Data projektu

Dokumentace historie kontaminace povodňových a jezerních sedimentů

1. Mapování, litofaciální a architekturní výzkum jednotlivých typů korytových a přelivových sedimentů ve studovaných povodích 

Na příčném profilu údolím řeky Jihlavy mezi Přibicemi a Ivaní nad soutokem se Svratkou a vtokem do Střední nádrže Vodního díla Nové Mlýny byly studovány dostupné přirozené profily.  Byly provedeny zarážené sondy a provedeno georadarové měření. Cílem geofyzikálního průzkumu v nivě dolního toku Jihlavy bylo ověřit možnosti georadarové metody (GPR) při studiu architektury fluviálních akumulací. Naměřená data byla zpracována pomocí programu Reflex-Win v. 4.5. Při zpracování dat byly použity tyto zpracovatelské procedury Subtract-Mean, Energy Decay a Background Removal. 
Na základě geomorfologického a sedimentologického výzkumu je dokumentován složitý vývoj říční nivy, kdy docházelo k migraci hlavního koryta meandrujícího v rámci značné šíře říční nivy a k občasným avulzím vázaným na rozsáhlejší povodně, kdy bylo kromě hlavního koryta k odvodňování využíváno i několika dočasně protékaných avulzních koryt na levém břehu řeky Jihlavy. Na profilu bylo zjištěno dlouhodobější přerušení sedimentace v daném prostoru, které probíhalo od přibližně 16. století po současnost. To je doloženo radiokarbonovým datováním polohy uhlíků, které se vyskytují v nejsvrchnější části přelivové sedimentace ovlivněné pedogenezí, která se projevuje tvorbou iniciální půdy o stáří 417 ± 83 let BP (což spadá do rozmezí let 1445 a 1631 AD).

2. Změny zastoupení antropogenních sloučenin v čase na horním toku řeky Svratky – Brněnská přehrada  

Připravujeme.

© Česká geologická služba, 2010    Home    Webmaster     Portál ČGS