Česká geologická služba
Pešek - Uhlonosné pánve
Úvodní stránka > Autoři
Česká geologická služba
Přihlášení

Autoři

Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.

Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc., se narodil 19. dubna 1936 v Praze.Po absolvování Geologicko-geografi cké fakulty (nyní Přírodově decká fakulta) Univerzity Karlovy v roce 1959 nastoupil do Geologického průzkumu, n. p., závod Stříbro jako geolog. Zde pracoval mj. na dokončení průzkumu a výpočtu zásob černouhelného ložiska u obce Vejprnic na Plzeňsku. V roce 1961 nastoupil na místo technického asistenta na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde se podílel na sestavování několika geologických map v měřítku 1 : 25 000. V roce 1962 byl přijat na řádnou aspiranturu, kterou ukončil v roce 1965, získal titul CSc. a nastoupil jako odborný asistent na katedru ložiskové geologie na Přírodovědecké fakultě UK, kde působil až do roku 1995, kdy v rámci reorganizace geologické sekce této fakulty přešel na nově vz niklý Ústav geologie a paleontologie. V roce 1967 obhájil práci o geologické stavbě plzeňské pánve a byl mu přiznán titul RNDr. V roce 1984 převzal po smrti svého učitele doc. V. Havleny v plném rozsahu výuku ložisek kaustobiolitů a odbornou garanci uhelně geologických seminářů. V roce 1987 byl jmenován docentem ložiskové geologie. V témže roce mu bylo umožněno předložit a obhájit doktorskou disertační práci potřebnou k získání titulu DrSc. Od roku 1991 je profesorem na Přírodovědecké fakultě UK, v současné době zde působí jako emeritus. První odborné publikace připravil do tisku ještě jako student. Do současné doby napsal cca 310 odborných pojednání zaměřených zejména na problematiku uhelných ložisek, které byly uveřejněny v řadě našich i zahraničních periodik. Připravil 16 učebních textů a knih a 10 monografi í. Spolupodílel se mj. na přípravě textu knihy Ložiska fosilních paliv, vydané v roce 1985. V roce 1997 byl jedním ze dvou editorů a spoluautorem sborníku European Coal Geology and Technology. V roce 1998 byl hlavním autorem publikace Paleogeographic Atlas of Late Paleo zoic and Triassic Formations of the Czech Republic. V roce 2001 byl spoluautorem a editorem knihy Geologie a ložiska svrchno paleozoických limnických pánví. Její zkrácená verze vyšla anglic ky v roce 2004. V roce 2010 byl spoluautorem a editorem knihy Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky, jejíž zkrácená verze by měla vyjít anglicky v roce 2013.

Prof. Ing. Martin Sivek, CSc.

Prof. Ing. Martin Sivek, CSc., se narodil 29. října 1948 v Ostravě.Hornickou geologii vystudoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, hornicko-geologické fakultě. Studia ukončil v roce 1971. V roce 1976 získal na této škole vědeckou hodnost kandidát geologických věd. Od roku 1975 pět let pracoval jako geolog jednoho z dolů karvinské části ostravsko-karvinského revíru. Více jak 11 let byl pracovníkem oddělení geologie Generálního ředitelství ostravsko-karvinských dolů, z toho 3 roky byl vedoucím tohoto oddělení. Byl zástupcem ředitele organizace OKD-IMGE pro geologii a geologický průzkum, vedl aplikace počítačové grafi ky v oblasti geologie a důlních škod a řízení automatizovaného informačního systému o uhelných zásobách OKD. Více než 4 roky pracoval v zahraničí s fi rmou odstraňující vlivy poddolování na stavebních objektech jejich rektifi kací. V roce 1992 byl jmenován docentem na VŠB – Technické univerzitě Ostrava pro obor ložiskové geologie. Profesorem pro obor ložiskové geologie byl jmenován v roce 1999. Od roku 2000 se plně věnuje práci na institutu Geologického inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde je od roku 2006 vedoucím oddělení nerostných surovin, později nerostných surovin a geoinformatiky. Přednáší důlní geologii, ložiska kaustobiolitů a další předměty z oblasti geologie ložisek a ekonomiky nerostných surovin. Je autorem a spoluautorem cca 200 původních odborných prací uveřejněných v našich i zahraničních časopisech, hodnotících a výzkumných zpráv, vyžádaných přednášek z oblasti geologie uhelných pánví, problematiky uhelných zásob a ekonomiky nerostných surovin. Účastnil se práce v týmech řešících dlouhodobé koncepce průzkumu a rozvoje těžeb české části hornoslezské pánve. Je autorem 9 učebních textů, knih a kapitol v knihách. Do tisku připravil 3 monografi e. V roce 2003 vedl autorský kolektiv souboru map s doprovodným textem Atlas of Chemical-Technological Properties of Coals in the Czech Part of the Upper Silesian Basin. Byl jedním z editorů knihy Atlas uhlí české části hornoslezské pánve. V roce 2010 se spoluautory vydal elektronickou knihu Ložiska nerostů.