geol. 35, 128-138.

Pouba, Z. - Morávek, P. - Buriánková, D. - Fatková, J. - Fiala, J. - Jelínek, E. - Knotek, M. - Pudilová, M. - René, M. (1989): Český masiv - ověřování prognóz Au. Dílčí úkol: Au-traverz. - MS Geoindustria, Praha.

Procházka, V. - Kašparec, I. - Knésl, I. - Matějka, D. (2013): Drobné pevné částice a chemické zvětrávání melechovského granitu. - Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy 53, 19-32.

Gary, M. O. - Sharp, J. M., Jr. (2006): Volcanogenic karstification in Sistema Zacatón, Mexico. In: Perspectives on karst geomorphology, hydrology, and geochemistry. A tribute volume to Derek C. Ford and William B. White. - Geol. Soc. Amer. Spec. Paper 404, 79-89.

Preis, K. (1897): Rozbory některých českých minerálů. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 19, 1-5.

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Šafanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. - Sedimentary Geol. 131, 201-219.

Raith, M. M. - Schumacher, R. (2014): Ruby-fuchsite rocks from the Kodagu District, Southern India. - Access. March 1, 2014 at http://www.conventus.de/fileadmin/media/2012/mm7/Poster/PS1-P0 4_R.Schumacher

Suchý, V. - Sýkorová, I. - Dobeš, P. - Machovič, V. - Filip, J. - Zeman, A. - Stejskal, M. (2012): Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis. -Facies 58, 759-777.

Guo, L. - Riding, R. (1992): Aragonite laminae in hot water travertine crusts, Rapolano Terme, Italy. - Sedimentology 39, 1067-1079.

Procházka, V. - Matějka, D. (2006): Rock-forming accessory minerals in the granites of Melechov massif. - Acta univ. Carol., Geol. 48, 71-79.

Jones, B. - Renaut, R. W. - Rosen, M. R. (1996): High-temperature (>90 °C) calcite precipitation at Waikite Hot Springs, North Island, New Zealand. - J. Geol. Soc. 153, 481-496.

Procházka, V. - Žáček, M. -Fottová, D. - Matějka, D. - Štěpánová, M., 2011: Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov. - Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy 51, 5-20.

Schreyer, W. - Werding, G. - Abraham, K. (1981): Corundumfuchsite rocks in Greenstone belts of Southern Africa: petrology, geochemistry, and possible origin. - J. Petrology 22, 191-231.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma. - Acta Mus. Morav., Sci. natur. 84, 97-119.

Procházka, V. - Žáček, M. - Vlček, V. - Langrová, A. (2009): Chování některých prvku při zvětrávání granitoidů melechovského masivu. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 189-195.

Lynne, B. Y. (2013): Siliceous sinter: an early exploration tool and direct link to ageothermal reservoir. In: Proceedings, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering. February 11-13, 2013, SGP-TR-198. - Stanford Univ., Stanford, California.

Schroll, E. (1976): Analytische Geochemie, část II. Grundlagen und Anwendungen. - F. Enke, Stuttgart.

Tyráček, J. - Westway, R. - Bridgland, D. (2004): River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif. - Proc. Geol. Assoc. 115, 101-124.

Zeman, A. - Suchý, V. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Bosák, P. (1997): Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky). - Čes.Kras (Beroun) 23, 33-40.

Lysenko, V. - Slačík, J. (1977): Příspěvek k sukcesi minerální výplně Koněpruských jeskyní. - Čas. Mineral. Geol. 22, 307-315.

Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. - 68 str. Čes. geol. služba, Praha.

Uher, P. - Kováčik, M. - Kubiš, M. - Shtukenberg, A. - Ozdín, D. (2008): Metamorphic vanadian-chromian silicite mineralization in carbon-rich amphibole schist from Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. - Amer. Mineralogist 93, 63-73.

Valeton, L. (1972): Bauxites. - 226 str. Elsevier, Amsterdam.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma. - Acta Mus. Morav., Sci. geol. 84, 97-119.

Žáček, M. - Páša, J. (2006): Detailní geochemický výzkum. Dílčí zpráva projektu SÚRAO Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv 2. etapa. - MS GEOMIN s.r.o., Jihlava. (Použito se svolením SÚRAO.)

Tucker, M. E. - Wright, V. P. (1990): Carbonate Sedimentology. - 482 str. Blackwell. Oxford - London.

Vrána, S. (1991): Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and dissolution. - Čas. Mineral. Geol. 36, 237-242.

Vrána, S. (2011): Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers. - J. Geosci. 56, 359-374.

Vrána, S. - Novák, M. - Selway, J. B. (1997): Chýnov near Tábor, Mica-rich rocks with Cr-bearing muskovite and accessory Cr-bearing dravite. In: Novák, M. - Selway, J. B., ed: Field trip guidebook, Tourmaline 1997, International Symposium on turmaline, 93-98. - Morav. muz. Brno.

Žáček, V. (2002): Chromium anomaly in Devonian metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic). - Geolines 14, 108-110.