Data projektu

Charakteristika zkoumaného území

Geologicky se jedná o velmi různorodé území, na kterém vystupují na povrch granitoidy, bazické horniny a metamorfity Českého masivu, moldanubika, dyjského a brněnského masivu, permu boskovické brázdy, jury a křídy Českého masivu, vídeňské pánve, karpatské předhlubně a flyšových příkrovů Západních Karpat. Kvartérní horniny jsou tvořen y hrubozrnnými fluviálními sedimenty (terasovými akumulacemi) a holocenními korytovými a přelivovými sedimenty (povodňovými hlínami) v říčních nivách, dále svahovinami a eolickými sedimenty. Kvartérní sedimenty dosahují mocnosti běžně 2–5 m, max. do 20 m.

 

V oblasti se nachází čtyři typy ložisek s ukončenou nebo dosud aktivní činností:¨

  • černé uhlí (oblast Rosice-Oslavany)
  • lignit – jihomoravský lignitový revír (oblast Lužice, Dubňany)
  • ropa a zemní plyn (oblast Dambořice, Ždánice, Hrušky)
  • uran (oblast Dolní Rožná)

Zájmové území leží v povodí Dunaje, východně od hlavní evropské rozvodnice, která svým složitým průběhem odděluje pomoří Severního a Černého moře. Hydrologické pořadí hlavních povodí je uvedeno v tab. 1. Řeky Dyje, Jevišovka, Svratka, Svitava, Jihlava, Oslava a Rokytná představující páteřní vodní toky povodí 4-14, 4-15 a 4-16 a protékají zájmovým územím v celé své délce.

  

4-14-01

Dyje po soutok Moravské a Rakouské Dyje

4-14-02

Dyje od soutoku Moravské a Rakouské Dyje po Jevišovku

4-14-03

Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku

4-15-01

Svratka po Svitavu

4-15-02

Svitava

4-15-03

Svratka od Svitavy po Jihlavu

4-16-01

Jihlava po Oslavu

4-16-02

Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou

4-16-03

Rokytná

4-16-04

Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí

4-17-01

Dyje od Svratky po ústí

4-17-03

Morava a Dyje po ústí

 

Tab.1 Přehled dílčích povodí v zájmovém území

© Česká geologická služba, 2010    Home    Webmaster     Portál ČGS