Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Výzkum stavby a vývoje zemské kůry > 3D modelování

Geologické modelování ve 3D

Česká geologická služba se v rámci svých výzkumných aktivit i v rámci řešení zakázek zabývá tvorbou 3D geologických modelů a nastavením jednotného systematického přístupu k jejich ukládání, administraci a prezentaci.

Česká geologická služba, jakožto správce rozsáhlých geovědeckých datových souborů z území celé České republiky, je zapojena do řady aplikovaných výzkumných projektů zabývajících se různými způsoby využití horninového prostředí pod zemským povrchem. Aktuálně řešené otázky národního významu zahrnují vysokorychlostní železniční tunely, přehodnocení zásob nerostných surovin, posouzení potenciálu geotermální energie a v neposlední řadě i umístění hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů.

Interaktivní mapa níže ukazuje, ve kterých oblastech ČR jsou nebo byly nějaké 3D modely vytvořeny - kliknutím na příslušnou oblast se uživateli zobrazí základní údaje o modelu (metadata) a náhled modelu (či jeho části, pokud je možnost jeho veřejné prezentace nějakým způsobem omezena). Mapová přehledka je postupně aktualizována.

Aktuálně je pro tvorbu strukturně-geologických modelů využíván SW MOVE a pro modelování pánevních oblastí SW Petrel. Vizualizace 3D modelů na webu je realizována prohlížečkou vytvořenou ČGS na základě ESRI API for Javascript.
Pro jednotný metadatový popis 3D geologických modelů byl definován metadatový profil 3DGM, který je plně kompatibilní s požadavky směrnice INSPIRE a s mezinárodním standardem ISO 19115.

Nedostatek, heterogenita a složitost dostupných archivních a nově získávaných geologických dat často neumožňuje využít poloautomatické techniky tvorby geologických modelů; modely obvykle musí být vytvořeny ručně. 3D geologické modely (viz příklad níže) vytvořené v České geologické službě pokrývají široké spektrum měřítek a litotektonických prostředí. Svým rozsahem zahrnují rozmezí od metrů v případě kvantifikace výchozů pro modely puklinových sítí, po regionální měřítko pokrývající oblasti stovek čtverečních kilometrů až do hloubky 1,5 km. Vyobrazují strukturně složité vysoce metamorfované jednotky, které prodělaly několik fází duktilních deformací, částečné tavení a intruze magmatických těles, stejně jako relativně jednodušší pokryvné sedimentární formace. Nedílnou součástí tvorby modelů je také zhodnocení jejich důvěryhodnosti, které se používá zejména pro účely bezpečnostní analýzy.

Na základě 3D geologických modelů jsou prováděny 3D hydraulické a transportní numerické simulace pro odhad průtoku podzemní vody. Modely dále využívají projektantské společnosti v software typu CAD jako přírodní limity pro technický návrh podzemních staveb.

3D geologický model pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

3D geologický model popisující litologie na jedné z potenciálních lokalit úložiště radioaktivního odpadu. Rozsah modelu je 12,3 x 8,3 x 1,5 km. Povrch zájmového granitového plutonu (v růžové barvě), je odstraněn, aby byla viditelné litologická náplň do hloubky 1,5 km. Žluté polygony vyznačují pravděpodobně nejvhodnější lokalizaci pro úložiště v cca. 500 m hloubce. Zlomové plochy nejsou zobrazeny.

Průzkum nových zdrojů energie a hledání cest pro snižování emisí skleníkových plynů do atmosféry vyžaduje nový 3D pohled na geologickou stavbu sedimentárních pánvi a jejich geotermický, surovinový i úložný potenciál. Zpracování rozsáhlých geofyzikálních a geologických datových souborů pomocí nových programů pro 3D modelování poskytuje možnost prostorového zobrazení architektury výplně sedimentárních pánví s litologickými, sekvenčně stratigrafickými detaily a zlomy. 3D modely se využívají při hodnocení geologických celků z hlediska rozsahu a kvality kolektorů, těsnících vrstev (viz obrázek níže), testování plánovaných technologických postupů a s nimi spojených ekologických rizik.

Geologický 3D model struktury LBr-1

Geologický 3D model struktury LBr-1 ve vídeňské pánvi se zlomy, 4 kolektorskými a jedním těsnícím horizontem sestrojený na základě vrtných a seismických dat v prostředí Petrel. Data byla poskytnuta MND a.s. a programové vybavení Petrel bylo poskytnuto firmou Schlumberger. (Autor: J. Franců et al.)

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089447
fax: +420 257 531 376
jan.franek@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
fax: +420 257 531 376
lucie.kondrova@geologycz