RNDr. Renata Kadlecová
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089562
fax: +420257531376
renata.kadlecova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aichler, J. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. (2007): Projekt VaV Hydro ČR50 - Zákonitosti interakce systému voda – hornina – krajina. Dostupné z URL http://www.geology.cz/vav-hydrocr50

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jágr, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Fürych, V. - Goliáš, V. - Hanžl, P. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Osterrothová, K. - Pertoldová, J. - Strnad, L. - Šebesta, J. - Kadlecová, R. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2001): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory. Výzkumná zpráva, 67 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Mrnková, J. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. - Švecová, J. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice. 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Mrnková, J. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Lochmann, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice. Výzkumná zpráva, 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Nývlt, D. - Pertoldová, J. - Šebesta, J. - Fuerich, V. - Goliáš, V. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Strnad, L. - Vlčková, L. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332. 52 s. MS MŽP, ČGS

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Barnet, I. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Müller, V. - Pelc, Z. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2002): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 32-12 Volary. Edice ekologických map ČR. 36 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-596-2

Bokr, P. - Kadlecová, R. - Ondovčin, T. (2007): Editační aplikace anglicko-českého česko-anglického hydrogeologického výkladového slovníku. Praha. Dostupné z URL ČGS Praha Klárov: http://www.geology.cz/app/hgslov/

Bruthans, J. - Kadlecová, R. (2005): Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl). In -: XII. národní hydrogeologický kongres, s. 105-106. – Česká asociace hydrogeologů, Univerzita Karlova, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. neuveden. ISBN 80-903635-0-4

Bruthans, J. – Kůrková, I. – Rybářová, M. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (v tisku): Hydrogeologie fluviálních sedimentů v prostoru skorkovského a sojovického jímacího řadu: zhodnocení proudění a chemismu ve světle nových údajů z průzkumných vrtů   . – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, ISSN 0514-8057

Burda, J. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Herrmann, Z. – Janušková, M. – Kadlecová, R. – Kratochvílová, H. (2012): Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Burianková, K. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Lhotský, P. - Mrnková, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Trávníček, B. (2005a): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou. 65 s

Bůzek, F. - Bystricky, V. - Kadlecová, R. - Kvitek, T. - Ondr, P. - Sanda, M. - Zajicek, A. - Zlabek, P. (2009): Application of two-component model of drainage discharge to nitrate contamination. – Journal of Contaminant Hydrology 106, 3-4, 99-117. ISSN 0169-7722. DOI 10.1016/j.jconhyd.2009.02.001

Bůzek, F. - Kadlecová, R. (2003): Nitrate pollution of a water resource- 15N and 18O study of infiltrated surface water.

Bůzek, F. - Kadlecová, R. (2007): Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží. In Šarka Blažková: Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006, s. 77-92. – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. Praha. Praha. ISBN 978-80-02-01947-3

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Blažková, Š. (2005): Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe. 28 s

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Válková, I. (2006k): Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku. 23 s. MS archiv ČGS, archiv VUMOP Zbraslav

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. (2006): Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. - Válková, I. - Čurda, S. - Milický, M. - Herrman, Z. (2006): Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe. In Blažková, Š: Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005, s. 147-158. – VUV TGM Praha. Praha. ISBN 80-02-01875-3

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Kněžek, M. (2005): Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany using 15N and 18O isotopes. Research for Practise No.51. 218 s. – Water Research Institute T.G.Masaryk. Praha. ISBN 80-85900-57-2

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Kněžek, M. (2006): Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic. – Applied Geochemistry 21, 4, 656-674. ISSN 0883-2927

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Kvítek, T. - Mrkvička, J. - Svobodová, M. - Šantrůček, j. - Bystřický, V. - Gergel, J. - Lechner, P. - Ondr, P. - Váchal, J. - Žlábek, P. - Duffková, R. - Fučík, P. - Kaplická, M. - Kvítek, T. - Lexa, M. - Peterková, J. - Novák, P. - Zajíček, A. (2008): Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách. ISBN 978-80-254-0972-5. Praha - Zbraslav. Metodika je dostupná na VUMOP Praha Zbraslav, ČGS Praha, ČZU Praha, JČU České Budějovice Metodiku lze použít na 2/3 území ČR, kde se vyskytují krystalinické horniny

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Kvítek, T. - Ondr, P. - Zajíček, A. - Žlábek, P. (2008b): Nitrate tracing in tile drainage using 15N and 18O data. EGU general Assembly 2008 - Geophysical Research Abstracts, vol.10, svazek 10. s. 1607-7962/graA-07585. – EGU General Assembly 2008. Vídeń

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Čejková, B. - Herrmann, Z. - Válková, I. (2006a): Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe. Projekt Labe IV. 8 s. – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. Praha. ISBN 80-85900-67-X

Bůzek, F. – Kadlecová, R. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2012): Nitrate transport in the unsaturated zone: a case study of the riverbank filtration system Karany, Czech Republic. – Hydrological Processes 26, 5, 640-651. ISSN 1027-5606. DOI 10.1002/hyp.8165

Bůzek, F. – Čejková, B. – Doušová, B. – Jačková, I. – Kadlecová, R. – Lněničková, Z. (2013): Mobilization of arsenic from acid deposition – The Elbe River catchment, Czech Republic. – Applied Geochemistry 33, 6, 281-293. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2013.02.022

Cílek, V. - Hlaváč, J. - Kadlec, J. - Kadlecová, R. - Ložek, V. - Žák, K. (2000): Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst, International Conference on Past Global Changes, Excursion Guide. Excursion Guides. 18 s. – Institute of Geology, Academy of Sciences and Czech Geological Survey. Praha

Dušek, K. - Havlíček, P. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Müller, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Sáňka, V. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-13 Tábor. Edice ekologických map ČR. 47 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-531-8

Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Zelenka, P. (2001): Mezozoikum-křída. Závěrečná zpráva, 84 s. MS Archiv česká geologická služba

Dvořák, I. - Dušek, K. - Krupička, J. - Kadlecová, R. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-233 Černá v Pošumaví. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Dvořák, I. - Skácelová, D. - Kadlecová, R. - Dušek, K. - Krupička, J. - Barnet, I. (2010c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 13-324 Kutná Hora. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Čížek, D. – Kadlecová, R. – Krupička, J. – Müller, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Soejono, I. – Trubačová, A. – Skácelová, D. (2012d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Fiferna, P. – Čápová, D. – Venera, Z. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Froňková, K. (2013): Prezentační film České geologické služby. Česká geologická služba

Fifernová, M. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Krejčí, Z. - Kadlecová, R. (2008): Hydrogeologická rajonizace - www aplikace. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/website/hydro_rajony/

Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných sedimentů Lužnice a Nežárky. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Havlíček, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Manda, Š. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem. 100 s. MS Archiv ČGS

Herrmann, Z. – Kadlecová, R. – Burda, J. – Čurda, J. – Hartlová, L. – Michlíček, E. – Slavík, J. – Kratochvílová, H. – Grundloch, J. (2012): Mapa hydrogeologických poměrů České republiky. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Herčík, L. - Koudelová, L. - Kadlecová, R. (2010): Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody. In Muller, Muzikář: Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII, svazek VII. s. 7-14. – Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost. Praha. ISBN 978-80-02-02262-6

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Holásek, O. - Dušek, K. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. - Zelenka, P. (2001): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321). Výzkumná zpráva, 49 s

Holásek, O. – Štědrá, V. – Dušek, K. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Ing. – Šalanský, K. – Švecová, J. – Zelenka, P. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-321 Svojšice. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list č. 13-321 Svojšice. 55 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha. ISBN 9788070758717

Hrdličková, K. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Lhotský, P. - Mrnková, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Trávníček, B. (2008): Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou. neuveden. 60 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 978-80-7075-719-2

Hroch, T. – Štor, T. – Grundloch, J. – Herrmann, Z. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Jinochová, J. - Kadlec, J. - Kadlecová, R. - Kodym, O. - Majer, V. - Manová, M. - Müller, V. - Novák, M. - Šalanský, K. (2002): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-33 Benešov. Edice ekologických map ČR. 40 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-581-4

Jinochová, J. - Kadlecová, R. - Majer, V. - Manová, M. - Müller, V. - Novák, M. - Šalanský, K. - Zikmund, J. (2002): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-11 Vlašim. Edice ekologických map ČR. 38 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-587-3

Kadlecová, R. (2016): Voda pro půl Česka. – Vesmír 95 (146), 10, 568-569

Kadlecová, R. - Aichler, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Hrabánková, A. - Hrkal, Z. - Kněžek, M. - Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Novotná, E. - Olmer, M. - Pavlíková, D. - Prchalová, H. - Špíčáková, L. - Úličný, D. (2007): Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice. 57 s. MS archiv České geologické služby, Ministerstvo životního prostředí ČR

Kadlecová, R. - Bruthans, J. (2005): Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 161-163. ISSN 0514-8057

Kadlecová, R. - Bruthans, J. - Bůzek, F. (2003): Isotopic study in karst-fractured aquifers: Bohemian Karst. In -: Groundwater in Fractured Rocks - proceedings, s. 207-208. – UK Praha. Praha. ISBN 92-92-20-002-X

Kadlecová, R. - Bruthans, J. - Bůzek, F. (2004): Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods. In -: Dating of Caves Sediments, s. 11-15. – Krast Research Institute ZRC SAZU Postojna, Slovenia. Postojna

Kadlecová, R. - Bruthans, J. - Bůzek, F. - Oster, H. (2008b): Groundwater Resident Time in the Different Rocks and Nitrate Contamination in Area with Extensive Agriculture. In neuveden: 33r International Geological Congress 6-14 August 2008, Oslo Norway, – The 33rd International Geological Congres, Oslo 2008. Oslo

Kadlecová, R. - Bruthans, J. - Bůzek, F. - Oster, H. - Zeman, O. (2008a): Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 217-224. ISSN 0514-8057

Kadlecová, R. - Burda, J. (1999): Hydrogeologie území. Český geologický ústav

Kadlecová, R. - Bůzek, F. - Bruthans, J. (2006k): Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí. In Pastuszek F. a Čurda S: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III, s. 63-69. – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 3. Chrudim. ISBN 80-86832-22-8

Kadlecová, R. - Bůzek, F. - Bruthans, J. (2008c): Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve. In Karel Vrána: 11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ, s. 112-123. – Česká společnost krajinných inženýrů, Český svaz stavebních inženýrů, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVÚT, Katedra biotechnických úprav krajiny, Fakulta životního prostředí, ČZÚ Praha, MZ ČR, MŽP ČR, Zemědělská vodohospodářská správa. Praha. ISBN 978-80-903258-7-6

Kadlecová, R. - Bůzek, F. - Bruthans, J. - Zajíček, A. - Kvítek, T. (2007b): Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, srpen, 191-195. ISSN 0514-8057

Kadlecová, R. - Bůzek, F. - Jačková, I. (2008): Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku. 30 s. MS archiv ČGS, archiv VUMOP Zbraslav

Kadlecová, R. - Holásek, O. (2002): Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 135-136. ISSN 0514-8057

Kadlecová, R. - Hrabánková, A. - Kujal, R. (2009): Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu. In Muzikář R: Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI, s. 63-72. – Vědeckotechnická společnost. Praha. ISBN 978-80-02-02182-7

Kadlecová, R. - Janušková, M. (2001): hydrogeologická mapa 12-44 Týnec nad Sázavou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-448-6

Kadlecová, R. - Janušková, M. (2001): hydrogeologická mapa 13-44 Hlinsko. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-439-7

Kadlecová, R. - Janušková, M. - Teissigová, Z. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-33 Benešov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-329-3

Kadlecová, R. - Janušková, M. - Teissigová, Z. (2001): hydrogeologická mapa 13-43 Golčův Jeníkov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-438-9

Kadlecová, R. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 13-41 Čáslav. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-437-0

Kadlecová, R. - Krejčí, Z. (2006): Hydrogeologická rajonizace 2005. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 176-179. ISSN 0514-8057

Kadlecová, R. - Krásná, R. (2000): hydrogeologická mapa 13-34 Zruč nad Sázavou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-371-4

Kadlecová, R. - Krásná, R. (2002): hydrogeologická mapa - list 13-34 Zruč nad Sázavou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-559-8

Kadlecová, R. - Olmer, M. (2010b): Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod. In Muller, Muzikář: Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII, svazek VII. s. 39-44. – Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost. Praha. ISBN 978-80-02-02262-6

Kadlecová, R. - Olmer, M. (2011): Review of groundwater resources. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 1, 31-34. ISSN 1212-6209

Kadlecová, R. - Teissigová, Z. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-31 Soběslav. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-342-0

Kadlecová, R. - Teissigová, Z. (2000): hydrogeologická mapa 22-43 Vodňany. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-370-6

Kadlecová, R. - Teissigová, Z. (2000): hydrogeologická mapa 23-22 Žďár nad Sázavou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-372-2

Kadlecová, R. - Teissigová, Z. (2002): Hydrogeologická mapa - list 22-34 Vimperk. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-552-0

Kadlecová, R. - Teissigová, Z. (2002): hydrogeologická mapa - list 03-41 Semily. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-551-2

Kadlecová, R. - Teissigová, Z. (2002): hydrogeologická mapa - list 23-11 Vlašim. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-558-X

Kadlecová, R. – Krejčová, S. – Doušová, B. (2010): Comparison of stability of arsenic and selenium in contaminated soils. In Jiin-Shuh Jean, Jochen Bundschuh, Prosun Bhattacharya: Arsenic in geosphere and human diseases : As 2010 : 3rd International Congress : Arsenic in the Environment, National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, Taiwan, 17-21 May 2010, s. 174-175. – CRC Press. Leiden. ISBN 978-0-203-84531-8

Kadlecová, R. – Olmer, M. (2012): Review of groundwater resources in the Czech Republic. In Fľaková R.,Tometz L: 16.SLOVENSKÁ HYDROGEOLOGICKÁ KONFERENCIA-zborník, s. 76-77. – Slovenská asociácia hydrogeológov. Bratislava. ISBN 978-80-971126-0-8

Kadlecová, R. – Olmer, M. (2014): Rebilance zásob podzemních vod. In Josef V. Datel, Jindřiška Hauerová: Sborník příspěvků XIV. hydrogeologickém kongresu Průzkum, využití a ochrana podzemních vod, nové úkoly a výzvy, s. 45. – Technická univerzita Liberec, Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace jnženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Kadlecová, R. – Olmer, M. – Herrmann, Z. – Čurda, J. (2009b): Rámcový přehled regionálních hydrogeologických prací na území České republiky. In Naďa Rapantová, Arnošt Grmela: 10. mezinárodní hydrogeologický kongres - sborník, s. 3-6. – VŠB -technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-248-2026-2

Kovanda, J. - Kadlecová, R. (2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí. In Jiří Kovanda a spoluautoři: Neživá příroda Prahy a jejího okolí, s. 128-132. – Nakladatelství Akademie věd ČR. Praha. ISBN 80-200-0835-7

Kvítek, T. - Bůzek, F. - Kadlecová, R. (2005): Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005. 111 s

Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Otava, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-715-4

Müller, V. - Barnet, I. - Batík, P. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-34 Vimperk. Neuveden. 35 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-355-2

Müller, V. - Barnet, I. - Dušek, P. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Pelc, Z. - Pošmourný, K. - Samec, J. - Skácelová, D. - Staník, E. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-31 Sušice. Soubor geologických a ekologických účelových map. 44 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-415-X

Müller, V. - Bernardová, E. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Sáňka, V. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Vrána, S. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice. Soubor geologických a ekologických účelových map. 40 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-408-7

Müller, V. - Burda, J. - Kadlecová, R. - Majer, V. - Manová, M. - Mrázek, P. - Pelc, Z. - Pošmourný, K. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Šebesta, J. - Tojšl, P. - Tomášek, M. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda. Neuveden. 62 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-353-6

Nývlt, D. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Nývlt, D. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Olmer, M. - Kadlecová, R. - Herrmann, Z. (2006): Hydrogeologická rajonizace České republiky. neuveden. 30 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-660-8

Olmer, M. - Kadlecová, R. - Prchalová, H. - Herrmann, Z. (2005): Hydrogeologická rajonizace 2005. In -: XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby, s. 47-48. – Česká asociace hydrogeologů. České Budějovice. ISBN 80-903635-0-4

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kadlecová, R. (2012): Aplikace Hydrogeologická rajonizace. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kadlecová, R. (2013): Application Hydrogeological zones. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/app/hydro_rajony/index_EN.html?config=config_EN.xml

Prchalová, H. - Burda, J. - Krejčí, Z. - Kadlecová, R. (2005): Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005. 52 s

Prchalová, H. - Kadlecová, R. - Burda, J. - Čurda, J. - Kryštofová, E. - Olmer, M. - Herrmann, Z. - Skořepa, J. - Michlíček, E. - Hartlová, L. (2006): Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000.

Prchalová, H. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Burda, J. (2004): HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004. 58 s

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Hrdličková, K. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk. neuveden. 90 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-736-9

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Novák, M. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina. 101 s. MS Archiv ČGS

Skořepa, J.,ml. - Skořepová, I. - Remenárová, D. - Kodeš, V. - Kadlecová, R. (2002): Groundwater vulnearability maps in the Czech Republic - a slightly different approach. Pangeo Austria 2002, s. A167-168. – Neuveden. Neuveden

Soejono, I. – Barnet, I. – Břízová, E. – Čížek, D. – Dvořák, I. – Grundloch, J. – Gürtlerová, P. – Holub, F. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Kratochvílová, H. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáčková, E. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124. 139 s. MS Archiv ČGS Praha

Svítil, R. - Kadlecová, R. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Svojtková, I. - Smyčková, L. (2011): Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/rebilance

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Šimková, M. - Fifernová, M. - Kycl, P. - Šikula, J. - Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Čurda, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=gch&S_GeohazName=Chemismus%20podzemn%c3%ad%20vody

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Čurda, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=hg&S_GeohazName=Zranitelnost%20podzemn%c3%adch%20vod

Vrána, S. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Kadlecová, R. - Krupička, J. - Nývlt, D. - Poňavič, M. - Přechová, E. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví. 110 s. MS ČGS

Vít, J. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2013): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Dušek, K. - Dušek, P. - Holásek, O. - Holub, V. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Knobloch, E. - Kořán, V. - Král, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Martínek, K. - Mašek, J. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štěpánek, P. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod. Výzkumná zpráva, 69 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Šalanský, K. - Štědrá, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky. Výzkumná zpráva, 49 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín. 57 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-763-5

Zelenka, P. – Dušek, K. – Dušek, P. – Holásek, O. – Holub, V. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Knobloch, E. – Kořán, V. – Král, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Martínek, K. – Mašek, J. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Ing. – Šalanský, K. – Štěpánek, P. (2014): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-134 Český Brod. Neuveden. 54 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-870-0

Zelenka, P. – Dušek, K. – Dušek, P. – Holásek, O. – Holub, V. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Knobloch, E. – Kořán, V. – Král, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Martínek, K. – Mašek, J. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Mgr. – Šalanský, K. – Štěpánek, P. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-134 Český Brod. neuveden. 55 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-870-0

Zelenka, P. – Dušek, K. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Osterrothová, K. – Sedláček, J. Mgr. – Šalanský, K. – Štědrá, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-143 Pečky. Neuveden. 53 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-872-4

Zelenka, P. – Dušek, K. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Osterrothová, K. – Sedláček, J. Mgr. – Štědrá, V. (2014): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-143 Pečky. Geologická mapa ČR 1 : 25 000 list 13-143 Pečky s vysvětlivkami. 52 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-872-4

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Verner, K. - Zelenka, P. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou. neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-710-9

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou. 77 s. MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005b): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou. Základní geologická mapa CHKO Žďárské vrchy. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Krejčí, Z. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324. 112 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha. ISBN 978-80-7075-764-2

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000. 80 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Holásek, O. – Kadlecová, R. – Vodrážka, R. (2011b): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora – Mapa dokumentačních bodů. MS. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. ČGS Praha

Štěpánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Dušek, K. - Hrubeš, M. - Kadlecová, R. - Král, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou. Výzkumná zpráva, 53 s

Štěpánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Dušek, K. - Hrubeš, M. - Kadlecová, R. - Král, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou. Základní geologické mapy ČR 1 : 25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Štěpánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Hrubeš, M. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2002): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec. Výzkumná zpráva, 72 s

Štěpánek, P. - Břízová, E. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Pertoldová, J. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Verner, K. - Vít, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav. 65 s

Štěpánek, P. - Břízová, E. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Pertoldová, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lhotský, P. - Lysenko, V. - Roštínský, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav. Neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-718-5

Žák, K. - Hladíková, J. - Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Ložek, V. - Cílek, V. - Kadlec, J. - Žigová, A. - Bruthans, J. - Šťastný, M. (2001): Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu. Práce Českého geologického ústavu, sv. 13. 136 s. – Český geologický ústav Praha. Praha. ISBN 80-7075-472-9

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

© Renata Kadlecova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top