Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Vladimír Šrein, CSc.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085225
fax: +420251818748
vladimir.srein@geologycz

Recent papers

Bohdálek, P. - Šrein, V. - Zemanová, L. (2011): Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí Přeshraniční registr nerostných surovin - Bewertung des Rohstofflagerpotentials im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet – Grenzübergreifendes Rohstoffkataster. Jáchymov

Bohdálek, P. – Šrein, V. – Buda, J. – Pacherová, P. (2014a): Geologie a mineralogie Krušnohoří - Geologie und Mineralogie des Erzgebirges. In Regina Smolnik: Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách - Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen, s. 41-48. – Sächsisches Landesamt für Archäologie. Dresden. ISBN 978-3-941171-99-2

Bohdálek, P. – Šrein, V. – Šťastný, M. – Bohdálková, L. (2014): Podlesice - geochemický záznam polykulturní historie v aluviu Třebčického potoka - Podletitz, geochemischer Pfad der polykulturellen Geschichte im Alluvium des Fliesgewässers Třebčický potok. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2013 (Kadaň 26.-28. 9. 2013). Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 28, svazek 28. s. 179-188. – Lamdesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-14-8

Bohdálková, L. – Pacherová, P. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Erbanová, L. – Šrein, V. (2013): Workshop projektu ArchaeoMontan – Mittelalterlicher Bergbau in Sachsen und Böhmen / – středověké hornictví v Sasku a Čechách. Jáchymov

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2014): Krušné hory a vliv člověka na přírodní prostředí/Ore Mts and human impact. In Uhlířová H., Březina J., Káňa V: 20. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 12. – ÚGV PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2015): Ore Mts and human impact. In Mentlík, P., Stacke, V: Role of fieldwork in geomorphology, s. 16-17. – Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň. ISBN 978-80-261-0496-4

Cempírek, J. – Houzar, S. – Novák, M. – Groat, L. A. – Selway, J. B. – Šrein, V. (2013): Crystal structure and compositional evolution of vanadium-rich oxy-dravite from graphite quartzite at Bítovánky, Czech Republic. – Journal of Geosciences 58, 2, 149-162. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.132

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Buda, J. – Rýda, K. – Mašek, D. – Dušek, K. – Poňavič, M. – Knésl, I. – Šrein, V. (2012): Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr „Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření“ předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. „Omezování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011). 60 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Šrein, V. (2012): Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů – stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně – Dubová hora. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Jelínková, D. – Šrein, V. – Šťastný, M. (2012): Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě. In Jiří Doležel a Martin Wihoda: MEZI RANÝM A VRCHOLNÝM STŘEDOVĚKEM: Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, s. 69-89. – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i. Brno. ISBN 978-80-86023-76-2

Kotková, J. – Kullerud, K. – Šrein, V. – Drábek, M. – Škoda, R. (v tisku): Ag-Hg-Sb mineralization and constraints for the formation of the deposit. – Mineralium Deposita, ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-017-0757-1

Kotková, J. – Šrein, V. – Kullerud, K. – Škoda, R. – Drábek, M. (2015): Obsahy Hg a Sb ve stříbře a doprovodných minerálech z ložiska Kongsberg, Norsko, a srovnání s českými výskyty Ag-Ni-Co mineralizace. Knížek M., Táborský Z., Ivanov M. (eds), Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Mikulov, 14.-17.10. 2015, s. 57. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Mikulov, 14.-17.10. 2015, s. 57. – Masarykova Univerzita a Česká geologická služba. Mikulov. ISBN 978-80-210-7980-

Králová, J. – Šreinová, B. – Schweigstillová, J. – Šrein, V. (2017): Výzkum strusek a geologických vzorků z archeologického nálezu v Kostelních Střimelicích. – Bulletin Mineralogie Petrologie 25, 2, 183-190. ISSN 2570-7337

Lissek, P. – Derner, K. – Šrein, V. – Bohdálek, P. – Křivánek, R. (2014): Výzkum hornického sídliště Kremsiger v roce 2013 - Untersuchung der Bergbausiedlung Kremsiger im Jahre 2013. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2014 (Dippoldiswalde 23.-25. 10. 2014). Výsledky a výhledy - Ergebnisse und Perspektiven. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 29, svazek 29. s. 151-166. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-16-2

Litochleb, J. – Sejkora, J. – Šrein, V. – Šreinová, B. (2011): Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 19, 2, 101-129. ISSN 1211-0329

Lička, M. – Švédová, J. – Šreinová, B. – Šrein, V. (2014): Makrolitické artefakty ze sídliště kultury s lineární keramikou v Kosoři u Prahy. Neuveden. 123 s. – Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Praha

Malec, J. – Šrein, V. – Veselovský, F. – Škoda, R. (2013): Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 23-32. ISSN 1211-8796

Pažout, R. – Sejkora, J. – Šrein, V. (2017): Bismuth and bismuth–antimony sulphosalts from Kutná Hora vein Ag–Pb–Zn ore district, Czech Republic. – Journal of Geosciences 62, 1, 59-76. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.230

Pažout, R. – Šrein, V. – Korbelová, Z. (2017): An unusual Ni-Sb-Ag-Au association of ullmannite, allargentum, Au-rich silver and Au-bearing dyscrasite from Oselské pásmo “silver” Lode of Kutná Hora Pb-Zn-Ag ore district (Czech Republic). – Journal of Geosciences 62, 4, 247-252. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.249

Peša, V. - Šrein, V. - Šreinová, B. (2012): Kamenná industrie z oblasti Ralska na jihovýchodním Českolipsku. – Archeologie ve středních Čechách 16, 1, 127-146. ISSN 1214-3553

Sejkora, J. – Šrein, V. (2012): Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 20, 2, 255-269. ISSN 1211-0329

Sejkora, J. – Šrein, V. – Šreinová, B. – Dolníček, Z. (2017): Selenidová mineralizace uranového ložiska Potůčky v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 25, 2, 306-317. ISSN 2570-7337

Sejkora, J. – Šrein, V. – Šreinová, B. – Kopecký, S. – Kopecký, S. m. (2016): Výskyt clausthalitu na uranovém rudním výskytu Boučí u Oloví, Krušné hory (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 2, 238-242. ISSN 1211-0329

Šrein, V. (2010): Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv. In Geokompetenz Freiberg: Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí, s. 45-47. – Neuveden. Freiberg

Šrein, V. (2011): Cesty zlata na Horské Kvildě. 17. 10. 2011. Praha, Národní muzeum

Šrein, V. (2011): Ložisko Fl - Ba Kovářská -Niederschlag. 12. 10. 2011. Jáchymov

Šrein, V. (2011): Zlatý Kopec - příklad vzácné cínové mineralizace. 21. 11. 2011. Praha, Národní muzeum

Šrein, V. (2012): Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky. In Petr Meduna: Archeologické studijní materiály: Raně středověké sídliště v Hrdlovce, s. 50-51. – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha. ISBN 978-80-87365-45-8

Šrein, V. (2013): Mineralogické a geochemické metody výzkumu a jejich aplikace při montánně archeologickém průzkumu. 19. 3. 2013. Jáchymv

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 30 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Freiberg

Šrein, V. – Bohdálek, P. (2013a): Podlesice – geochemický záznam polykulturní historie v aluviu Třebčického potoka. 27. 9. 2013. Kadaň

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Knésl, I. – Šreinová, B. (2014): Výsledky výzkumu na území projektu ArchaeoMontan. 24. 10. 2014. Dippoldiswalde

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Knésl, I. – Šreinová, B. (2014): Výsledky výzkumů na území projektu ArchaeoMontan - Ergebnisse der geologischen Untersuchungen im Referenzgebiet des ArchaeoMontan-Projektes. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2014 (Dippoldiswalde 23.-25. 10. 2014). Výsledky a výhledy - Ergebnisse und Perspektiven. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 29, svazek 29. s. 45-54. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden 2014. ISBN 978-3-943770-16-2

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2013): Stříbro z Kremsigeru. 27. 9. 2013. Kadaň

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2014): Mineralogický výzkum rudních vzorků a technolitů z okolí Černého Potoka. 16. 4. 2014. Most

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2014a): Stříbro z lokality Kremsiger - Silber vom Standort Kremsiger. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2013 (Kadaň 26.-28. 9. 2013). Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 28, svazek 28. s. 189-198. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-14-8

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. – Crkal, J. (2014): Strusky – doklad zpracování rud. 21. 5. 2014. Boží Dar

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šťastný, M. (2012): Těžba rud v Jáchymovském rudním revíru jako geochemický záznam v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie. 18.říjen 2012, 15:00. Dippoldiswalde, De

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šťastný, M. – Bohdálková, L. (2013): Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) – Eine Fallstudie. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2012, Erkunden – Erfassen – Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum – Evidence – Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012, s. 91-108. – Regina Smolnik. Dresden. ISBN 978-3-943770-09-4

Šrein, V. – Šreinová, B. (2016): Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory). In Hvězdárna Úpice: Bulletin referátů z konference „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“, s. 137-145. – Hvězdárna Úpice. Úpice. ISBN 978-80-86303-44-4

Šrein, V. – Šreinová, B. – Bohdálek, P. (2015): Mineralogický výzkum v sasko-českém projektu ArchaeoMontan. 19. 1. 2015. Národní muzeum, Praha

Šrein, V. – Šreinová, B. – Bohdálek, P. – Bouše, P. (2016): Cínonosné strusky z oblasti vodní nádrže Mariánské Lázně. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 2, 217-223. ISSN 1211-0329

Šreinová, B. – Šrein, V. – Stolz, D. (2016): Neolitická broušená industrie na Radotínském potoce. – Archeologie ve středních Čechách 20, 2, 977-993. ISSN 1214-3553

Šreinová, B. – Šrein, V. – Řídký, J. – Půlpán, M. (2013): Kamenné nálezy z neolitického sídelního areálu ve Vchynicích (severozápadní Čechy). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 21, 2, 157-170. ISSN 1211-0329

Čermáková, Z. – Bezdička, P. – Němec, I. – Hradilová, J. – Šrein, V. – Blažek, J. – Hradil, D. (2015): Naturally irradiated fluorite as a historic violet pigment: Raman spectroscopic and X-ray diffraction study. – Journal of Raman Spectroscopy 46, 2, 236-243. ISSN 0377-0486. DOI 10.1002/jrs.4627

Řídký, J. – Květina, P. – Půlpán, M. – Kovačiková, L. – Stolz, D. – Brejcha, R. – Šreinová, B. – Šrein, V. (2012): Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice). – Archeologické rozhledy 64, 4, 628-694. ISSN 0323-1267

Řídký, J. – Půlpán, M. – Šreinová, B. – Šrein, V. – Drnovský, V. – Květina, P. (2014): 'Životní cyklus' mlecích nástrojů z mladoneolitického sídelního areálu s rondelem ve Vchynicích, okr. Litoměřice. – Archeologické rozhledy 66, 2, 271-309. ISSN 0323-1267

© VLADIMIR.SREIN, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top