Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Jan Buda
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085104
jan.buda@geologycz

Recent papers

Bohdálek, P. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Freiberg

Bohdálek, P. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Freiberg

Bohdálek, P. – Godány, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Buda, J. – Kortanová, J. (2012): Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně. 27 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Bohdálek, P. – Šrein, V. – Buda, J. – Pacherová, P. (2014a): Geologie a mineralogie Krušnohoří - Geologie und Mineralogie des Erzgebirges. In Regina Smolnik: Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách - Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen, s. 41-48. – Sächsisches Landesamt für Archäologie. Dresden. ISBN 978-3-941171-99-2

Bukovská, Z. – Kryl, J. – Švagera, O. – Souček, K. – Sosna, K. – Filipský, D. – Navrátil, P. – Vavro, M. – Chabr, T. – Kříbek, B. – Dobeš, P. – Leichmann, J. – Soejono, I. – Jelínek, J. – Franěk, J. – Waclawik, P. – Vavro, L. – Holeczy, D. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Knésl, I. – Laufek, F. – Pořádek, P. – Veselovský, F. – Jelínek, J. – Havlová, V. (2019): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - technická zpráva za rok 2019. 44 s. MS SÚRAO, TZ421/2019

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Buda, J. – Buriánek, D. – Kunceová, E. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2015a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Buda, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-121 Mirošov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rýda, K. - Buda, J. - Peterková, T. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Burda, J. - Kadlecová, R. - Starý, J. - Mašek, D. - Kavina, P. - Kavinová, A. - Kortanová, J. - Rambousek, P. (2018a): 2.aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 530 s. MS Krajský úřad libereckého kraje

Godány, J. - Rýda, K. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rambousek, P. - Dušek, K. - Kavina, P. - Starý, J. - Novák, J. (2011b): Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 211 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2012): Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci „Obnova komunikace Háj-Osek“. 13 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2013a): Expertní stanovisko ČGS k možnosti vyřešení problematiky umístění vybraných plánovaných rozvojových zastavitelných ploch dle návrhu ÚP města Krupka v chráněných ložiskových územích Modlany a Proboštov. 15 s. MS Archiv SOG ČGS, MěU Krupka

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2015a): Stanovisko k báňskému znaleckému posudku Ing. Svatopluka Havrlíka z října 2015 na vyhodnocení těžitelnosti zásob hnědého uhlí v CHLÚ Proboštov a Modlany pod plánovanými rozvojovými plochami města Krupka. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK, MěÚ Krupka

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. – Rambousek, P. – Dušek, K. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Buda, J. – Rýda, K. – Mašek, D. – Dušek, K. – Poňavič, M. – Knésl, I. – Šrein, V. (2012): Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr „Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření“ předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. „Omezování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011). 60 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Buda, J. (2012): Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Buda, J. (2020): Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje a vyhodnocení dopadů koncepce na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (SEA), včetně vyhodnocení připomínek a námitek. Závěrečná zpráva, 281 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2010): Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 20 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2010): Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky –Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje,ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky. 19 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2010): Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob natěžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři. 42 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2012): Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701). 22 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2012): Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci „Cyklotrasa Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, v k.ú. Droužkovice“. 16 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2012): Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci „Oddychová zóna Černovice“. 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2013): Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701). 22 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2013a): Expertní stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám a k územním plánům ve věci územního řízení o celkovém počtu 15 za rok 2013. 150 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2014a): Expertní stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám a k územním plánům ve věci územního řízení o celkovém počtu 20 za rok 2014. 200 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2015a): Expertní stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám a k územním plánům ve věci územního řízení o celkovém počtu 37 za rok 2015. 300 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2015a): Odborné vyjádření ČGS k potenciálnímu nahromadění zdrojů uhlí na výhradním ložisku bentonitu Krásný Dvůr-Brody. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK, MěÚ Podbořany

Godány, J. – Buda, J. (2015a): Vyjádření k CHLÚ 07860000 Háj a poddolovanému území 1532 Háj u Duchcova kvůli ohlášení stavby na p.p.č. 39/40 v k.ú. Háj u Duchcova. 15 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2016A): Stanovisko k umístění staveb na p.p.č. 90/1, 948, 494 v k.ú. Lom u Mostu. 13 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2016a): Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Těžba štěrkopísků Číňov“ na životní prostředí, zpracované s obsahem a rozsahem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Buda, J. (2016a): Vyjádření ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 759/77 v k.ú. Háj u Duchcova. 13 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2017a): Geologicko-ložiskové zhodnocení a zásoby štěrkopísků na p.p.č. 611, 617, 1041, 618/1 a 609 v k.ú. Dřísy. 13 s. MS Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

Godány, J. – Buda, J. (2018a): Stanovisko k návrhu průzkumů a rozborů územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov zpracovanému v souladu s ustanovením § 6, § 25, § 30 a § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se společným metodickým pokynem „Zadání územní studie krajiny“ Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. 9 s. MS Magistrát města Chomutov

Godány, J. – Buda, J. (2018a): Stanovisko ve věci projektu „Kompresní stanice Jirkov 73 bar“ na k.ú. Otvice za účelem společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ustanovením § 19, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 7 s. MS NET4GAS, s. r. o

Godány, J. – Buda, J. (2018a): Vyjádření k odpisu části zásob nevýhradního ložiska cihlářských surovin v k.ú. Brozany nad Ohří ve vazbě na změnu ÚP obce Brozany. 9 s. MS obec Brozany

Godány, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2009): Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka. 51 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. – Fiala, P. – Hrbáčková, M. – Svoboda, P. (2022): Studie dostupnosti kameniva pro plánované stavby dálnic a silnic I. tříd a železniční infrastruktury. Výzkumná zpráva, 133 s

Godány, J. – Buda, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Starý, J. – Peterková, T. – Rapprich, V. – Kavina, P. (2017a): Aktualizace č. 2 regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 450 s. MS Krajský úřad LK

Godány, J. – Jandová, T. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Pecina, V. – Buda, J. – Rambousek, P. – Knésl, I. (2014a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. Závěrečná zpráva, 251 s. MS Archiv ŘSD

Godány, J. – Kycl, P. – Buda, J. (2018a): Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. 6 s. MS Magistrát města Ústí nad Labem, ČGS

Godány, J. – Malík, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2018a): Vyjádření za účelem vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na stavbu 'VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda'. 10 s. MS INPRO Moravia, s. r. o., MPO

Godány, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Starý, J. – Buda, J. (2021): Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v České republice s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky, Tabelární přílohy, analýzy životnosti SK a SP, pro MPO, odbor surovinové a energetické bezpečnosti. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Novák, J. – Buda, J. (2018a): Zpráva o provedené prověrce současného stavu chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu, pro plnění usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 536 k návrhu jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území, které ukládá ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu její předložení vládě do 30. června 2018. 130 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Poňavič, M. – Buda, J. (2009): Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka. 35 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Knésl, I. – Buda, J. – Mrázová, Š. – Starý, J. (2017a): Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR z hlediska kvality dobývané suroviny, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR č. smlouvy 01KV-000982. Závěrečná zpráva, 72 s. MS ŘSD, Praha

Godány, J. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, Prezentace výsledků. 30.9. 2019. Semily

Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. (2019a): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Prezentace výsledků rozpracování. 16.9. 2019. Frýdlant

Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Fiala, P. (2021a): Plány staveb a možnosti dodávek stavebních surovin . 6. září 2021. Těžební unie, Hluboká nad Vltavou , Podzimní Setkání těžařů 2021 í

Godány, J. – Rambousek, P. – Jandová, T. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Buda, J. – Rýda, K. – Knésl, I. – Starý, J. (2018a): Pasportizace lomů přírodního kameniva na území ČR, zpracované pro ŘSD ČR v letech 2013-2018. Závěrečná zpráva, 360 s. MS Ředitelství silnic a dálnic ČR

Godány, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2019b): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Prezentace výsledků. 23.9. 2019. Mimoň

Godány, J. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. (2014a): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko - technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 230 s. MS archiv MŽP, ČGS

Godány, J. – Starý, J. – Večeřa, J. – Pticen, F. – Buda, J. – Poňavič, M. – Tvrdý, J. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. (2022): Souhrnná zpráva o výsledcích k projektu TAČR TITSMPO909 - Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Výzkumná zpráva, 41 s

Godány, J. – Večeřa, J. – Buda, J. (2018a): Expertní vyjádření ve smyslu nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a zdůvodnění potřeby budoucího využití významného výhradního ložiska štěrkopísků Žerotín-Liboš v souladu s navrhovanými opatřeními Regionální surovinové politiky Olomouckého kraje a ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje a Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ve specifické oblasti ST2 na území Olomouckého kraje (z roku 2018). 38 s. MS OVSS Olomouc MŽP, Ing. Petr Moravčík, zástupce Českých štěrkopísků, s.r.o

Godány, J. – Večeřa, J. – Buda, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Bohdálek, P. – Pticen, F. – Poňavič, M. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Tvrdý, J. – Opekar, L. – Lhotský, P. – Bubák, D. (2022): Certifikovaná metodika tvorby regionálních (krajských) surovinových koncepcí : k projektu TAČR TITSMPO909 s názvem „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Praha

Godány, J. – Večeřa, J. – Rýda, K. – Buda, J. (2012): Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700). 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Modelové řešení surovinových koncepcí ve dvou regionech k projektu TAČR TITSMPO909 s názvem „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů“. 1092 s. MS Archiv KÚ Středočeského kraje, území hlavního města Prahy, Archiv KÚ Karlovarského kraje, MPO, Archiv ČGS

Knésl, I. - Kříbek, B. - Mihaljevič, M. - Šikl, J. - Buda, J. - Lukeš, P. (2010): Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 223-228. ISSN 0514-8057

Knésl, I. – Buda, J. – Dušek, K. – Godány, J. (2012e): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Knésl, I. – Buda, J. – Dušek, K. – Godány, J. (2012f): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Knésl, I. – Godány, J. – Buda, J. – Kociánová, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-244 Žlutice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Česká geologická služba, Praha

Knésl, I. – Pecina, V. – Buda, J. – Dvořák, I. (2013): Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 170-174. ISSN 1212-6209

Knésl, I. – Sidorinová, T. – Buda, J. (2013c): Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 309-313. ISSN 0514-8057

Kříbek, B. – Ackerman, L. – Buda, J. – Dobeš, P. – Klomínský, J. – Knésl, I. – Erban Kočergina, J. – Pour, O. – Pašava, J. – Škoda, R. – Veselovský, F. – Žáček, V. (2021f): Metasomatity čistecko-jesenického masivu a jejich mineralizace. Roční zpráva za rok 2020. Projekt Strategické suroviny ČR. Vedoucí projektu Petr Bohdálek. 43 s. MS Česká geologická služba

Kříbek, B. – Klomínský, J. – Žáček, V. – Knésl, I. – Veselovský, F. – Pašava, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2020d): Metasomatity čistecko-jesenického masivu a jejich mineralizace. MS., Roční zpráva dílčího úkolu geologického geochemického a mineralogického výzkumu za rok 2019. Projektu Strategické suroviny ČR, vedoucí projektu Petr Bohdálek. 25 s. MS ČGS Geofond

Lojka, R. – Godány, J. – Buda, J. (2016a): Veřejné projednání návrhu změny č.3 ÚP města Podbořany. 9 s. MS Archiv SOG ČGS

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. (2013): Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktuální analýza potřeby využití ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Záryby-Křenek. 22 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. (2013): Posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktuální analýza potřeby využití ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Nová Ves I - Hradišťko I. 14 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. – Poňavič, M. (2012): Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 100 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Mrázová, Š. – Buda, J. – Godány, J. – Morysek, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Dušek, K. (2022): Revize prognózních zdrojů rudních a nerudních surovin, kategorie Q, ve Středočeském kraji. Výzkumná zpráva, 12 s

Peterková, T. – Vorel, T. – Buda, J. – Poňavič, M. – Štrba, M. – Rýda, K. (2018): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) na lokalitách Nesměň, Lužice a Dolní Chrášťany. Závěrečná zpráva, 15 s. MS archiv

Petáková, Z. - Buda, J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin. neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Petáková, Z. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Dušejovská, E. - Tesař, J. - Buda, J. - Procházka, V. - Jírů, R. - Zoulková, V. (2008): Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací. Závěrečná zpráva, 42 s. MS Archív ČGS

Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Buda, J. (2011): Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Kříbek, B. – Morysek, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Starý, J. (2021): Horninové prostředí a nerostné suroviny RENS-Nerostné suroviny. Konference Cenia. 16. září 2021. Ballingův sál, NTK, Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Stárková, M. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Žáčková, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Buriánek, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Sidorinová, T. (2017): Účelová geologická mapa s indikacemi kritických surovin v těžkých minerálech, 1 : 200 000, list 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Mapa území doporučeného k dalšímu výzkumu a průzkumu kritických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Soejono, I. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Stárková, M. – Vorel, T. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 22-121 Mirošov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Štědrá, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Žáček, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Verner, K. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Vorel, T. (2017): Výzkum výskytu vltavínů v k.ú. Slavče u Trhových Svinů. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Buda, J. – Ďuriš, M. – Dušek, K. – Klomínský, J. (2013): Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, zima, 220-224. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-344 Vlachovo Březí. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 32-422 Pohorská Ves. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 33-133 Horní Stropnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dušek, K. – Mašek, D. – Verner, K. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 21-424 Čachrov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Pticen, F. – Buda, J. – Pour, O. – Štrba, M. (2020): Výzkum výskytu grafitu v českokrumlovské pestré skupině. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. (2022): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) v katastrálním území Kvítkovice, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 17 s

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. – Štrba, M. (2021): Revize prognózních zdrojů nerudních surovin, kategorie Q, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 19 s

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. – Štrba, M. (2021): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) v katastrálních územích Krasejovka a Dolní Svince, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 18 s

Poňavič, M. – Vymazalová, A. – Pašava, J. – Buda, J. – Knésl, I. – Koubová, M. – Štrba, M. (2020): Zhodnocení potenciálu výskytu PGE, REE, Sc a Co v Ni lateritech ložiska Křemže. Průběžná zpráva. 33 s. MS Archiv-ČGS

Poňavič, M. – Wittlingerová, Z. – Čoupek, P. – Buda, J. (2018): Soil geochemical mapping of the central part of Prague, Czech Republic. – Journal of Geochemical Exploration 187, April, 118-130. ISSN 0375-6742. DOI 10.1016/j.gexplo.2017.09.008

Poňavič, M. – Žáček, V. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 22-341 Vacov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Rambousek, P. - Buda, J. - Dušek, K. (2010): Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Sedláček, J. Ing. - Godány, J. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rýda, K. - Dušek, K. (2011n): Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje. 22 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Poňavič, M. – Starý, J. – Buda, J. – Kunceová, E. (2016): Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR 1: 750 000. Nýsledek Nmap č. TB020CBU001/V006. 1 s. – Technologická agentura ČR, č. projektu TB020CBU001. Praha

Rambousek, P. – Buda, J. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Buda, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Buda, J. – Malec, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Prezentace výsledků. 2.10. 2019. Liberec

Rambousek, P. – Krejčí, Z. – Buda, J. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-141 Raspenava - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Rýda, K. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Buda, J. – Godány, J. (2016a): Využitelnost ložiska stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec s DP Luhov ve vazbě na stávající platnou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje. 13 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rambousek, P. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Buda, J. – Rýda, K. (2012e): REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archív ČGS, Archív KÚ Libereckého kraje

Rapprich, V. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rýda, K. - Buda, J. - Dušek, K. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha. Závěrečná zpráva, 20 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. - Buda, J. - Dušek, K. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha. Závěrečná zpráva, 20 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. - Buda, J. - Dušek, K. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha. Závěrečná zpráva, 20 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. - Buda, J. - Dušek, K. - Mašek, D. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 1 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Rýda, K. – Buda, J. (2012a): Rýda, K. - Buda, J. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23 - 413 Hodice - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha. Závěrečná zpráva, 20 s. MS ČGS Praha. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Archiv ČGS, Praha

Rýda, K. – Buda, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rýda, K. – Buda, J. (2015a): Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 - makulář, list Vilémov. neuveden. 10 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Rýda, K. – Buda, J. (2015a): Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000, list Nová Paka. Neuveden. 10 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Rýda, K. – Buda, J. – Dušek, K. – Mašek, D. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Rýda, K. – Buda, J. – Godány, J. (2014): Rýda, K. (2013): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). 2. část. Závěrečná zpráva,350 s. MS MŽP. Závěrečná zpráva, 350 s. MS Archiv ČGS, Praha

Rýda, K. – Buda, J. – Godány, J. (2017a): Evidence ložisek nevyhrazeného nerostu. Závěrečná zpráva, 55 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. – Buda, J. – Rambousek, P. – Krejčí, Z. (2020): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-441 Nasavrky – Mapa nerostných surovin. Verze 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rýda, K. – Godány, J. – Buda, J. (2015): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu pro aktualizaci, (3. část MPO, SURIS - aktualizace a implementace upřesněných údajů do databázové struktury aplikace). Závěrečná zpráva, 80 s. MS Geofond ČR

Rýda, K. – Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. – Večeřa, J. (2013): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 500 s. MS Česká geologická služba

Rýda, K. – Rambousek, P. – Buda, J. – Dudíková Schulmannová, B. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, Mapa ložisek nerostných surovin 13-441 Nasavrky. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Rýda, K. – Štědrá, V. – Buda, J. (2022f): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-432 Vilémov - mapa nerostných surovin. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, oblast Železné hory. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Skácelová, D. – Buda, J. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Verner, K. – Smyčková, L. – Zemková, M. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Buda, J. – Poňavič, M. (2019a): Mapa ČR s rozmístěním ložisek, potenciálně perspektivních a ostatních zdrojů kritických surovin EU (CRM) a lithia (stav k 1. 1. 2019). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Buda, J. – Poňavič, M. – Gabriel, Z. (2022c): Mapa ČR s rozmístěním ložisek, potenciálně perspektivních a ostatních zdrojů kritických surovin EU (CRM) se stavem k 1. 1. 2022. neuvedeno. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2014): Schematická geologická mapa ČR s vyznačením zájmových oblastí a potenciálních zdrojů vybraných EU strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2015): Geologická mapa 1. oblasti s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 2 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 3 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. – Večeřa, J. (2016): Geologická mapa oblasti 4 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Trubačová, A. – Dvořák, I. – Buda, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-122 Bohutín. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Verner, K. - Buda, J. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Fürychová, P. - Holub, F. V. - Hroch, T. - Johnson, K. - Klomínský, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Paclíková, J. - Poul, I. - Přechová, E. - Racek, M. - René, M. - Rýda, K. - Šrámek, J. - Skácelová, D. - Smyčková, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 30 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Freiberg

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Valín, F. - Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Čoupek, P. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Rambousek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Sedláček, J. Ing. (2012d): Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/kulib/

© JAN.BUDA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top