Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Výzkum stavby a vývoje zemské kůry > Geofyzika

Geofyzika

Geofyzika patří do skupiny přírodovědných oborů, zaměřených na studium Země. Geofyzika zkoumá fyzikální jevy na zemském povrchu, v nitru Země a v části meziplanetárního prostoru, který můžeme chápat jako blízké okolí Země.

Užitá geofyzika

Užitá geofyzika je označení pro tu část geofyziky, která se zabývá studiem a měřením jak přirozených, tak i uměle vyvolaných fyzikálních jevů v zemské kůře a svrchním plášti zemského tělesa, přičemž výsledky těchto studií a měření jsou aplikovány při řešení geologických problémů, sledování změn životního prostředí, vyhledávání ložisek nerostných surovin, stavebnictví, archeologii aj.

Geofyzikální metody dělíme podle fyzikálního principu, charakteru sledovaného fyzikálního jevu nebo pole a způsobu měření do několika základních skupin:

  • Rychlostí šíření elastických vln v různém horninovém prostředí se zabývá seismika;
  • Tíhové pole Země studuje gravimetrie;
  • Současné magnetické pole Země je předmětem studia magnetometrie, souhrn účinků magnetického pole, které existovalo na Zemi v geologické minulosti, popisuje paleomagnetismus;
  • Studiem elektrických a elektromagnetických polí se zabývá geoelektrika;
  • Radioaktivitu hornin a životního prostředí zkoumá radiometrie;
  • Teplotní pole Země a tepelný tok studuje geotermika;
  • Karotáž se zabývá měřením a interpretací všech výše uvedených fyzikálních jevů a polí ve vrtech.
  • Fyzikální vlastnosti hornin, jako např. měrná hmotnost, magnetická susceptibilita a anizotropie, přirozená radioaktivita apod. zkoumá petrofyzika, která bývá považována za jednu z metod užité geofyziky.

Užitá geofyzika se uplatňuje v geologickém mapování (studium geologické stavby svrchních vrstev zemské kůry, rozlišování různých typů hornin, geologických struktur, tektoniky; vysvětlivky ke geologickým mapám ČGS v měřítku 1 : 25 000 obsahují samostatnou kapitolu „Geofyzika“), v ložiskové geologii sledováním anomálií geofyzikálních polí Země (např. anomálií magnetického pole Země při hledání železných rud, anomálií tíhového pole Země při vyhledávání uhlovodíků, anomálií rychlostí elastických vln při studiu vrstev zemské kůry a vyhledávání ložisek nerostných surovin, především ropy a plynu), v hydrogeologii (mapování propustných vrstev, zlomů, sledování kontaminace podzemních vod, využití geotermální energie), v inženýrské geologii (stanovení hloubky nezvětralého podloží a kvality horninového prostředí, mapování oslabených zón a dutin, kontrola stability svahů), v ochraně životního prostředí a stavebnictví (radioaktivita stavebních materiálů, stanovení radonového rizika, výzkum podloží skládek, lokalizace nevybuchlé munice, vyhledávání archeologických objektů ohrožených výstavbou apod.). Metody užité geofyziky se uplatňují také v archeologickém průzkumu, zejména sledování anomálií magnetického pole Země – magnetometrie a geoelektrické metody.

Ikonka - gravimetrie

Gravimetrie

Gravimetrie zkoumá přitažlivou sílu Země, která se nazývá tíže a je výsledkem působení gravitační síly Země a odstředivé síly, danou rotací Země. Tíže je úměrná tíhovému zrychlení, které lze na povrchu Země měřit např. pomocí gravimetrů. Rozložení tíhového zrychlení na zemském povrchu není pravidelné, lokální rozdíly naměřených hodnot zrychlení nazývané anomálie přinášejí informace o různých hustotách a mocnostech hornin pod povrchem Země.
Informace o datové sadě

Ikonka - seismika

Seismika

Seismika se zabývá studiem elastických vln, vznikajících při zemětřesení nebo otřesech vyvolaných uměle. Průzkumná seismika zkoumá geologickou stavbu přípovrchové části Země (zemskou kůru) a využívá řízené odpaly a vibrace. Seismické metody, především reflexní, se používají v liniovém i plošném provedení velmi často při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu.
Informace o datové sadě

Ikonka - magnetometrie

Magnetometrie

Magnetometrie měří magnetické pole Země (geomagnetické pole), které je vytvářeno především v nitru Země, na rozhraní pláště a jádra. Další zdroj, přípovrchový, představují horniny s obsahem magnetických minerálů. Naměřené lokální rozdíly geomagnetického pole indikují přítomnost těchto hornin s vyšším obsahem magnetických složek, které mohou tvořit ložiska, např. železných rud.
Informace o datové sadě

Ikonka - radiometrie

Radiometrie a spektrometrie

Horniny zemské kůry obsahují radioaktivní izotopy některých prvků; jedná se především o izotopy uranu 238U, 235U, izotop thoria 232Th a izotop draslíku 40K. Měřením hodnot záření této přirozené radioaktivity na zemském povrchu se zabývá radiometrie. Podle velikosti vyzářené energie a koncentrace izotopů lze určit složení hornin pod povrchem a indikovat riziko uvolňování nebezpečného radioaktivního plynu radonu.
Informace o datové sadě

Geoelektrika

Geoelektrika je jednou z nejmladších geofyzikálních disciplín. Je pro ni charakteristický velký počet dílčích metod, z nichž mnohé mají řadu modifikací. Pomocí geoelektrických metod můžeme horniny diferencovat podle měrného odporu, permitivity a polarizovatelnosti. Zjednodušeně dělíme metody na stejnosměrné (odporové metody), elektrochemické (využívají přirozená pole filtračního a difúzního charakteru v okolí přirozených vodičů) a elektromagnetické (založené na zákonech elektromagnetické indukce).
Informace o datové sadě

Ikona - karotáž

Karotáž

Karotážní metody, označované také jako geofyzikální měření ve vrtech, využívají pro měření podél stvolu vrtu principy ostatních geofyzikálních metod. K měření se používají tzv. karotážní sondy a výsledkem měření jsou karotážní křivky (měřená veličina v závislosti na hloubce vrtu). Karotážní metody jsou určené hlavně pro zjišťování vlastností horninového prostředí, hydrodynamických vlastností a technického stavu vrtu.
Informace o datové sadě

Ikonka Petrofyzika

Petrofyzika

Petrofyzika se zabývá stanovením fyzikálních vlastností hornin odebraných na zemském povrchu nebo vzorků z vrtných jader. Jedná se o skalární, tzv. „látkové“ parametry (objemová a mineralogická hustota, pórovitost, magnetická susceptibilita, přirozená radioaktivita hornin) a směrově závislé parametry (magnetická anizotropie, rychlosti elastických vln, rezistivita aj.). Tyto údaje představují základ interpretace tíhových, magnetometrických a radiometrických měření.
Informace o datové sadě

ikonka odkazů Odkazy
Seismika, vertikální elektrické sondování a geofyzikální prozkoumanost ČR. Geofyzikální měření ČR

Mapová aplikace (gravimetrie, seismika, VES, geofyzikální prozkoumanost)

Vrtná prozkoumanost ČR Vrtná prozkoumanost ČR

Mapová aplikace (karotáže)

Mapový archiv ČR

Mapová aplikace - lokalizované zákresy map.

Geofyzikální archiv

Nepublikované zprávy a posudky z ČR i ze zahraničí.

ikona On-line aplikace
Jak získat data ČGS?

Informace o poskytování dat ČGS, postup, ceník, kontakty...

Výzkumná infrastruktura CzechGeo/EPOS
EPOS - European Plate Observing System
Geotermální potenciál ČR

Mapová aplikace (geotermální potenciál, střety zájmů).

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429205
eva.hudeckova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429288
vladimir.kolejka@geologycz