VaV Sesuvy >> Projekt

Projekt

Základní cíl programu

Projekt pomáhá zajistit v souladu s resortním programem výzkumu a vývoje v působnosti MŽP ČR kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí. Jeho hlavním cílem je zaistit volně a stálé on-line poskytování harmonizovaných, odborně zpracovaných a aktualizovaných údajů o nebezpečí porušení stability svahů a skalního řícení, a přispět tak k prevenci a eliminaci neblahých následků přírodních geologických procesů např. optimalizací územního plánování a rozhodování atd.

Za tímto účelem bude v rámci projektu vytvořen komplexní národní informační systém, který bude sloužit jako informační základna  pro:

 • jednotné zpracování detailních primárních dat dokumentující svahovou nestabilitu
 • přehledné vyjádření vypovídací hodnoty zveřejňovaných informací – kvalita výchozích dat  (metadata)
 • dlouhodobou aktivní a cílenou aktualizaci, editaci a zpřesňování těchto dat
 • systematické podchycení, vytěžení a syntézu doplňujících informačních vrstev a analýz vhodných pro určení náchylnosti především nezmapovaných oblastí (DPZ metodika)
 • jednotnou celorepublikovou interpretaci těchto dat do informační vrstvy „mapy náchylnosti k porušení stability svahů“
 • vymezení hlavních rizikových území v rámci krajů
 • volné a operativní on-line zpřístupnění „mapy náchylnosti k porušení stability svahů“
 • lokalizaci a distribuci návrhů preventivních opatření a doporučení pro účely územního rozhodování a plánování
 • připravenost návaznosti na budoucí celoevropské systémy (INSPIRE, globální informační a datové infrastuktury)

 

Přínosy

Jde především o jednu z forem využití a vytěžení (interpretace) již existujících různorodých dat, pořízených ze státních prostředků, a jejich zpřístupnění orgánům státní správy a nejširší obci uživatelů (on-line).

Vytvoření informačního systému evidence území s porušenou stabilitou svahů a nebezpečím skalního řícení.
- Zpracování návrhů preventivních opatření v územích s porušenou stabilitou  svahů a nebezpečím skalního řícení.

Výsledky projektu budou sloužit především k následujícím účelům:

 • státní správa a samospráva –  územní řízení, rozhodování a plánování, stavební povolení
 • integrovaný záchranný systém – preventivní a krizové plány (CO)
 • legislativní opatření –  např. stavební zákon, územní plánování atp.
 • privátní podnikatelský sektor – business plány, pojišťovnictví,  a oceňování a hospodaření na území
 • výkon státní geologické služby
 • veřejnost – informace o místě bydliště, návody a doporučení pro možnosti využití a nakládání s konkrétním územím, modelové návody životních situací
 • připravenost ČR na řešení problematiky v rámci strategií EU (INSPIRE)

 

Kritéria splnění

Zpracování digitální mapy náchylnosti území k porušení stability svahů a ke skalnímu řícení v České republice v elektronické podobě na úrovni odborné publikace a zpracování návrhů opatření, metodiky, a využití výsledků v koncepčních dokumentech pro oblasti životního prostředí nebo v legislativních předpisech.
Zveřejnění výsledků výzkumu ve vědecké publikaci nebo v impaktovaném periodiku.

 

Předpokládané výstupy

 

2007

Typ výsledku - skupina Typ výsledku - jednotlivě Výčet
Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, specializovaná mapa s odborným obsahem: autorizovaný software - internetové aplikace www prezentace projektu a jeho průběžných výsledků, včetně neveřejné části zajišťující komunikaci řešitele a spoluřešitelů

 

2008

Typ výsledku - skupina Typ výsledku - jednotlivě Výčet
Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, specializovaná mapa s odborným obsahem: autorizovaný software - internetové aplikace www aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci) 

 

2009

Typ výsledku - skupina Typ výsledku - jednotlivě Výčet
Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, specializovaná mapa s odborným obsahem: uplatněná metodika Metodika sběru a zpracování dat dokumentace svahových pohybů a skalního řícení – návrh směrnice

 

2010

Typ výsledku - skupina Typ výsledku - jednotlivě Výčet
Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, specializovaná mapa s odborným obsahem: specializovaná mapa s odborným obsahem Vrstva harmonizovaných primárních dat dokumentace fenomenů svahové nestability na území ČR spojená s aktuální databází
Digitální mapa ig rajonování ČR, jako výsledek ig agregace GEOCR50 - mapová služba
autorizovaný software - internetové aplikace Prezentační aplikace pro uživatele Digitální mapy ig rajonování ČR na bázi technologie Internet mapového serveru
Článek ve sborníku (úplná struktura vědeckého článku): 1

 

2011

Typ výsledku - skupina Typ výsledku - jednotlivě Výčet
Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, specializovaná mapa s odborným obsahem: specializovaná mapa s odborným obsahem Digitální mapa náchylnosti k svahovým pohybům a skalnímu řícením ČR, obsahující konkrétní doporučení - informační služba v prostředí Internetu 
Kartografické dílo - Tištěné mapy náchylnosti k svahovými pohybům a skalnímu řícením po krajích v přehledném měřítku 
autorizovaný software - internetové aplikace Prezentační aplikace pro uživatele Digitální mapy ig rajonování ČR na bázi technologie Internet mapového serveru
Článek ve sborníku (úplná struktura vědeckého článku): 1
Článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise: 1

© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Portál geohazardů | Interní info