Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Významné výsledky výzkumu

Certifikované metodiky

Certifikovaná metodika patří mezi výsledky aplikovaného výzkumu. Jedná se o popis nových postupů, který je příslušným certifikačním orgánem schválen a doporučen pro využití v praxi. Certifikace je obvykle udělena na základě dvou nezávislých oponentních posudků. Certifikační postup bývá upraven samostatným předpisem.

Níže naleznete seznam certifikovaných metodik, jejichž autory či spoluautory jsou pracovníci České geologické služby.

Metodický postup geologického výzkumu a průzkumu při vyhledávání vhodných geologických struktur

Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného zpracování a kvantifikace základních litologických, tektonických a geomechanických parametrů horninového prostředí v podrobném měřítku (1 : 2.000 a podrobnějším). Hlavním cílem postupu je zpracování relevantních podkladů pro výběr částí horninového masivu, které se vyznačují vysokou mírou litotektonické homogenity a vhodnými geomechanickými parametry. Jedná se o jednoduchou analýzu vstupního datového souboru v šesti základních tematických vrstvách a následnou kompilaci interpretační vrstvy litotektonické a geomechanické heterogenity horninového prostředí v GIS software. Metodický postup byl vypracován v souvislosti s řešením výzkumného projektu Technologické agentury České republiky TA01020348 „Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu“.

Metodika

Protokol o schválení (certifikaci) metodiky (MŽP)

Oponentní posudek – Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

Oponentní posudek – RNDr. Vladimír Rudajev

Citace metodiky

Franěk, J. – Verner, K. – Najser, J. – Čížek, D. (2013): Metodický postup geologického výzkumu a průzkumu při vyhledávání vhodných geologických struktur. Česká geologická služba.

Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností

Metodika vodních tlakových zkoušek (VTZ) v prostředí pevných hornin s nízkou propustností popisuje optimální postup pro realizaci VTZ v maloprofilových vrtech při hydrogeologickém průzkumu či výzkumu lokalit v pevných horninách. Metodika je cílena na práce spojené s vyhledáváním vhodných lokalit pro umístění podzemních zásobníků a pro úložiště nebezpečných látek. Zvláštní kapitoly jsou věnovány popisu technického vybavení pro VTZ, metodám vyhodnocení, prostorové identifikaci puklinových systémů, vrtným pracím a karotáži. Inovativnost metodiky spočívá v:
- definování optimální metodiky vodních tlakových zkoušek pro úzkoprofilové vrty v pevných horninách s nízkou hydraulickou vodivostí, která zajistí srovnatelnost výsledků z různých lokalit;
- stanovení nezbytných předpokladů a návazných prací pro úspěšnou realizaci zkoušek;
- definování nezbytného technického zabezpečení zkoušek Metodický postup byl vypracován v souvislosti s řešením výzkumného projektu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky FR-TI3/325 „Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie“.

Metodika

Protokol o schválení (certifikaci) metodiky (MŽP)

Oponentní posudek – RNDr. Martin Milický

Oponentní posudek – RNDr. Daniel Smutek

Citace metodiky

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. – Pačes, T. (2015): Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. Praha.

Metodika preparace minerálů a fosilií za použití „Airabrasive unit“

Konzervace a preparace minerálů a zkamenělin má nezastupitelný význam pro jejich další vědecké zpracování. Metoda preparace za použití tzv. „airabrasive unit“ je užívána v zahraničí pro preparaci zkamenělin. U nás ale zkušenosti s jejím použitím v odborné praxi chybí. Naprostou novinkou je úspěšné a rozsáhlé použití této metody pro preparaci minerálů. Tento postup byl poprvé aplikován až předkladateli. Předmětem návrhu této metodiky je obecně platný soubor metodických postupů pro preparaci minerálů, ale i fosilií za použití „airabrasive unit“ v českých podmínkách, uvedený na konkrétních příkladech ve formě tabulky. Tento přehled je doplněn doporučeními o míře vhodnosti použití metody pro český materiál. Indikována je další, dosud nevyužívaná možnost užití „airabrasive unit“ v dalších oborech, např. archeologii.

Metodika

Certifikát metodiky (MŽP)

Citace metodiky

Šarič, R. - Budil, P. (2010): Metodika preparace minerálů a fosílií za použití 'Airabrasive unit'. ISBN 978-80-7075-746-8. Praha. Praha, Klárov, preparátorské pracoviště sbírek ČGS.

Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS

Předložená metodika popisuje stanovení izotopového složení chromu ve vzorcích z životního prostředí. Stanovení izotopů chromu se provádí na multikolektorovém hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Změny v izotopovém složení chromu v důsledku oxidačně-redukčních pochodů a/nebo fyzikálních procesů (sorpce/desorpce apod.), odehrávajících se v přírodě, jsou velmi malé a k jejich detekci je třeba vzorek zbavit matričního složení. Oddělení, separace matrice vzorku vždy předchází vlastnímu stanovení. Separace se provádí na iontovýměnné koloně a s výhodou se využívá odlišného chemického složení troj- a šestimocného chromu. K převodu mocenství oběma směry je nově využito stejného činidla – peroxidu vodíku. Při stanovení izotopů je nutné pracovat ve vysokém hmotovém rozlišení, aby bylo možno eliminovat polynomické interference. Izobarické přeryvy jsou potom korigovány metodou matematické korekce.

Metodika

Metodika – protokol

Metodika – zápis

Metodika – sdělení

Citace metodiky

Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS. Praha. Archiv ČGS, MŽP, ČGS Barrandov-laboratoř MC ICP MS , TU Liberec.

Metodika rozkladu chromitů, chemická separace chromu ze vzorků s malým obsahem Cr (karbonáty) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS

Předložená metodika popisuje rozklad chromitů na základě oxidace kyselinou bromičnou nebo jejími solemi (bromičnan sodný nebo draselný) při laboratorní teplotě. Na rozdíl od klasického rozkladu pomocí alkalické oxidativní tavby nebo sintrování má tato metoda dvě velké výhody: rozklad kyselinou bromičnou může probíhat v uzavřených nádobách, tím se podstatně snižuje riziko kontaminace. Druhou výhodou je bezesporu to, že kyselinu bromičnou ve vysoké čistotě lze připravit přímo v laboratoři. Další část metodiky se zabývá chemickou separací a izotopovými analýzami chromu (δ53/52Cr) ze vzorků s malým obsahem chromu (karbonáty). Tento postup je založen na kationtové výměnné chromatografii.

Metodika

Metodika – titulka

Metodika – protokol

Metodika – posudek – Ing. Jana Ďurišová, PhD.

Metodika – posudek – Prof., Ing. Ondřej Šráček Ph.D., M.Sc.

Citace metodiky

Metodika rozkladu chromitů, chemická separace chromu ze vzorků s malým obsahem Cr (karbonáty) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS. ČGS Praha.

Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry

Metodika se týká průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry (geotermální energie), které je dle příslušných právních předpisů „zvláštním zásahem do zemské kůry“. Metodika je zaměřena na zařízení pro průmyslové využívání geotermální energie, což je soubor přirozeně nebo uměle vytvořeného podzemního výměníku a vrtů souvisejících s využíváním geotermální energie, což v podmínkách ČR znamená většinou z hloubek několika kilometrů. Metodika stanovuje podmínky ochrany geotermálního zdroje, postup při vyhledávání zdrojů geotermální energie a při zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro její průmyslové využívání. Součástí metodiky je přehled platné související legislativy ČR a EU, typologie a rozložení potenciálních geotermálních zdrojů v ČR a jejich využitelnost, analýza možností ochrany okolního prostředí při vyhledávání, ověřování a využívání geotermálních zdrojů a ochrany geotermálního zdroje před vlivy okolí.
Neřeší se problematika mělkých geotermálních instalací (např. domovní tepelná čerpadla).
Metodika byla vypracována pro Technologickou agenturu České republiky (TAČR) na základně požadavku Ministerstva životního prostředí (MŽP). .

Metodika

Metodika – protokol

Posudek – Ing. Petr Gregor

Metodika – posudek – RNDr. Jakub Trojan, MSc

Metodika – posudek – Prof. Ing. Mirko Vaněček, CSc.

Citace metodiky

Burda, J. - Holeček J. - Mixa, P. - Bílý, P. - Novák, P. - Semíková, H. (2015): Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry.

Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami

Metodika je založená na komplexním hodnocení přírodních parametrů, které mají vliv na stabilitu svahů. Aplikace navrhované metodiky může ušetřit značné finanční prostředky při trasování liniových staveb na území s výskytem svahových nestabilit, neboť nejen že zahrnuje v současnosti známé svahové nestability, ale na základě jejich výskytu dokáže předpovědět možný výskyt svahových nestabilit na území, ve kterém jsou liniové stavby plánovány.

Metodika určování sesuvného hazardu

Metodika určování sesuvného hazardu – protokol o certifikaci

Metodika určování sesuvného hazardu – posudek Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Metodika určování sesuvného hazardu – posudek Doc. RNDr. Martin Bednařík, PhD.

Metodika kategorizace svahových nestabilit ohrožujících dopravní koridory

Hlavním účelem kategorizace svahových nestabilit podle předpokládaných nákladů na zajištění (zabezpečení) svahů je představa o finanční náročnosti vedení trasy liniové stavby sesuvným územím (územím náchylném k sesouvání) již na základě rešerše a orientačního inženýrskogeologického průzkumu ve fázi předprojektové přípravy.

Metodika kategorizace svahových nestabilit

Metodika kategorizace svahových nestabilit – protokol o certifikaci

Metodika kategorizace svahových nestabilit – posudek Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Metodika kategorizace svahových nestabilit – posudek Doc. RNDr. Martin Bednařík, PhD.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz