Data projektu

Metodika odběru suspendované hmoty (plaveniny)

Na základě literární rešerše byla v rámci projektu testována metodika pro odběr plavenin používaná Univerzitou Berlin (Schulze et al. 2007). Během roku 2008 proběhly odběry plavenin na 12 místech na řekách Svratka, Jihlava a Dyje. Průměrná doba expozice vzorkovače v sledovaném období v říčním toku byla 33 dní. Byly prověřovány technické parametry vzorkovače a vypovídací schopnosti o vlastní plavenině. V roce 2008 byla zadána diplomová práce na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství v magisterském studiu oboru Fluidní inženýrství (2301T036).

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy proudění zhodnotit efektivnost záchytu suspendované hmoty stávajícím vzorkovačem. Pro počáteční zhodnocení vzorkovače bylo využito výpočtové modelování proudění. Optimalizovaný návrh vytvořený podle výsledků empirického výzkumu byl vyroben jako model a odzkoušen v laboratorních podmínkách. V roce 2009 byly dokončeny práce na vývoji postupu vzorkování plavenin v menších tocích. Výsledkem je metodika vzorkování, která byla úspěšně obhájena na MŽP. Upravený a zkrácený text metodiky byl v roce 2010 otištěn v časopise Vodní hospodářství (odk.)  

Obsluha vzorkovače

Vzorkovač je upevněn ocelovými lany průměru 4 mm v plastovém pouzdře a zavěšen na expanzní kotvy průměru 10 mm. Kotvy jsou navrtány do zpevněného břehu koryta, příbřežních hornin popř. do vodohospodářských konstrukcí. Při instalaci je dbáno na upevnění závěsů tak, aby vzorkovač nemohl být silným proudem převrácen nebo otočen. Vzorkovač je exponován po dobu 30 - 35 dní. Za tuto dobu je získáno dostatečného množství materiálu pro analýzu. Tato doba je také přijatelná z hlediska technické obsluhy.
 
Po vyzvednutí vzorkovače je obsah ručně homogenizován a ze získaného materiálu je odebrán vzorek do skleněné, hermeticky uzavíratelné vzorkovnice (obr. 1).

Součásti vzorkovače jsou vymyty od zbylého sedimentu a očištěny roztokem kyseliny dusičné o koncentraci 1:3. Omytí kyselinou zabezpečí zastavení biochemických pochodů, které způsobují nežádoucí redukční změny získaného sedimentu.

Obr. 1 Homogenizace a odběr vzorku suspendované hmoty.

Závěr

Metodika odběru suspenodvané hmoty vyvinutá a otestovaná v rámci projektu SP/1b7/156/07, Ministerstva životního prostředí vyplňuje mezeru v dosud používaných způsobech odběru plaveniny v ČR. Jedná se o finančně dostupnou metodu umožňující odběry plaveniny v řekách s nízkým stavem vody. Výběr vzorkovacích lokalit je téměř neomezený, což při nízkých nárocích na obsluhu na umísťování vzorkovačů umožňuje využití metody při detailním sledování říčního systému na mnoha profilech současně. Takovéto umístění je zvlášť výhodné při vyhledávání zdroje kontaminace, při zjišťování příspěvku kontaminace jednotlivých aglomerací nebo při sledování postupu povodňové vlny a změnách kontaminací v ní obsažených. Při použití navrhované metodiky je množství zachyceného materiálu dostatečné pro realizaci plné škály analytických metod.  

Výsledky testování metodiky odběru plaveniny lze shrnout v následujících bodech: 

  1. Získání integrálního vzorku popisujícího sledované časové období (2 týdny až jeden měsíc) v několika bodech sledovaného říčního toku. 
  2. Získání dostatečného množství plaveniny pro širokou škálu analytických metod. 
  3. Zachytit povodňovou nebo havarijní vlnu na několika místech současně a vyhodnotit tak její dosah.
  4. Možnost flexibilně instalovat do říčního toku podle požadavků aktuálních, před a po předpokládaném zdroji atp.
  5. Nízká pořizovací cena 
  6. Nerezové boxy nezpůsobují žádnou měřitelnou kontaminaci ve vzorcích v obsahu těžkých kovů. Nebyly vysledovány žádné jevy a procesy ovlivňující chování organických polutantů. 
Jednoduchost konstrukce – usnadňuje a zlevňuje výrobu a minimalizuje riziko poruchy

Výsledky geochemických analýz říčních sedimentů

V letech 2008 – 2011 bylo systematicky  94 vzorků říčních sedimentů z hlavních toků zájmové oblasti. V oblastech s velmi silným zatížením byly odebrány vzorky z bočních přítoků na horním toku řeky Svratky, v průmyslové zóně brněnské aglomerace, a v okolí obce Biskoupky na řece Jihlavě. Analytický program byl zvolen tak aby bylo možno naplnit plánovaný cíl projektu a to zhodnocení významnosti vstupu polutantů pocházejících ze starých zátěží a probíhající těžby nerostů z hlediska jejich transportního dosahu a délky života do skutečného nebo zdánlivého vymizení ze systému.

Výsledky geochemických analýz suspendované hmoty

Připravujeme.

© Česká geologická služba, 2010    Home    Webmaster     Portál ČGS