VaV Sbírky :: Aktuality

Aktuality

 

2011


*20.12. 2011 Virtuální muzeum II je zpřístupněno veřejnosti


*1.11. 2011 Rukopis katalogu odevzdán do tisku


*31.10. 2011 Spuštěn modul výpůjček

 

*16.5. 2011 Spuštěn ostrý provoz nové editační aplikace

 

* 6.5. 2011 Aplikace pro taxonomii je hotová, naplněná daty

 

* 3.5. 2011 Poslední export do CES z accessovské aplikace

 

* 1.3. 2011 Zahájen testovací provoz editační aplikace

 

 

 

 

2010

* 7.12. 2010 Výrazné pokroky v přípravě on-line aplikace pro evidenci paleontologických kolekcí, plán práce na rok 2011, příprava Virtuálního muzea II.

* 7.12. 2010 Sbírky ČGS získaly v rámci tohoto projektu na MŽP certifikaci metodiky preparace minerálů a fosílií za pomoci Airabrasive unit.

* 31.11. 2010 Dokončeny fyzické revize kolekcí p, JV 1-3508 a EK.

* 15.11. 2010 Proběhlo přihlášení zpracovaného materiálu do CES. Zbývá fyzicky zrevidovat kolekce p, JV 1-3508 a EK.

* 31.10. 2010 Zpracovány všechny kartotéční záznamy paleontologických sbírek ČGS včetně lokalitních sběrů. Intenzivně probíhají fyzické revize. 

* 5.5. 2010 Probíhá intenzivní PC zpracování kartotéky vybraných starých kolekcí ČGS (práce na IČO). Konkrétně jsou zatím zpracovány kolekce p, YA a PP (zatím hotovo ca 4000 kusů). Na základě takto vyplněné databáze se rozbíhají fyzické revize (R. Šarič, Z. Novotný).

 

* 4.5.2010 Oba abstrakty byly recenzenty přijaty k publikaci a zařazeny do bloku přednášek na 3rd International Palaeontological Congress v Londýně.

 

* 3.5. 2010 Uzavřen je datový model budoucí databáze a aplikace databáze paleontologie (P. Bokr). Intenzivně je pracováno na databázi samotné. Lokalizační aplikace doznala výrazný upgrade (P. Bokr).

 

* 10.4. 2010 Na ministerstvo životního prostředí byl předložen návrh certifikované metodiky s názvem Metodika preparace minerálů a fosílií za použití "Airabrasive unit" R. Šarič a P. Budil). Probíhá zhodnocení návrhu na příslušném věcném odboru MŽP.

 

* 30. 3. 2010 Do tisku předložen článek "Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze-Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve (Budil, David, Steinová et al.)

 

* únor 2010 - Do tisku byly v rámci projektu předány dva abstrakty na 3rd International Palaeontological Congress v Londýně (Budil, Bokr et al.). Jeden je věnován přímo tomuto projektu, druhý velmi významnému společenstvu fylokaridních korýšů ze středočeského siluru (Budil, Manda Collette). Druhého tématu se bude týkat i připravovaný článek do Bulletin of Geosciences. Tomuto časopisu bude letos přidělen IF.

 

* Od února 2010 probíhá plnění databází na IČO - započato je kolekcí p., obsahující množství materiálu coll. Soukup, která bude letos fyzicky revidována, updatovaná data a doplněna o další nezpracovaný materiál (R. Vodrážka a S. Čech).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2009

 

 

* 14.10.2009 Dokončena fyzická revize kolekcí MM, XA, BB, HJ, LM, OG a ON. Revize coll. ICh. je také téměř dokončena.

 

* Lokalizační a mapová aplikace s mnoha nabídkami on-line služeb (zejména mapovými) vyvinutá v rámci projektu v roce 2008 a výrazně zdokonalená v roce 2009 je přístupná na http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/. Kdispozici je popis a základní návod k aplikaci včetně ukázek mapových výstupů, které aplikace vytváří jako například: geologická mapa 1:50000, geologická mapa 1:50000 s filtrem, zjednodušená geologická mapa 1:50000, geologická mapa 1:500000, mapa radonového indexu 1:50000. K dispozici je dále i ukázka využití pro získání lokalizace v aplikacích. Tato aplikace již našla své uplatnění i v jiných projektech a slouží také široké veřejnosti.

 

* 1.10.2009 Prezentace nových poznatků k metodám preparace zkamenělin (P. Bokr et al. a R. Šarič) na společném sjezdu České a slovenské geologické společnosti v Bratislavě. Článek byl vytištěn i v recenzovaném sborníku rozšířených abstrakt (Kohút a Šimon, edit).

 

* Publikován článek J. Kříže a M. Steinové "Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia)" v Bulletin of Geosciences.

 

* V přípravě je vypracování návrhu na aplikovanou metodiku preparace minerálů za použití airabrasive unit (R. Šarič).

 

* 15.9.2009 vytištěna kniha "Trilobiti - raci z kamene (Pocta českým skalníkům).

 

* 31.8.2009 byla na základě dokončovaného datového modelu zahájena tvorba nové, optimalizované databáze paleontologických kolekcí ČGS. Probíhají fyzické revize materiálu.

 

* Koncem srpna 2009 odevzdán do tisku rukopis publikace "Trilobiti - raci z kamene (Pocta českým skalníkům), na které se za autorský tým podíleli P. Budil a R. Šarič.

 

* Srpen 2009: Odchod zástupce vedoucího projektu Dr. Moravcové na mateřskou dovolenou, nahrazuje ji Dr. Jan Sedláček.

 

* Během července a srpna probíhalo vyhodnocování a zapracování podnětů z konference SPNHC 2009 do dokončovaného datového modelu databáze. Využito bylo navázané spolupráce s kolegy z Litvy (Dr. Olje Hints), řešícími velmi podobnou problematiku.

 

* Červenec a srpen: Zahájeny byly fyzické revize kolekcí ICh., MM, BB aj.

 

* Ve dnech 6-11.7 se zodpovědný řešitel zůčastil prestižní konference SPNHC 2009 (Society for the Preservation of Natural History Collections) v Leidenu. Prezentována zde byla přednáška pod názvem "Changes in gathering and presentation of the data from palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey". Aktivní účast na konferenci měla pro řešení projektu mimořádný význam - došlo zde k osobnímu setkání s vůdčími osobnostmi celoevropské digitalizace muzejních kolekcí a správci nejprestižnějších sbírek. Na konferenci byly prezentovány probíhající, mimořádně významné projekty SYNTHESISEDIT - projekty fakticky první celoevropské digitalizace integrace evropských muzejních fondů. Je velká škoda, že Česká republika dosud v těchto projektech není řádně zastoupena a je naší povinností začlenit sbírky ČGS do těchto struktur v co nejkratším možném termínu, případně umožnit jejich kompatibilitu s právě vznikajícími standardy v rámci EU.

 

* Dne 5.6.2009 proběhla důležitá koordinační schůzka - vnitřní kontrolní den, na které bylo řešeno zejména: stav plnění předepsané kvóty evidence kartoték sbírek, 2) práce na OON a plán fyzické revize sbírek, 3) prezentace projektu na muzeologické konferenci v Leidenu počátkem července, 4) práce na kolekcích Soukup a Bouček a zejména 5) příprava nové databáze sbírek.

 

* Březen 2009 - Publikován článek Dr. Turka a Mandy o rutoceratidech v Bulletinu of Geosciences.

 

* Dne 16.3.2009 proběhla koordinační schůzka řešitelů projektu se zástupci útvaru informatiky ČGS, na které byl schválen datový model nové databáze, řešeny byly kódovníky a aplikace lokalizace záznamů.

 

* K 28.2.2009 byl do tisku (Zprávy o geologických výzkumech) předložen článek P. Röhlicha, M. Davida, P. Budila a M. Steinové.

 

* J. Kříž provádí průběžnou revizi materiálu mlžů ze staršího paleozoika, coll. JK.

 

* Od února 2009 probíhá plnění databází na IČO - zatím je hotova kolekce B. Boučka (BB), ca 700 kusů. Probíhá evidence první tisícovky záznamů z kolekce I. Chlupáče (ICh.)

 

* Leden 2009 - do tisku předán článek Dr. Turka a Mandy o rutoceratidních hlavonožcích.

---------------------------------------------------------------------------------------

2008

* K 26.11. 2008 Proveden upload naplněných databází do "Virtuálního muzea ČGS".

* Podána žádost o aktualizaci CES (přihlášení zpracované kolekce M. Šnajdra) ke dni 15.11. 2008. 

* K 14.11.2008 odeslán na MK ČR průběžný report o plnění úkolu včetně předběžného vyúčtování a výtisků + seznamu publikovaných i nepublikovaných výstupů za rok 2008.

* Ke dni 3.10.2008 je ukončena fyzická revize celé kolekce M. Šnajdra (R. Šarič, Z. Novotný). Získaná data budou nyní využita k doplnění a opravám databází (P. Budil, M. Steinová).

* Probíhá vytváření kódovníku geologických lokalit evidovaných ještě v původní verzi databáze, s cílem zjednodušit a zejména urychlit jejich vyhledávání. Původní údaje samozřejmě budou zachovány a nadále k dispozici všem uživatelům. (P. Budil, metodické vedení P. Bokr).

* V tisku jsou tři výstupy (24.9.2008):

Fatka, O., Budil, P., Szabad, M. & Bruthansová, J. (2008): Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic). in Budil, P. (edit.): Palaeontological workshop held in honour od Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (9.4.1940-10.1.2007), Plzeň, 17th and 18th November 2008)

Šarič, R. & Budil, P. (2008): Practical notes and hints on methods of fossil preparation. In Budil, P. (edit.): Palaeontological workshop held in honour od Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (9.4.1940-10.1.2007), Plzeň, 17th and 18th November 2008)

 Manda, Š. (in press): Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphyceratida) in Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance, Bulletin of Geosciences, Vol. 83, 3)

* Publikován byl článek:

Rohlich, P. – Budil, P. – Steinová, M. (2008).  Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 132-133. Praha

* Byl vytvořen modul umožňující on-line doplňování geografických koordinát, jmen a čísel katastrů apod. u nových lokalit na základě jejich umístění v terénu (P. Bokr).

* Od července 2008 probíhá fyzická revize kolekce M. Šnajdra (R. Šarič a Z. Novotný)prováděná na základě vyplněné databáze materiálu - porovnávání stavu PC evidence se skutečným stavem.

* V červnu 2008 byl publikován první výstup za úkol - Fatka, O. - Budil, P., Szabad, M. a Bruthansová, J. (2008): Exoskeletal Configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic. In Rábano, I. Gozalo, r. and García-Bellido, D. (eds.), Advances in trilobite research. Caudernos del Museo Geominero, 9. Instituto Geológico y Minero de Espaňa, Madrid, 113-115.

* Další dva výstupy jsou předloženy do tisku

Budil, P. - Fatka, O. (2008): Bohemian and Moravian trilobites and their relatives. Pohlednice - atlas trilobitů, 49pp. Česká geologická služba.

Budil, P. - Hanžl, P., Otava, J. a Minjin, Ch. (2008): A contribution to the study of the Lower Palaeozoic assemblages of the Mongolian Altai, Abstrakty 10. Česko-Polské paleontologické konference ve Varšavě.

* J. Kříž provádí v rámci projektu fyzickou revizi, PC evidenci a úpravy stávajících databází u své autorské kolekce (mlži staršího paleozoika, kolekce JK)

* K 31.5.2008 byla dokončena PC evidence kolekce M. Šnajdra, zajišťovaná externě pracovníky na IČO (ca 7000 záznamů, dalších ca 7000 je již hotovo z předchozích období) a proběhl import získaných dat do databáze. Celá kolekce M. Šnajdra je tak nyní počítačově evidována v PC databázi ČGS a zároveň je splněn jeden z cílů úkolu pro tento rok. Nyní probíhá následné zpracování a úpravy záznamů s cílem připravit poklady pro fyzickou revizi těchto nově zpracovaných fondů.

* Probíhají (duben - srpen 2008) intenzivní práce na vytvoření ostrého datového modelu nové struktury databáze v prostředí ORACLE, zajišťované P. Bokrem v konzultaci s pracovníky sbírek a O. Moravcovou jako správkyní databází ČGS. Cílem je vytvořit on-line přístupnou aplikaci pro plnění, editování, opravy a vyhledávání záznamů, která by se ale uživatelským komfortem co nejvíce blížila prostředí MS Access. Hlavním cílem je ale vytvoření robustní báze, která by byla plně kompatibilní s ostatními databázemi ČGS a bylo možno na ní stavět další uživatelské aplikace (např. paleontologický materiál uložený v Brně). Nová databáze zároveň umožní eliminovat překlepy a nejednoznačnosti v záznamech.

* Dne  27.3.08 proběhla úvodní schůzka řešitelů projektu. Byl dohodnut harmonogram úprav databází sbírek, úpravy jejich struktury (zjednodušení, doplnění polí atd.). Diskuse proběhla k možnosti a reálnosti doplňování koordinát k lokalitám i možnosti publikací za letošní rok. Dohodnuty byly konzultace, určování materiálu atd.


© Česká geologická služba, 2008    Home | Webmaster | Mapa stránek | Virtuální muzeum | Interní info