Anglická vlaječka, English flag

Novinky

3.4.2013. Zastavení činnosti České stratigrafické komise

V prosinci 2012 vypršelo funkční období předsedy i všech členů komise ve smyslu platných pravidel. Mnozí z nás v poslední době pociťovali určitou únavu, zaneprázdněnost povinnostmi v domovských institucích a několik členů rezignovalo na členství v komisi. Nezbývá než oznámit přerušení činnosti komise, přičemž nebyl stanoven termín obnovení činnosti. Za sebe jako předseda komise děkuji všem členům, kteří věnovali v průběhu uplynulých čtyř let svůj čas a podíleli se na práci komise. Výsledkem jsou české stratigrafické tabulky, které jistě poslouží jako východisko pro další práci našich následovníků. (MB)

25.2.2013. Nová mezinárodní stratigrafická tabulka z ledna 2013.

Na stránce International Commission on Stratigraphy (www.stratigraphy.org) byla zveřejněna nová chronostratigrafická tabulka. Oproti dřívější verzi tabulky ICS ze srpna 2012 došlo k změnám numerického stáří některých hranic. K žádné změně ve smyslu zavedení nové nebo nahrazení dosavadní jednotky nedošlo. Nedávno zveřejněná Česká chronostratigrafická tabulka (2012) platí nadále s výjimkou nových numerických stáří uvedených v zmíněné tabulce ICS. (MB)

7.2.2013. Stránky České stratigrafické komise přinášejí novou stratigrafickou tabulku

Webová stránka České stratigrafické komise byla založena v roce 2010 za účelem modernějšího fungování komise, snazší komunikace mezi členy a účinného informování veřejnosti. Stránka komise je hostující stránkou na Portálu České geologické služby a v prvních letech byla přístupná pouze členům komise po přihlášení. Konečným impulsem ke zveřejnění stránky se stalo dokončení České chronostratigrafické tabulky (viz záložka stratigrafická tabulka), na které komise pracovala od roku 2010. Tabulka nahrazuje doposud používanou českou stratigrafickou tabulku sestavenou Chlupáčem (2000, Věstník ČGS,75, 4). Vzhledem k novým výsledkům v chronostratigrafii byla v roce 2010 již neaktuální. Na začátku revize tabulky byla zvažována možnost vybavit jména stupňů příponou –ian (–ien) obdobně jak je tomu v angličtině. Převládl názor na zachování české tradice a používání kratších tvarů jmen bez přípon, což byl začátek strastiplné cesty. Ohýbání některých jmen v češtině je totiž velmi problematické. Bylo nutné vytvořit tvaroslovnou tabulku, která by osvětlila etymologii jmen, navrhla výslovnost, způsob skloňování a tvorbu adjektiv. Podobná tabulka dosud nebyla zveřejněna a má za cíl usnadnit použití jmen chronostratigrafických jednotek v českých textech (ke stažení na stránce komise). Předběžná verze české chronostratigrafické tabulky byla prezentována na kongresu České a Slovenské geologické společnosti v Monínci v září 2011. Finální úpravy byly projednány a odhlasovány na zasedání komise v únoru 2012. Mezitím se ovšem objevila nová stratigrafická tabulka zveřejněná Mezinárodní stratigrafickou komisí (ICS), která přinesla řadu změn v numerickém stáří hranic a nový stupeň v kambriu. Aktualizace tabulky byla dokončena koncem roku 2012 a konečně je k dispozici veřejnosti. (MB)

11.1.2010. Zpráva z České stratigrafické komise

Na zasedáních v listopadu a prosinci 2009 byla obnovena činnost České stratigrafické komise. Posílena o nové členy má komise v současnosti 22 členů. Funkce předsedy se ujal M. Bubík a funkce tajemníka P. Štorch. Komise má meziresortní složení a nadále bude pracovat pod patronací České geologické služby. Nejbližším úkolem komise bude sestavení české chronostratigrafické škály, která bude vycházet z aktuální mezinárodní chronostratigrafické škály ICS a zároveň z lokálních chronostratigrafických škál pro regionálně geologické jednotky, kde korelace s mezinárodními chronostratigrafickými jednotkami je obtížná. Na nejbližším zasedání komise budou prodiskutovány změny statusu a stanov komise v zájmu jejího efektivnějšího fungování. Připravuje se domácí stránka komise pod Portálem České geologické služby, která bude poskytovat aktuální informace o komisi a stratigrafii. (Zpravodaj České geologické společnosti 10)


© Česká stratigrafická komise, 2010    Úvodní stránka    Webmaster     Portál ČGS