RNDr. Dalibor Mašek
Czech Geological Survey
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742165
dalibor.masek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Aichler, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Holák, J. - Novotný, Z. - Malec, J. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Hanžl, P. (2007): Methodics of the geochemical prospecting and reconnaissance works - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar

Aichler, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Holák, J. - Novotný, Z. - Malec, J. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Hanžl, P. (2007b): Results of the geochemical prospecting and reconnaissance works - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Bubík, M. – Ambrozek, V. – Břízová, E. – Domas, J. – Kopačková, V. – Krmíček, L. – Martínek, K. – Mašek, D. – Maštera, L. – Milovský, R. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Švábenická, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran’s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes. 83 s. MS ČGS Praha, Brno

Dušek, K. - Lhotský, P. - Mašek, D. - Rambousek, P. - Hájková, E. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha. 61 s

Dušek, K. - Mašek, D. (2007b): Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Dušek, K. - Mašek, D. (2007c): Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-322 Hudlice. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Dušek, K. - Mašek, D. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-321 Panoší Újezd-Mapa ložisek nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Dušek, K. - Mašek, D. - Štědrá, V. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora – Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Dušek, K. – Mašek, D. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-323 Podmokly - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Godány, J. - Bezuško, P. - Dušek, K. - Knésl, I. - Kopecký, P. - Lhotský, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2003): Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití. 350 s

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rýda, K. - Buda, J. - Peterková, T. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Burda, J. - Kadlecová, R. - Starý, J. - Mašek, D. - Kavina, P. - Kavinová, A. - Kortanová, J. - Rambousek, P. (2018a): 2.aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 530 s. MS Krajský úřad libereckého kraje

Godány, J. - Mašek, D. (1999): Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování. In -: Venkovské sídlo a krajina v územním plánování, s. 146. – Společnost pro územní plánování, urbanismus a životní prostředí. Praha. ISBN 80-02-01278-X

Godány, J. - Večeřa, J. - Rambousek, P. - Mašek, D. - Eliášová, H. - Havránek, J. - Starý, J. - Kavina, P. (2002): Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc. Výzkumná zpráva, 118 s

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. – Rambousek, P. – Dušek, K. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. (2017): Studie vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice - provedení analýzy významu CRM v surovinové bilanci ČR (včetně prognózních zdrojů) pro ekonomiku ČR. Závěrečná zpráva, 70 s. MS MPO

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Buda, J. – Rýda, K. – Mašek, D. – Dušek, K. – Poňavič, M. – Knésl, I. – Šrein, V. (2012): Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr „Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření“ předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. „Omezování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011). 60 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Starý, J. – Peterková, T. – Rapprich, V. – Kavina, P. (2017a): Aktualizace č. 2 regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 450 s. MS Krajský úřad LK

Godány, J. – Dušek, K. – Mašek, D. (2010): Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA „Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo“ zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2010): Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska. 13 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2011): Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2011): Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2012): Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov. 7 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2018a): Expertní vyjádření k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Bakov nad Jizerou z hlediska Regionální surovinové politiky Středočeského kraje (2018 – 2019). 45 s. MS Krajský úřad Středočeského kraje, OVSS I , MŽP Praha

Godány, J. – Mašek, D. (2018a): Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – zjišťovací řízení ke koncepci „Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 2017, Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2017 až 2023)“. 7 s. MS MMR ČR

Godány, J. – Mašek, D. (2018a): Vyjádření k záměru na dotěžení výhradního ložiska štěrkopísků Kolín (3004300). 19 s. MS Kamenolomy ČR, s.r.o

Godány, J. – Mašek, D. – Hrazdíra, P. (2012): Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)“ zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3. 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Peterková, T. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Aktualizace regionální surovinové koncepce Karlovarského kraje. 445 s. MS Archiv KÚ Karlovarského kraje, Archiv ČGS

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Aktualizace regionální surovinové koncepce Středočeského kraje, včetně území hlavního města Prahy. 647 s. MS Archiv KÚ Středočeského kraje, Archiv ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 61 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar, Mongolia

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Holák, J. - Novotný, Z. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report. Zpráva ze zahraniční expedice, 54 s. MS Geological Information Centre, Ulaanbaatar, Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Holák, J. - Mašek, D. - Novotný, Z. - Rukavičková, L. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 12 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Horáková, A. – Gajdošová, Z. – Dušek, K. – Mašek, D. – Skarková, H. – Špačková, J. (2013): Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě přírustků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl. MS Archiv ČGS

Hradecký, P. - Kycl, P. - Babůrek, J. - Žáček, V. - Mašek, D. - Opletal, M. - Nováková, D. - Vít, J. - Novák, Z. (2003): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua. 100 s

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. – Dušek, K. – Mašek, D. – Vondrovic, L. – Franěk, J. – Poňavič, M. – Holeček J. (2013a): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. Závěrečná zpráva, 147 s. MS ČGS Geofond

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáčová, M. - Kachlík, V. - Král, J. - Lešner, J. - Lhotský, P. - Manová, M. - Mašek, D. - Morávek, P. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Waldhausrová, J. (2007c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko. Neuveden. 65 s. – Česká geologická služba. Praha

Manda, Š. - Budil, P. - Verner, K. - Mašek, D. - Soejono, I. - Žák, J. (2006): Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun. Závěrečná zpráva, 3 s. MS ČGS Praha

Mašek, D. - Dušek, K. (2003): Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Praha

Mašek, D. - Dušek, K. (2006a): Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-144 Lány. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Mašek, D. - Dušek, K. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Hájková, E. - Kavina, P. - Starý, J. (2003): Regionální surovinová politika Středočeského kraje. 141 s

Mašek, D. - Rambousek, P. (2003): IS zlatohorského rudního revíru. In -: GIS ve státní správě Seč 2003, s. 28-30. – Invence Litomyšl. Seč. ISBN 80-86143-26-0

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. (2013): Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktuální analýza potřeby využití ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Záryby-Křenek. 22 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. (2013): Posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktuální analýza potřeby využití ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Nová Ves I - Hradišťko I. 14 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. – Poňavič, M. (2012): Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 100 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mrázová, Š. – Buda, J. – Godány, J. – Morysek, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Dušek, K. (2022): Revize prognózních zdrojů rudních a nerudních surovin, kategorie Q, ve Středočeském kraji. Výzkumná zpráva, 12 s

Novák, Z. - Kycl, P. - Mašek, D. - Nováková, D. - Opletal, M. - Šebesta, J. - Vít, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. - Babůrek, J. (2003): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua. 83 s

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Pašava, J. - Mašek, D. (1999): GEOCHIM/UNESCO/CGS/SGA - Training Course in Geochemical Exploration Methods and their Environmental Applications. Praha a Dolní Rožínka

Pašava, J. - Mašek, D. (2001): GEOCHIM/UNESCO/CGS/SGA 2001 - a Postgraduate Training Course in Geochemical Exploration Methods and their Environmental Applications. Praha a Dolní Rožínka

Pašava, J. - Mašek, D. (2002): GEOCHIM/UNESCO/CGS/SGA 2002 - a Postgraduate Training Course in Geochemical Exploration Methods and their Environmental Applications. Praha a Dolní Rožínka

Pašava, J. - Mašek, D. (2003): GEOCHIM/UNESCO/CGS/SGA - 2003 - a Postgraduate Training Course in Geochemical Exploration Methods and their Environmental Applications. Praha a Dolní Rožínka

Pašava, J. - Mašek, D. (2004): GEOCHIM/UNESCO/CGS/SGA - 2004. Praha a Dolní Rožínka

Pašava, J. - Mašek, D. (2005): GEOCHIM/UNESCO/CGS/SGA - 2005 - a Postgraduate Training Course in Geochemical Exploration Methods and their Environmental Applications. Praha a Dolní Rožínka

Petáková, Z. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Dušejovská, E. - Tesař, J. - Buda, J. - Procházka, V. - Jírů, R. - Zoulková, V. (2008): Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací. Závěrečná zpráva, 42 s. MS Archív ČGS

Petáková, Z. - Poňavič, M. - Mašek, D. (2009): Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 258-261. ISSN 0514-8057

Petáková, Z. - Šarbach, M. - Mašek, D. - Poňavič, M. (2009): Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy

Poňavič, M. - Adamcová, J. - Dušek, K. - Godány, J. - Knésl, I. - Konečná, B. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Tesař, J. (2009): Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů. Závěrečná zpráva, 69 s. MS OOHPP MŽP ČR, ČGS-Geofond, ČGS

Poňavič, M. - Dušek, K. - Adamcová, J. - Godány, J. - Knésl, I. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2011): Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 17 s. MS Archiv ČGS, ČGS-Geofond, MŽP ČR

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Stárková, M. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Žáčková, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dušek, K. – Mašek, D. – Verner, K. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 21-424 Čachrov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Mašek, D. – Rajchl, M. (2008): Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče. 13 s. MS Archiv SOG

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. (2022): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) v katastrálním území Kvítkovice, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 17 s

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. – Štrba, M. (2021): Revize prognózních zdrojů nerudních surovin, kategorie Q, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 19 s

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. – Štrba, M. (2021): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) v katastrálních územích Krasejovka a Dolní Svince, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 18 s

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. (2011d): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. (2011j): Mineral Resources on Map Sheet Avan 5267 I SW and Eshtobin 5267 I SE. Explanatory notes. Závěrečná zpráva, 70 s. MS archiv ČGS, GSI Teheran - Iran

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011a): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Avan 5267 I SW. neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011b): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011c): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Avan 5267 I SW. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran). Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011e): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.3- Stream sediment distribution, sheet Avan 5267 I SW. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011f): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 3- Stream sediment distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011g): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Avan 5267 I SW. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011i): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Grygárek, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. (2004): Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 345 s

Rambousek, P. - Mašek, D. (2009): Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu. In Rambousek, Řepka: Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference, s. 7-8. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-2075-733-8

Rambousek, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Večeřa, J. (2004): Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí. In -: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost), s. 88-98. – ČGS. Zlaté Hory. ISBN 80-7075-630-6

Rambousek, P. - Mašek, D. - Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2009e): Historie a současnost hornobenešovského a hornoměstského revíru. Muzeum v Bruntále

Rambousek, P. - Šír, P. - Poňavič, M. - Večeřa, J. - Petáková, Z. - Mašek, D. - Vymazalová, A. - Knésl, I. - Rýda, K. - Godány, J. - Lukeš, P. - Dušek, K. - Štrupl, V. - Horáková, A. (2007): Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007. Závěrečná zpráva, 63 s. MS OG MŽP ČR, ČGS - Geofond, ČGS

Rambousek, P. - Řepka, V. - Mašek, D. (2010): Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 303-306. ISSN 0514-8057

Rapprich, V. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rýda, K. - Buda, J. - Dušek, K. - Mašek, D. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 1 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Rýda, K. - Mašek, D. - Dušek, K. (2010a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin. neuveden. 1 s. – MŽP. neuveden

Rýda, K. - Mašek, D. - Dušek, K. (2010b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Rýda, K. - Mašek, D. - Dušek, K. (2010c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-431 Lomnice nad Popelkou. neuveden. 1 s. – neuveden. neuveden

Rýda, K. – Buda, J. – Dušek, K. – Mašek, D. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Mašek, D. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Lukeš, I. – Zítko, V. – Vaněček, M. (2019b): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) - WP2 - Potenciální zdroje na území ČR - Zhodnocení aktuálního surovinového potenciálu ČR (kritické suroviny EU - CRM, lithium a kaolin). 177 s. MS Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Godány, J. – Mašek, D. – Bohdálek, P. – Novák , J., RNDr. – Poňavič, M. – Večeřa, J. – Rýda, K. (2017b): Studie „Vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice“. 70 s. MS MPO

Starý, J. – Kavina, P. – Sitenský, I. – Hodková, T. – Mašek, D. (2014c): Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2004-2013. Neuveden. 292 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Gabriel, Z. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2020a): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2020. neuveden. 466 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Gabriel, Z. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2020b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2020. neuveden. 485 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Gabriel, Z. – Němec, M. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. (2022a): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2022. neuveden. 474 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Gabriel, Z. – Němec, M. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. (2022b): Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic 2022. neuveden. 494 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Gabriel, Z. – Němec, M. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2021a): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2021. neuveden. 484 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Gabriel, Z. – Němec, M. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2021b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2021. neuveden. 505 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2012a): Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2012 (Statistické údaje do roku 2011). Neuveden. 236 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2012b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2012 (Statistical data to 2011). Neuveden. 236 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2013a): Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012). Neuveden. 305 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2013b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2013 (Statistical data to 2012). Neuveden. 311 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2014a): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2014 (Statistické údaje do roku 2013). Neuveden. 384 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2016): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2015. Neuveden. 402 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2017b): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2017. neuveden. 382 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2017c): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2017. neuveden. 388 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák, J. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2014b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2014 (Statistical data to 2013). Neuveden. 396 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák, J. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2015b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2015 (Statistical data to 2014). Neuveden. 412 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák, J. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2016b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2015. Neuveden. 420 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2018a): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2018. neuveden. 368 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2018b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2018. neuveden. 381 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2019a): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2019. neuveden. 380 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Vaněček, M. – Novák , J., RNDr. – Kavina, P. (2019b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2019. neuveden. 394 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Holásek, O. - Adamová, M. - Drábková, J. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Kočandrle, J. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Zelenka, P. - Holásek, O. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Buda, J. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Fürychová, P. - Holub, F. V. - Hroch, T. - Johnson, K. - Klomínský, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Paclíková, J. - Poul, I. - Přechová, E. - Racek, M. - René, M. - Rýda, K. - Šrámek, J. - Skácelová, D. - Smyčková, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Verner, K. – Babůrek, J. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Dvořák, I. – Havlín, A. – Hrazdíra, P. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Sedláčková, I. – Trubač, J. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. 96 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2009b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321. 100 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322. 112 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. Geologické mapy ČR 1:25 000. 106 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. Geologické mapy ČR 1:25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2014b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Podmokly 12-323. 163 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2018): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-323 Podmokly. neuveden. 126 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Kvaček, Z. – Havlíček, P. – Hradecký, P. – Opletal, M. – Ševčík, J. – Mašek, D. (2022): Kvartérní sedimenty a nálezy rostlinných fosilií v Salvadoru, Střední Amerika. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 55, 2, 82-95. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2022.11

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Krejčí, Z. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324. 112 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000. 80 s. – Česká geologická služba. Praha

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Řepka, V. - Rambousek, P. - Grygárek, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Botula, J. - Michalčík, P. - Skácelová, Z. (2010): Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358. 74 s. MS archiv ČGS, Knihovna TU-VŠB

© Dalibor Masek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top