Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pokyny pro autory Zpráv o geologických výzkumech

Časopis zařazený do výběrového Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, schváleného Radou pro výzkum, vývoj a inovace, je součástí edičního plánu České geologické služby. Jako takový musí odpovídat stanoveným pravidlům: články musí přinášet původní výsledky výzkumu a nové informace musí být interpretovány v kontextu se současnými znalostmi; např. články o metodice mají i stať o její aplikaci v praxi, z oboru paleontologie není vhodné předložit článek popisující nové taxony. Příspěvky přijímá Vydavatelství ČGS nejpozději do konce února, a to v první fázi pro recenzenty ve formátu PDF (v max. velikosti 5 MB text včetně obrázků). Redakční rada a redakce si vyhrazují právo odmítnout článek, který svým zaměřením, obsahem, rozsahem nebo formální úpravou neodpovídá požadavkům.Články je třeba upravit podle instrukcí, které naleznete v připojeném souboru.

  Pokyny pro autory Zpráv o geologických výzkumech

  Zásady publikační etiky