RNDr. Eva Břízová, CSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089520
fax: +420257531376
eva.brizova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Holásek, O. (2008): Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 85-89. ISSN 0514-8057

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Mentlík, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Žáček, V. - Verner, K. - Lysenko, V. - Žák, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní. 75 s. MS Česká geologická služba

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Verner, K. - Žák, J. - Bufková, I. - Manová, M. - Mentlík, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda. 64 s. MS Ministerstvo životního prostředí, ČGS

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí, Praha. ČGS Praha

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Petáková, Z. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda. 64 s

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Badura, J. - Bluszcz, A. - Břízová, E. - Ciszek, D. - Issmer, K. - Moska, P. - Pawlyta, J. - Pazdur, A. (2003): Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczego na przykladzie rozwoju stozka aluvialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska). In -: Czlowiek w srodowisku przyrodniczym - Zapis dzialalnosci, s. 5-15. – Oddzial Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ul. Bedzinska 60, 41-200 Sosnowiec. Sosnowiec. ISBN 83-918296-2-6

Badura, J. - Bluszcz, A. - Břízová, E. - Ciszek, D. - Issmer, K. - Moska, P. - Pawlyta, J. - Pazdur, A. (2003): Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska). II Warsztaty Terenowe Zapis dzialalnosci clowieka w srodowisku przyrodniczym, s. 25. – Katedra Geografii Fizycznej, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzedu, Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddzial Katowicki. Sosnowiec

Bohdálková, L. - Bohdálek, P. - Břízová, E. - Pacherová, P. - Kuběna, A. A. (2018): Atmospheric metal pollution records in the Kovářská Bog (Czech Republic) as an indicator of anthropogenic activities over the last three millennia. – Science of the Total Environment 633, August, 857-874. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2018.03.142

Boháčová, I. - Břízová, E. - Nývlt, D. - Růžičková, E. (2000): Holocene flood plain of the Labe River (past climatic changes and their impact on natural and human development. 20 s. – ČGÚ Praha, Geologický ústav Praha AV ČR. Praha

Bubík, M. – Ambrozek, V. – Břízová, E. – Domas, J. – Kopačková, V. – Krmíček, L. – Martínek, K. – Mašek, D. – Maštera, L. – Milovský, R. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Švábenická, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran’s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes. 83 s. MS ČGS Praha, Brno

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Burianková, K. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Lhotský, P. - Mrnková, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Trávníček, B. (2005a): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou. 65 s

Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Verner, K. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová. Neuvedeno. 76 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-721-5

Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová. 89 s. MS MŽP, Archiv ČGS

Bíl, M. - Břízová, E. - Dvorská, J. - Gnojek, I. - Hanák, J. - Hladíková, J. - Hrádek, M. - Hrubeš, M. - Chlupáčová, M. - Jačková, I. - Kašparec, I. - Máčka, Z. - Páša, J. - Švestka, J. - Veselý, J. - Žáček, V. - Vít, J. (2002): Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách. Výzkumná zpráva, 185 s

Břízová, E. (1999): Late Glacial and Holocene development of vegetation in the Labe River floodplain (Central Bohemia, Czech Republic). Ekotrend "trvale udržitelný rozvoj" - cesta do 3. Tisíciletí, s. 18

Břízová, E. (1999): Late Glacial and Holocene development of vegetation in the Labe river floodplain (Central Bohemia, Czech Republic). – Acta Palaeobotanica 1999, x, 12. ISSN 0001-6594

Břízová, E. (1999): Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 74, 3, 361. ISSN 1210-3527

Břízová, E. (1999): Počátky pozdněglaciální a holocénní vegetace u Rynholce. In Kolbek J. a kol: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko, svazek 1999. s. 15-24. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-35-2

Břízová, E. (1999): Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 128. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (1999): Vliv civilizace na přirozený vývoj vegetace (pylová analýza). In -: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99, s. 12. – -. České Budějovice. ISBN 80-7040-353-5

Břízová, E. (1999): Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor. Ekotrend "trvale udržitelný rozvoj" - cesta do 3. Tisíciletí, s. 20

Břízová, E. (1999): Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu. – Zprávy České botanické společnosti 34, 17, 169. ISSN 1211-5258

Břízová, E. (2000): Development of vegetation in the Labe River floodplain. Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu, s. 11. – Instytut geologicznych nauk NAN Belarusi. Gródno. ISBN 985-6117-51-8

Břízová, E. (2000): Palynological data from lacustrine sediments. Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Forest - History, Present and Future, s. 16. – Hydrobiologický ústav AV ČR České Budějovice. České Budějovice

Břízová, E. (2000): Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero. Výzkumná zpráva, 33 s

Břízová, E. (2001): Organické sedimenty na listu Olomouc. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 62-63. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2001): Palynologické vyhodnocení vrtu Čej 27 v hloubkovém intervalu 1-2 m. Výzkumná zpráva, 35 s

Břízová, E. (2001): Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín. – Příroda 2001, 19, 131-143. ISSN 1211-3603

Břízová, E. (2001): Recenze: R. West (2000): Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 76, 4, 272-273. ISSN 1210-3527

Břízová, E. (2001): Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let. Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů, s. 4. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno. Neuveden

Břízová, E. (2001): Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region). In -: VIII Konferencja Stratigrafia Plejstocenu Polski, s. 81-82. – SCORPION s.c. Wroclaw. ISBN 83-908639-2-8

Břízová, E. (2001): Vývoj krušnohorských rašelinišť. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 56-58. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2001): Vývoj labské nivy u Staré Boleslavi v minulosti. In -: Niva z multidisciplinárního pohledu IV, s. 47-49. – Geotest Brno. Brno

Břízová, E. (2001): Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 61-62. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2002): Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví. Výzkumná zpráva, 39 s

Břízová, E. (2002): Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer. In -: Geomorfologický sborník 1, s. 29-34. – Masarykova univerzita Brno. Brno. ISBN 80-210-2974-9

Břízová, E. (2002): Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 17. – The University of Reading, UK. The University of Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Břízová, E. (2002): Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic. IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety, s. 64. – W et W, Sosnowiec. Sosnowiec. ISBN 83-87431-41-9

Břízová, E. (2002): Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 192-193. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2002): Records of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. 8. Kvartér 2002 = 8. Quaternary 2002, s. 1-2. – Masarykova univerzita Brno. Masarykova univerzita Brno

Břízová, E. (2002): West, R.: Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles. Cambridge University Press, Cambridge. London 2000. 320 pp. CD ROM. ISBN 0-5212-9397-2. – Biologia plantarum 45, 1, 90,98. ISSN 0006-3134

Břízová, E. (2003): Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy. In -: Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny, s. 75-86. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-0751-5

Břízová, E. (2003): Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 205-207. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2003): Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 55-58. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2003): Record of changes of vegetation and climate in sediments of the Morava river in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví (Czech Republic, Moravia). I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu 'Badania paleobotaniczne jako podstawa rekonstrukcji zmian klimatu w czwartorzedzie Polski', s. 1-3. – Panstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie; PIG Oddzial Karpacki; Uniwersytet w Bialystoku Instytut Biologii. Bialowieza

Břízová, E. (2003): The Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví - palynological research of sediments in the Morava River. In -: Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej na tle struktur morfotektonicznych podloza czwartorzedu - X.Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, s. 37-40. – W et W. Sosnowiec. ISBN 83-7372-637-3

Břízová, E. (2003): Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 59-61. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2003): Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví. – Ochrana přírody 58, 10, 295-299. ISSN 1210-258X

Břízová, E. (2003): Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 52-54. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2004): Development of vegetation in the Labe River floodplain and human impact. In Szwarczewski P. /ed./: Zapis dzialalności czlowieka w środowisku przyrodniczym, s. 19-22. – Wydawnictwo SWPR Warszawa. Warszawa

Břízová, E. (2004): Historical human impact on the vegetation record in the Rybárenská slať mire sediments (the Bohemian Forest). Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů, s. 6-7. – Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. Brno

Břízová, E. (2004): Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley. Gojda M. /ed./ : Ancient landscape settlement dynamic and non-destructive archaeology, s. 121-171. – Academia. Praha. ISBN 80-200-1215-X

Břízová, E. (2004): Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 50-52. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2004): Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování. In Dvořák L., Šustr P. /eds./: Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference, s. 164-171. – Správa NP a CHKO Šumava Vimperk. Vimperk

Břízová, E. (2004): Pylová analýza a její využití v geomorfologii. In Engel Z., Křížek M., Vilímek V. /eds./: Geomorfologický sborník 3, s. 10 - 12. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha. Praha

Břízová, E. (2004): Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu. In Měkotová J., Štěrba O. /eds./: Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004, s. 12-21. – Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Olomouc. ISBN 80-224-0942-9

Břízová, E. (2004): Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu. Zlinská A. /ed./: 5. paleontologická konferencia, s. 15. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-52-6

Břízová, E. (2004): Čejčské jezero Lake - palynological and Quaternary-geological research (S. Moravia, Czech Republic). In -: Pollen XI IPC Congress, s. 521-522. – Universida DE Córdoba. Córdoba. ISBN 1135-8408

Břízová, E. (2004): Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research and stratigraphy (S. Moravia, Czech Republic). In Ber A., Krysiak Z., Lisicki S. /eds./: XI konferencja Stratigrafia plejstocenu Polski. Zlodowacenia i interglacjaly wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Bialostockiej, s. 84-87. – Remigraf Sp. z o.o. Warszawa. Warszawa. ISBN 83-7372-735-3

Břízová, E. (2005): Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza). In -: Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny, s. 16-25. – Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Olomouc. ISBN 80-244-1162-8

Břízová, E. (2005): The Labe River - floodplain development. In -: Inaugural International Meeting of IGCP 518: Fluvial sequences as evidence for landscape and climatic evolution in the Late Cenozoic, s. 6-7. – University of Harran, Sanliurfa, Turkey. Sanliurfa

Břízová, E. (2006): Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy). In Létal A., Smolová I: Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006, s. 9. – Univerzita Palackého v Olomouci,PřF. Olomouc. ISBN 80-244-1320-5

Břízová, E. (2006b): Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice Lake. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica 47, 1-4, 41-42. ISSN 0001-7132

Břízová, E. (2006c): The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study. In Kvaček J., Teodoridis V., Fatka O: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, s. 21. – National Museum Prague. Prague. ISBN 80-7036-198-0

Břízová, E. (2006d): Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu). In Šťastná P., Knapik R.(ed.): Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů, s. 10. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 80-86418-48-0

Břízová, E. (2006e): Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology, svazek 33-34. s. 19-21. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 80-210-4097-1

Břízová, E. (2006f): Palynologický výzkum v CHKO Žďárské vrchy. In Ábelová M., Ivanov M: 12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt, s. 6. – PřF Masarykovy univerzity Brno. Brno

Břízová, E. (2006g): Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav). In Měkotová J., Štěrba O: Říční krajina 4, s. 19-25. – Univerzita Palackého v Olomouci, PřF. Olomouc. ISBN 80-244-1495-3

Břízová, E. (2006h): Findings of the organic sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy. – Geomorfologické výzkumy v roce 2006 13, září, 22-25

Břízová, E. (2007): Palynological research of the Bohemian Forest mires and lakes as a subject of geomorphological and geological study. In Hradecký J., Pánek T: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, – Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava. ISBN 978-80-7368-296-5

Břízová, E. (2007): Palynologický výzkum v roce 2006. 14022007. Česká geologická služba Praha

Břízová, E. (2007): Planeta Věda. Hranická propast. 30.12.2007. ČT 24, ČT 2

Břízová, E. (2007): Planeta Věda. O době ledové. 9.12.2007. ČT 24, ČT2

Břízová, E. (2007b): Quillworts (Isoëtes) - significant glacial relict in the Quaternary lacustrine sediments of the Czech Republic. In Adriena Zlinská: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov, – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-88974-91-8

Břízová, E. (2007c): Isoëtes - glacial relict in the Quaternary lake sediments of the Czech Republic. In Hanna Winter: III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór, s. 4-6. – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Szklarska Poreba

Břízová, E. (2007d): Quillworts (Isoëtes) - significant glacial relict in the Quaternary lake sediments of the Czech Republic. In Jiřina Dašková et Jiří Kvaček: Palaeobotany - contributions to the evolution of plants and vegetation, s. 14-17. – National Muzeum Prague. Prague. ISBN 978-80-7036-210-5

Břízová, E. (2007e): Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz. – Zprávy České botanické společnosti 42, 22, 85-97. ISSN 1211-5258

Břízová, E. (2008a): Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě. In David Pithart, Zdeňka Benedová, Kateřina Křováková: Ekosystémové služby říční nivy, s. 11-19. – Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Vodní hospodářství. Třeboň. ISBN 978-80-254-1834-5

Břízová, E. (2008b): Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. In Ivan H. Tuf, Vlastimil Kostkan: Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci, s. 56. – edice Knihovnicka.cz, Tribun EU. Olomouc. ISBN 978-80-7399-498-3

Břízová, E. (2008c): Palaeogeoecological research of the sediments in a former lake Stará jímka (Bohemian/Bavarian Forest). In Andrzej Pisera, Maria Aleksandra Bitner, Adam T. Halamski: 9th Paleontological Conference Warszawa, 10-11 October 2008, s. 14-16. – Warszawska Drukarnia Naukowa PAN. Warszawa. ISBN 978-83-61236-01-6

Břízová, E. (2008d): Pylová analýza – Kladruby nad Labem: revitalizace říčních ramen. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Profistav s.r.o. Litomyšl

Břízová, E. (2008e): Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky. In Alena Roszková, Martin Vlačiky, Martin Ivanov: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt, s. 3. – Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy university. Brno

Břízová, E. (2008f): Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie. In Boublík K., Douda J., Hédl R., Roleček J., Svoboda M: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace, s. 25-26. – Česká botanická společnost. Praha

Břízová, E. (2008g): Fosilní záznam v sedimentech pozdního glaciálu v ČR (palynologie, paleoalgologie) Fossil record in the sediments of the Late Glacial in the Czech Republic (palynology, palaeoalgology). 3.12.2008. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha

Břízová, E. (2008h): Reconstruction of vegetation development on the floodplain of the Litavka River in the Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.). – Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis 64, 2-4, 173-184. ISSN 0036-5343

Břízová, E. (2008i): Krása pylových zrn a spor. In Stibral Karel: Krása, krajina, příroda II, s. 3. – Ústav dějin umění AV ČR. Praha

Břízová, E. (2009): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Ústav geologie a paleontologie, PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2009a): Stará jímka - fossil records in the sediments of the Late Glacial. In Mentlík P., Hartwich F. (editors): Geomorfologický sborník 8. Book of abstracts, s. 9-10. – Tribun EU. Neuveden. ISBN 978-80-7399-746-5

Břízová, E. (2009b): Late Glacial and Holocene forests in the Bohemian-Moravian Upland (Czech Republic). In Winter H: IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny, s. 48. – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Warszawa

Břízová, E. (2009c): Late Glacial and Holocene forests in the Žďárské vrchy Mts. (Czech Republic). In Zarski M., Lisicki S: XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna ladolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na poludniowym Podlasiu, s. 107. – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Warszawa. ISBN 978-83-7538-635-6

Břízová, E. (2009d): Development of the forest vegetation in the Českomoravská vrchovina Upland in the Late Glacial and Holocene (Czech Republic). In Kyška Pipík Radovan, Soták Ján, Staňová Sidónia: 10th Anniversary conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts and Guide of Excursion, s. 9-10. – Bratia Sabovci, s.r.o., Zvolen. Banská Bystrica. ISBN 978-80-8083-807-2

Břízová, E. (2009e): Quaternary environmental history of the Čejčské jezero (S. Moravia, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 84, 4, 637-652. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1140

Břízová, E. (2009f): Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje. In Rapprich V., Švábenická L., Prostředník J., Řídkošil T: Abstrakty k příspěvkům o geologických a archeologických výzkumech v oblasti Geoparku Český ráj, s. 4. – neuveden. Praha

Břízová, E. (2009g): Use of organic sediments of Velke Darko to study climatic changes during 15,000 years (Protected Landscape Zdarske vrchy, Czech Republic). In Ukonmaanaho Liisa, Nieminen Tiina M., Starr Mike: 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, svazek 128. s. 484. – Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, University of Helsinki. Helsinki. ISBN 978-951-40-2176-3

Břízová, E. (2009h): Biostratigrafický výzkum organických sedimentů na listu mapy Semily. In Ivanov Martin, Roszková Alena, Sedláček Jan, Šimíček Daniel: 15. kvartér 2009, s. 8. – Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. (2009i): Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie. – Zprávy České botanické společnosti 44, Mater. 24, 45-58. ISSN 1211-5258

Břízová, E. (2009k): Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje. In Švábenická L, Prostředník J., Rapprich V., Řídkošil T: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 32-38. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Břízová, E. (2010a): Palynologie kvartéru - úvod. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010b): Palynologie kvartéru - metody. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010c): Palynologie kvartéru - objekty. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010d): Palynologie kvartéru - typy kvartérních sedimentů. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010e): Palynologie kvartéru - klima. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010f): Palynologie kvartéru - stratigrafie. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010g): Palynologie kvartéru - organické sedimenty - jezera. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010h): Palynologie kvartéru - organické sedimenty - rašeliniště. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010i): Palynologie kvartéru - organické sedimenty - nivy. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010j): Palynologie kvartéru - paleopedologie. 1 den. PřF Univerzity karlovy, Praha

Břízová, E. (2010k): Palynologie kvartéru - vývoj vegetace. 2 dny. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010l): Palynologie kvartéru - typy a ochrana mokřadů. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2010m): Palynologie: Školení a konzultace A. Petrvalské. 20 dnů. Ústav geografie, PrF Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

Břízová, E. (2010n): Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 87-96. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2010o): Palaeogeoecological research of organic sediments on the territory of the Bohemian-Moravian Uplands (Czech Republic). In Křížek M., Nyplová P., Vočadlová K., Borská J: Geomorfologický sborník 9, svazek 9. s. 8-9. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Praha. ISBN 978-80-86561-32-5

Břízová, E. (2010p): Boží Dar - peat bog (Krušné hory Mts): Poster. 1 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2010q): Boží Dar - peat bog (Krušné hory Mts). VI th Summer School of Quaternary Studies 2010. 6 s. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech republic, v.v.i., Department of Geological Sciences, Faculty of Science Masaryk University, Brno, LABRYS o.p.s. Praha

Břízová, E. (2010r): Školení RNDr. A. Petrvalské (Ústav geografie Pr F, Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach) - základy palynologie a její využití v praxi. průběžně 2010. Praha

Břízová, E. (2010s): Výzkum mokřadů v geoparku Vysočina - Telčsko. 16.7.2010. Telč

Břízová, E. (2010t): The UNESCO European Geopark Bohemian Paradise – biostratigraphical research of the quaternary organic sediments. Poster. 1 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2010u): The Bohemian Paradise – biostratigraphical research of the organic sediments. In Dašková, J., Kvaček, J: 11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010. Abstrakta, s. 15. – Geologický ústav AVČR, NM Praha. Praha. ISBN 978-80-87443-00-2

Břízová, E. (2010v): The Bohemian Paradise Geopark - biostratigraphical research of organic sediments. In Dohnalová Alena, Uhlířová Anna: 16. kvartér 2010, s. 5. – Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. (2010x): The Unesco European Geopark Bohemian Paradise - biostratigraphical research of the Quaternary organic sediments. In Pochocka-Szwarc K., Krzywicki T., Lisicki S: XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010, s. 116. – Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa. ISBN 978-83-7538-654-7

Břízová, E. (2010y): Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS Praha

Břízová, E. (2010y): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 26 s. MS Archiv ČGS Praha

Břízová, E. (2011a): Can canopy forests survive agricultural colonization in the Polabí lowland (Czech Republic)?. In Winter H: V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Czlowiek i jego wplyw na środowisko przyrodnicze w przeszlości i csasach historycznych, s. 52. – Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa. Warszawa. ISBN 978-83-7538-815-2

Břízová, E. (2011b): Palaeogeoecological development of the Libuňka floodplain on the basis of the pollen analysis (Bohemian Paradise Geopark, Czech Republic). In Kordowski J., Lamparski P., Pochocka-Szwarc K: Stratygrafia Plejstocenu Polski. Rozwój i zanik ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisly na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), s. 21. – Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy Warszawa. Warszawa. ISBN 978-83-7538-819-0

Břízová, E. (2011c): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2011d): Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2011e): Quillwort (Isoëtes), a mysterious plant from the Czech Republic. – Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis 67, 1-2, 25-34. ISSN 0036-5343

Břízová, E. (2011f): Palynologie kvartéru - úvod. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011g): Palynologie kvartéru - klima. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011h): Palynologie kvartéru - typy kvartérních sedimentů. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011i): Palynologie kvartéru - objekty. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011j): Palynologie kvartéru - paleopedologie. 1 den. PřF Univerzity karlovy, Praha

Břízová, E. (2011k): Palynologie kvartéru - organické sedimenty - nivy. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011l): Palynologie kvartéru - vývoj vegetace. 2 dny. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011m): Palynologie kvartéru - organické sedimenty - rašeliniště. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011n): Palynologie kvartéru - organické sedimenty - jezera. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011o): Palynologie kvartéru - metody. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011p): Palynologie kvartéru - stratigrafie. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2011q): Palynologie kvartéru - typy a ochrana mokřadů. 1 den. PřF Univerzity Karlovy, Praha

Břízová, E. (2012a): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 20 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2012b): Reconstruction of vegetation and human impact from the sediments of the Rybárenská Slať mire (Bohemian Forest, Czech Republic). – Silva Gabreta 18, 2, 61-78. ISSN 1211-7420

Břízová, E. (2012c): Historical influence of man on the vegetation record in the Prášilské Lake sediments(Bohemian Forest, Czech Republic). – Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Geologica et Paleobiologica 46, 1-2, 15-30. ISSN 1805-2371

Břízová, E. (2012d): Palynologie kvartéru. 12 dní. PřF UK Praha

Břízová, E. (2013a): Pleistocene organic sediments from the Czech Republic. In Máčka Z., Havlíček M., Demek J., Kirchner K: Geomorfologický sborník 11. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, s. 4-6. – Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita. Ostrava, Brno. ISBN 978-80-86407-37-1

Břízová, E. (2013b): Human impact and alluvial soils in the Žitný Ostrov (Slovakia). In Kalicki T., Krupa J: Geoarchaeology of river valleys, s. 25. – Institute of Geography of the Jan Kochanowski University Kielce. Kielce. ISBN 978-83-64038-05-1

Břízová, E. (2013c): Holsteinian interglacial Stonava and Grygov in the Czech Republic. In Olczak-Dusseldorp I., Winter H: VI Polska konferencja paleobotaniki czwartorzedu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeznych jako zrodlo informacji o paleośrodowiskach i klimacie, s. 34-35. – Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa. ISBN 978-83-7863-250-4

Břízová, E. (2013d): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv ČGS

Břízová, E. (2013e): Problematika holsteinského interglaciálu v České republice. In Štech Milan: Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků, s. 9. – Česká botanická společnost. Praha

Břízová, E. (2013f): Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium přírodního prostředí v kvartéru. In Uhlířová Hana, Malíková Radana, Ivanov Martin: 19. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 10. – ÚGV PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. (2013g): Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí. In Kovaříková Klára: ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina - Erz(gebirgs)landschaft - Ore Landscape. 2. mezinárodní konference, s. 6. – Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti. Kadaň

Břízová, E. (2014a): Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdní glaciál-holocén v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 neuveden, podzim, 47-54. ISSN 0514-8057

Břízová, E. (2014b): Krušné hory - hornictví a životní prostředí. Das Erzgebirge - Umwelt und Bergbau. In Hemker Christiane, Aixler Wendy: Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách. Silberrauch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen, s. 185-192. – Sächsisches Landesamt für Archäologie Dresden. Dresden. ISBN 978-3-941171-99-2

Břízová, E. (2014c): Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí. Erzgebirgische Moorgebiete als ein Archiv zum Studium der menschlichen Auswirkungen auf die Natur. In Lissek P., Hrubý P., Šolc R., Karlíček P., Hoffmann Y., Harasim L. et al: ArchaeoMontan 2013, s. 199-208. – Landesamt für Archäologie Sachsen - Dresden. Kadaň

Břízová, E. (2014d): Palynologie je nauka o pylu. 150 minut. ČRo Vltava

Břízová, E. (2014e): Krušné hory Mts and peatbogs - archives of the study of the Quaternary nature. In Marek T., Raška P., Dolejš M: Geomorphological proceedings 12. State of geomorphological research in 2014, svazek 12. s. 16. – Universita J.E. Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Ústí nad Labem, Praha. ISBN 978-80-7414-712-8

Břízová, E. (2014f): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 27 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2015): Pylová analýza v nivě říčky Cerhovky nedaleko Bezděkova u Chotěboře. In Kučera J: Východočeský botanický zpravodaj, svazek 16. s. 2-5. – Kučera J. Hlinné. ISBN 978-80-86483-55-9

Břízová, E. (2015b): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2016a): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2016b): Specifické mokřady a pylová analýza na území mapového listu Velhartice. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 107-112. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.32

Břízová, E. (2017a): Human impact in the pollen spectrum in the Ore Mts area in the Upper Quaternary (Bohemia, Czech Republic). In Nalepka D: VIII polska konferencja paleobotaniky Czwartorzedu, – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Kraków. Kraków. ISBN 978-83-62975-33-4

Břízová, E. (2017b): Use of organic sediments of the Bohemian-Moravian Uplands, Czech Republic to study climate change during the past 15,000 years. In Novák Martin, Krám Pavel, Štěpánová Markéta: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, – Czech Geological Survey Prague. Praha. ISBN 978-80-7075-926-4

Břízová, E. (2017c): Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí. In Lososová Z: Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích Evropy, – Česká botanická společnost, z.s. Praha

Břízová, E. (2017d): Vzpomínka na kvartérního geologa Pavla Havlíčka. In Ivanov M., Kleprlíková L., Zacheus L., Šamánek J., Káňa V: 23. Kvartér. Sborník abstrakt, – ÚVG PřF MU Brno, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. (2017e): Konzultant na bakalářské práci Alcide Mba Ndong: https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?redir=detail&did=173777m práce 'Impact humain sur les écosystèmes des régions montagneuses de la République Tchèque'. 2017. ČGS Praha, UK Praha

Břízová, E. (2018a): Rašeliniště Krušných hor: pylová analýza jako indikátor antropogenních aktivit. In Kleprlíková L,. Šamánek J., Turek T., Calábková G., Ivanov M: 24. Kvartér. Sborník abstraktů, – MUNI PRESS. Brno. ISBN 978-80-210-9114-6

Břízová, E. (2018b): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Roční zpráva, 25 s. MS ČGS Praha. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2018c): Konzultant na bakalářské práci Alcide Mba Ndong: https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?redir=detail&did=173777m práce 'Impact humain sur les écosystèmes des régions montagneuses de la République Tchèque'. 2017-2018. ČGS Praha, UK Praha

Břízová, E. (2019a): Konzultant na bakalářské práci Alcide Mba Ndong: https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?redir=detail&did=173777m práce 'Impact humain sur les écosystèmes des régions montagneuses de la République Tchèque'. . 2017-2019. ČGS Praha, UK Praha

Břízová, E. (2019b): Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Roční zpráva, 27 s. MS ČGS Praha. Závěrečná zpráva, 27 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. (2019c): Mokřady a jejich význam v krajině. (Palynologická studie kvarterních jezerních sedimentů) ). Závěrečná zpráva, 10 s. MS ČGS Praha

Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. - Seifert, A. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora. 72 s. MS Archiv ČGS

Břízová, E. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Manda, Š. - Vodrážka, R. (2005): Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2000): Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 neuveden, podzim, 13. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2001): Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 59-60. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2002): Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 124-126. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2002): Palynologické a geologické vyhodnocení vrtu Čej 27. Výzkumná zpráva, 63 s

Břízová, E. - Havlíček, P. (2002): Výzkum organických sedimentů Hodonínska. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 119-121. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2003): Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava). 9. Kvartér 2003, s. 2-3. – Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU Brno, Moravské zemské muzeum Brno, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. - Havlíček, P. (2004): Nový výzkum rašelinišť na Šumavě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 55-57. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2005): Čejčské Lake - palynological and palaeoalgological research (S. Moravia, Czech Republic). II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu, s. 45-46. – Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Warszawa

Břízová, E. - Havlíček, P. (2010): Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil. In Švábenická L., Řídkošil T., Prostředník J: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 90-97. – neuveden. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Břízová, E. - Havlíček, P. - Mentlík, P. (2006): Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 61-64. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Mlčoch, B. (1999): Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 13. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Novák, Z. - Petrová, P. (2000): Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 neuveden, podzim, 14. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Valigurský, L. (2003): Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 56 s

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2001): Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 64-66. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2001): Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 67-69. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2002): Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 122-124. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2003): Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 61-65. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vorel, T. (2004): Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 138-139. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Hradecký, J. - Pánek, T. (2003): Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 65-69. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Juřičková, L. (2011): Could canopy forests survive agricultural colonization in the Polabí lowland (Czech Republic)?. – Bulletin of Geosciences 86, 2, 283-300. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1260

Břízová, E. - Kovanda, J. - Juřičková, L. (2010): Fully developed woodland documented during the Bronz Age in the Dubany based on the pollen and mollusc succession (East Bohemia, Czech Republic). In Dašková ,J., Kvaček ,J: 11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010, s. 14. – Geologický ústav AVČR, v.v.i., NM Praha. Praha. ISBN 978-80-87443-00-2

Břízová, E. - Mentlík, P. (2005): O stáří jezerních sedimentů ze Staré jímky. – Šumava 12, podzim2005, 18-19. ISSN 0862-5166

Břízová, E. - Mentlík, P. (2005): Preliminary results of geomorphological research and pollen analysis in the Stará jímka area (the Bohemian Forest). In -: Geomorfologický sborník 4, s. 155-158. – Jihočeská univerzita České Budějovice. České Budějovice. ISBN 80-7040-763-8

Břízová, E. - Mentlík, P. (2005): Pylová analýza odhalující tajemství Staré jímky na Prášilsku. – Šumava 11, léto 2005, 18-19. ISSN 0862-5166

Břízová, E. - Mentlík, P. (2005): Stará Jímka - palaeoecology and geomorphological research (the Bohemian Forest). 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt, s. 2-3. – Ústav geologických věd Přírodovědecké Masarykovy univerzity Brno. Brno

Břízová, E. - Mentlík, P. (2005): Za tajemstvím Staré jímky na Prášilsku. – Šumava 10, jaro 2005, 18-19. ISSN 0862-5166

Břízová, E. - Mentlík, P. (2006a): Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic). In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 40. – University of California, Santa Cruz, California, USA. Santa Cruz. ISBN 80-7075-662-4

Břízová, E. - Mentlík, P. (2006b): Stará Jímka Lake - resources of information about Late-Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic). In Kvaček J., Teodoridis V., Fatka O: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, s. 21-22. – National Museum Prague. Prague. ISBN 80-7036-198-0

Břízová, E. - Mentlík, P. (2007): Příběh jezera. In Němec Jan, Pojer František: Krajina v České republice, s. 34-35. – Consult Praha. Praha. ISBN 80-903482-3-8

Břízová, E. - Mentlík, P. - Pazdur, A. (2007a): Palaeoecological, geological and geomorphological research of the sediments in a former lake Stará Jímka (Bohemian/Bavarian Forest). In Dašková J., Kvaček J: Palaeobotany - contributions to the evolution of plants and vegetation, s. 18-19. – National Museum Prague. Prague. ISBN 978-80-7036-210-5

Břízová, E. - Mentlík, P. - Pazdur, A. (2007b): Palaeoecological, geological and geomorphological reseaech of the sediments in a former lake Stará jímka. In Pawel Mogilewski, Wojciech Wysota, Piot Weckwerh: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisly w czasie ostatniego zlodowacenia XIV Konferencja, s. 103-104. – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Warszawa. ISBN 978-83-7538-171-9

Břízová, E. - Pazdur, A. (2007): Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let. In Libor Dvořák, Pavel Šustr, Václav Braun: Aktuality šumavského výzkumu III, s. 39-43. – Správa NP a CHKO Šumava. Vimperk

Břízová, E. - Pišút, P. (2010): Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko). In Sobocká J: Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10, s. 15. – Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-89128-79-2

Břízová, E. - Pišút, P. (2011a): Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko). In Sobocká J: Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografie, s. 76-84. – Výzkumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-89128-90-7

Břízová, E. - Pišút, P. (2011b): Palaeogeoecological development of the Dudváh and Dunaj floodplains on the basis of the pollen analysis (Slovakia). In Boorová D: 12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov, s. 36-37. – ŠGÚDŠ Bratislava. Bratislava

Břízová, E. - Pišút, P. - Uherčíková, E. (2007): Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy. In Eva Križová, Karol Ujházy: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov, s. 209-215. – TU vo Zvolene. Zvolen. ISBN 978-80-228-1821-6

Břízová, E. - Pišút, P. - Uherčíková, E. - Čejka, T. (2008b): Palaeogeoecological development of the Dudváh floodplain on the basis of the pollen analysis (Slovakia). In Wojciech Raczkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska: XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenie tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008, s. 84-87. – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Warszawa. ISBN 978-83-7538-447-5

Břízová, E. - Pišút, P. - Čejka, T. - Uherčíková, E. (2007a): Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko). In Alena Roszková et Martin Ivanov: 13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt, – Ústav geologických věd PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. - Pišút, P. - Čejka, T. - Uherčíková, E. (2007b): Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko). In Jarmila Měkotová, Otakar Štěrba: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, s. 22-36. – PřF UP Olomouc. Olomouc. ISBN 978-80-244-1890-2

Břízová, E. - Pišút, P. - Čejka, T. - Uherčíková, E. (2008a): Vývoj nivy Dudváhu. In Zdeněk Máčka, Eva Kallabová: Geomorfologický sborník 7. Sborník abstraktů, s. 7-8. – Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie Brno. Brno. ISBN 978-80-86407-39-5

Břízová, E. - Skupien, P. - Křížová, M. (2011): Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 57-61. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Skupien, P. - Křížová, M. (2011b): Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě. In Uhlířová Hana, Malíková Radana, Ivanov Martin: New finding of Pleistocene organic sediments from Moravia, s. 5. – Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. - Szwarczewski, P. (2004): Dolina rzeki Świder. Zapis dzialalności czlowieka w osadach organicznych dna doliny Świdra w okolicach Stoczka Lukowskiego i Seroczyna. In Szwarczewski P: Zapis dzalalności czlowieka w środowisku przyrodniczym, s. 41-42. – Wydawnictwo SWPR Warszawa. Warszawa

Břízová, E. - Szwarczewski, P. (2005): Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 57-59. ISSN 0514-8057

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Bohdálek, P. (2015): Vliv hornictví a vývoj vegetace na rašeliništi Kovářská, Krušné hory. In Nohálová, H., Káňa V., Březina, J: 21. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 13. – ÚGV PřF MU Brno, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2014): Krušné hory a vliv člověka na přírodní prostředí/Ore Mts and human impact. In Uhlířová H., Březina J., Káňa V: 20. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 12. – ÚGV PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2015): Ore Mts and human impact. In Mentlík, P., Stacke, V: Role of fieldwork in geomorphology, s. 16-17. – Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň. ISBN 978-80-261-0496-4

Břízová, E. – Havlíček, P. (2010): Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil. In Švábenická L., Řídkošil T: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 165-177. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Břízová, E. – Havlíček, P. – Mlčoch, B. (2015): Pylová analýza sedimentární výplně bývalého rybníka v údolí Bochovského potoka v Doupovských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 55-60. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.30

Břízová, E. – Pazdur, A. – Piotrowska, N. (2012): Upper Holocene development of vegetation and radiocarbon dating in the vicinity of the Cerhovka brook (Bohemian-Moravian Uplands, Czech Republic). – Geochronometria 39, 4, 251-262. ISSN 1733-8387. DOI 10.2478/s13386-012-0016-2

Břízová, E. – Pišút, P. (2012): Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko). In Skalský R: Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov, s. 10. – Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava. Bratislava

Břízová, E. – Pišút, P. (2012b): Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko). In Uhlířová Hana, Malíková Radana, Ivanov Martin: 18. Kvartér, s. 13. – ÚGV PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. – Roman, M. (2015a): Human induced vegetation changes at Wietrzychowice (SW Kujawy, Central Poland) in the light of pollen record. In Dzieduszyńska D., Roman M: Dynamika zmian roślinności Nizu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie, s. 11. – Zaklad Poligraficzny, Lodź. Lodź. ISBN 978-83-934417

Břízová, E. – Roman, M. (2015b): Disturbances of the Holocene lake-bog sediment succession as revealed by pollen record from Wietrzychowice (Southeastern Kujawy, central Poland). – Studia Quaternaria 32, 2, 91-97. ISSN 1641-5558

Břízová, E. – Roman, M. (2016): Změny vegetace vyvolané lidským faktorem zaznamenané v pylovém spektru v okolí lokality Wietrzychowice (jv. Kujawy, střední Polsko). In Káňa, V., Calábková, G., Ivanov, M., Březina, J: 22.Kvartér. 22nd Quaternary seminar, s. 11. – Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. – Skupien, P. – Křížová, M. (2012a): New finding of pleistocene organic sediments from the Czech Republic. In Piotrowski Andrzej: XIX Konferencja. Stratygrafia plejstocenu Polski. Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry.Cedynia, 3.-7.9.2012, s. 119. – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Warszawa. ISBN 978-83-7863-089-0

Břízová, E. – Skupien, P. – Křížová, M. (2012b): New finding of pleistocene organic sediments from the Czech Republic. In Hladilová Š., Doláková N., Dostál O: 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků, s. 17. – Masarykova Univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-5978-8

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-714-7

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř. 70 s. MS Archiv ČGS

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Pálenský, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Týcová, P. - Verner, K. - Vondrovic, L. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada. 80 s. MS Česká geologická služba Praha

Hanžl, P. - Burianková, K. - Bešta, J. - Blažková, Š. - Břízová, E. - Dosbaba, M. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Tajčmanová, L. - Vít, J. - Zavřelová, A. - Žáčková, E. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová. neuveden. 73 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2005): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rýda, K. - Roštínský, K. - Skácelová, Z. - Zelenka, P. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka. neuveden. 72 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha. ISBN 978-80-7075-716-1

Hanžl, P. - Břízová, E. - Čech, S. - Čurda, J. - Kryštofová, E. - Vít, J. (2008a): Žďárské vrchy. Geologie chráněných krajinných oblastí ČR. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Bešta, J. - Blažková, Š. - Břízová, E. - Dosbaba, M. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Pertoldová, J. - ROštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Tajčmanová, L. - Vít, J. - Zavřelová, A. - Žáčková, E. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě. neuveden. 62 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha. ISBN 978-80-7075-722-2

Havlíček, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Manda, Š. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem. 100 s. MS Archiv ČGS

Havlíček, P. - Adámek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čtyroká , J. - Čtyroký, P. - Macek, J. - Nekovařík, Č. - Neudert, O. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky. Základní geologická mapa České republiky 1:25000. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, P. - Marek, J. - Břízová, E. (2006): Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 73-75. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Nývlt, D. – Tomanová Petrová, P. – Žáček, V. (2012): Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012). 36 s. MS ČGS Praha

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Sidorinová, T. (2016): Geologický výzkum na soutoku Dyje, Kyjovky a Moravy. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 225-232. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.20

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Hrdličková, K. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Lhotský, P. - Mrnková, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Trávníček, B. (2008): Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou. neuveden. 60 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 978-80-7075-719-2

Hrubeš, M. - Adamová, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Kašpárek, M. - Nekovařík, Č. - Novák, Z. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 54 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrubeš, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Nekovařík, Č. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2000): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc. Výzkumná zpráva, 73 s

Hruška, J. - Břízová, E. (2007b): Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš. In Flousek J.,Hartmanová O.,Štursa J., Potocki J: Krkonoše: příroda, historie, život, s. 166-168. – BASET. Praha. ISBN 978-80-7340-104-7

Hruška, J. - Charles, D. L. - Břízová, E. - Veselý, J. (2000): How much acidification has occurred in Prášilské lake since preindustrial times?. Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Forest - History, Present and Future, s. 21. – Hydrobiologický ústav AV ČR České Budějovice. České Budějovice

Jamrichová, E. – Petr, L. – Jiménez-Alfaro, B. – Jankovská, V. – Dudová, L. – Pokorný, P. – Kolaczek, P. – Zernitskaya, V. – Čierniková, M. – Břízová, E. – Hájková, P. – Hájek, M. (2016): Zmeny charakteru krajiny Západných Karpát a prilahlých oblastí za posledních 15 000 rokov. In Kolář, F., Hájek, M,, Hájková, P., Roleček, J., Slovák, M., Valachovič, M: Ekologie a evoluce karpatské flóry, Praha 26.-27. listopadu 2016. Konference České botanické společnosti. Sborník abstraktů, s. 15. – Česká botanická společnost. Praha. ISBN 978-80-86632-54-4

Jamrichová, E. – Petr, L. – Jiménez-Alfaro, B. – Jankovská, V. – Dudová, L. – Pokorný, P. – Zernitskaya, V. – Čierniková, M. – Břízová, E. – Syrovátka, V. – Hájková, P. – Hájek, M. (2017): Pollen-inferred millennial changes in landscape patterns at a major biogeographical interface within Europe. – Journal of Biogeography 44, 10, 1-12. ISSN 0305-0270. DOI 10.1111/jbi.13038

Kuneš, P. - Abraham, V. - Kovářík, O. - Kopecký, M. - Břízová, E. - Dudová, L. - Jankovská, V. - Knipping, M. - Kozáková, R. - Nováková, K. - Petr, L. - Pokorný, P. - Roszková, A. - Rybníčková, E. - Svobodová-Svitavská, H. - Wacnik, A. (2009): Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data. – Preslia 81, 3, 209-238. ISSN 0032-7786

Kvaček, Z. - Břízová, E. - Bek, J. - Fatka, O. - Libertín, M. - Kvaček, J. - Opluštil, S. - Pšenička, J. - Pokorný, P. - Sakala, J. - Šimůnek, Z. - Teodoridis, V. - Dašková, J. (2006): 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. 6.-11.9.2006. Praha

Malík, J. - Břízová, E. - Franěk, J. - Kycl, P. - Štor, T. - Verner, K. - Vodrážka, R. - Rapprich, V. (2010): Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí. Závěrečná zpráva, 17 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Melichar, R. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné. neuveden. 57 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-720-8

Mentlík, P. - Břízová, E. (2006): Stará Jímka Lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian Forest. In Kvaček J, Teodoridis V., Fatka O: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, s. 92-93. – National Museum Prague. Prague. ISBN 80-7036-198-0

Mentlík, P. - Břízová, E. (2006): České hlavy: Šumava pod ledem. 26.10.2006, 18:25. Česká televize ČT 1

Mentlík, P. - Lisá, L. - Břízová, E. (2005): Glacial forms and development of the landscape during Pleistocene and Holocene in the vicinity of Prášilské Lake (the Bavarian Forest, the Czech Republic). Sixth International Conference on Geomorphology: Geomorphology in regions of environmental contrasts, s. 10. – University of Zaragoza. Zaragoza Spain

Mentlík, P. - Lisá, L. - Břízová, E. (2006): Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě. In Létal A., Smolová I: Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006, s. 45. – Univerzita Palackého v Olomouci, PřF. Olomouc. ISBN 80-244-1320-5

Mentlík, P. - Minár, J. - Břízová, E. - Lisá, L. - Tábořík, P. - Stacke, V. (2010): Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic). – Geomorphology 117, 1-2, 181-194. ISSN 0169-555X. DOI 10.1016/j.geomorph.2009.12.001

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Breiter, K. - Břízová, E. - Burda, J. - Havlíček, P. - Holub, F. V. - Klečák, J. - Kořán, V. - Krejčí, R. - Mannová, M. - Mrázová, Š. - Nekovařík, Č. - Pertoldová, J. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána. 2 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Otava, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-715-4

Mrázová, Š. - Štěpánek, P. - Břízová, E. - Skácelová, Z. - Lysenko, V. - Ďuriš, M. - Burda, J. - Vymazalová, A. - Skácelová, D. - Fürych, V. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Harrachov 03-233. 75 s. MS ČGS Praha

Novák, M. - Břízová, E. - Adamová, M. - Erbanová, L. - Bottrell, S. H. (2008b): Accumulation of organic carbon over the past 150 years in five freshwater peatlands in western and central Europe. – Science of the Total Environment 390, 2-3, 425-436. ISSN 0048-9697

Novák, M. - Emmanuel, S. - Vile, M. A. - Erel, Y. - Veron, A. - Pačes, T. - Wieder, R. - Vaněček, M. - Štěpánová, M. - Břízová, E. - Hovorka, J. (2003): Origin of lead in eight central European peat bogs determined from isotope ratios, strengths, and operation times of regional pollution sources. – Environmental Science & Technology 37, 3, 437-445. ISSN 0013-936X

Nývlt, D. - Břízová, E. - Mrázová, Š. (2001): Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 88-89. ISSN 0514-8057

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Burda, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nahodilová, R. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Tajčmanová, L. - Týcová, P. - Verner, K. - Žáčková, E. - Žák, J. - Trubač, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí. 79 s. MS Česká geologická služba

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Holásek, O. - Janderková, J. - Martínek, K. - Poňavič, M. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Vrána, S. - Čížek, D. - Košuličová, M. - Verner, K. - Burda, J. - Krupička, J. - Dvořák, I. (2011b): vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144. 119 s. MS Česká geologická služba Praha

Pertoldová, J. - Nahodilová, R. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Karenová, J. - Knésl, I. - Košuličová, M. - Krupička, J. - Martínek, K. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Verner, K. - Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Břízová, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Klomínský, J. - Košuličová, M. (2011i): Význam geologie pro společnost. In Pásková M., Dolejský V: Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity, s. 29-39. – Geopark Vysočina. Pardubice. ISBN 978-80-903496-4-3

Pertoldová, J. - Verner, K. - Břízová, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Kryštofová, E. (2011f): Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina. Neuveden. 6 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Dudíková Schulmannová, B. - Paclíková, J. - Břízová, E. (2011c): Geologická expozice Geopark Vysočina. Telč

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Petránek, J. – Březina, J. – Břízová, E. – Cháb, J. – Loun, J. – Zelenka, P. (2016): Encyklopedie geologie. Nneuveden. 352 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Pišút, P. - Břízová, E. - Čejka, T. (2007): Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf. In Adriena Zlinská: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov, – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-88974-91-8

Pišút, P. - Břízová, E. - Čejka, T. - Pipík, R. (2010): Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia). – Geologica Carpathica 61, 6, 513-533. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/v10096-010-0032-1

Pišút, P. - Uherčíková, E. - Břízová, E. - Hamerlík, L. - Čejka, T. (2007): Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove. In Eva Križová, Karol Ujházy: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov, s. 217-226. – TU vo Zvolene. Zvolen. ISBN 978-80-228-1821-6

Pišút, P. - Čejka, T. - Břízová, E. - Pipík, R. - Procházka, J. (2011): Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov). In Boorová Daniela: 12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov, s. 65-66. – ŠGÚDŠ Bratislava. Bratislava

Pišút, P. – Břízová, E. – Procházka, J. – Čejka, T. (2012): Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov. In Uhlířová Hana, Malíková Radana, Ivanov Martin: 18. Kvartér, s. 44-45. – ÚGV PřF MU, Brno. Brno

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Dvořák, I. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-808-3

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rapprich, V. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Čech, S. – Dušek, K. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Müller, P. – Novotný, R. – Pécskay, Z. – Prouza, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Hrdličková, K. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk. neuveden. 90 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-736-9

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Novák, M. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina. 101 s. MS Archiv ČGS

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Soejono, I. - Barnet, I. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Grundloch, J. - Gürtlerová, P. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Kadlecová, R. - Kratochvílová, H. - Krupička, J. - Poňavič, M. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124. 139 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. – Adamová, M. – Burda, J. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Grygar, R. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Řídkošil, T. – Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-837-0

Stárková, M. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. - Břízová, E. (2009b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín. neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-683-6

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Jurová, Z. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov. neuveden. 58 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-682-9

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Řídkošil, T. – Sedláček, J. Ing. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-837-3

Verner, K. - Buda, J. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Fürychová, P. - Holub, F. V. - Hroch, T. - Johnson, K. - Klomínský, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Paclíková, J. - Poul, I. - Přechová, E. - Racek, M. - René, M. - Rýda, K. - Šrámek, J. - Skácelová, D. - Smyčková, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Verner, K. - Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Holub, F. V. - Klomínský, J. - Malík, J. - Martínek, K. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Veron, A. - Novák, M. - Břízová, E. (2006): Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 231. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Veron, A. – Novák, M. – Břízová, E. – Štěpánová, M. (2014): Environmental imprints of climate changes and anthropogenic activities in the Ore Mountains of Bohemia (Central Europe) since 13ky cal. BP. – Holocene 24, 8, 919-931. ISSN 0959-6836. DOI 10.1177/0959683614534746

Vrána, S. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Kadlecová, R. - Krupička, J. - Nývlt, D. - Poňavič, M. - Přechová, E. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví. 110 s. MS ČGS

Vít, J. – Břízová, E. – Kolář, T. – Rybníček, M. (v tisku): Organické uloženiny fluviální výplně údolního dna řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou a jejich vztah k vývoji sedimentace. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, ISSN 1212-6209

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Šebesta, J. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Rapprich, V. - Štor, T. (2011b): Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost. Neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Šebesta, J. - Nývlt, D. - Havlíček, P. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Břízová, E. (2003): Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 89 s

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Verner, K. - Zelenka, P. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou. neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-710-9

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou. 77 s. MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005b): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou. Základní geologická mapa CHKO Žďárské vrchy. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. - Břízová, E. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nováková, D. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Mrnková, J. - Verner, K. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice. 51 s. MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nováková, D. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Mrnková, J. - Verner, K. (2005d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice. Základní geologické mapování CHKO Šumava. 7 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. (2012b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha. 125 s. MS Archiv ČGS Praha

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. – Kunceová, E. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 32-122 Zbytiny. Základní geologická mapa ČR. 80 s. – ČGS Praha. Praha

Štěpánek, P. - Břízová, E. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Pertoldová, J. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Verner, K. - Vít, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav. 65 s

Štěpánek, P. - Břízová, E. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Pertoldová, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lhotský, P. - Lysenko, V. - Roštínský, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav. Neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-718-5

Žáček, V. - Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Fürych, V. - Lysenko, V. - Malec, J. - Rajchl, M. - Rambousek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vymazalová, A. (2007a): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky. 80 s. MS MS Česká geologická služba Praha

Žáček, V. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Lhotský, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nováková, D. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Žák, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda. 57 s

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Havlín Nováková, D. – Hošek, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Martínek, K. – Metelka, V. – Přechová, E. – Riedlová, E. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk. 155 s. MS Archiv ČGS Praha

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čech, S. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Rýda, K. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička. 68 s

Čech, S. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička. neuveden. 78 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-717-8

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-810-6

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

© Eva Brizova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top