Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Výzkum stavby a vývoje zemské kůry" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2016 – 2020.

310330

Původ a předkolizní geodynamický vývoj korových jednotek středoevropské části variského orogenního pásma

Vedoucí projektu: Mgr. Igor Soejono, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310370

Vznik a vývoj atypických kruhových depresí v Hodonínské dúbravě v kontextu pleistocenních periglaciálních procesů

Vedoucí projektu: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310390

Geologie CHKO Křivoklátsko

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2022

310400

Origin and metamorphic evolution of allochthonous units in the Eastern French massif centra

Vedoucí projektu: Dr. Pavel Pitra Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310410

Vulkanické systémy V.

Vedoucí projektu: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310420

Fytopaleontologické, sedimentologické a palynologické studium permokarbonských pánví

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310430

Mikrofaciální analýza a fosilní společenstva vybraných intervalů pražské pánve

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310440

Výzkum rozpustnosti stříbra v chalkopyritu v přírodě a experimentu a charakteristika zlatého zrudnění v rudním distriktu Kongsberg, Norsko

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310450

Srovnání diageneze kolektorských hornin jury, paleozoika a terciéru ve vybrané oblasti jv. svahů Českého masivu

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310470

Toward an isotopically constrained mass balance in catchments variably affected by soil nitrogen saturation

Vedoucí projektu: MSc. Daniel Petráš, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–01.08.2020

310550

Edice půdních map 1 : 50 000

Vedoucí projektu: Ing. Jana Janderková Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321560

Rozvoj metodiky tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2025

322100

Geologie české křídové pánve

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2021

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování)

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–31.12.2030

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc. Trvání projektu: 01.01.1999–11.11.2050

328200

Tisk geologických a aplikovaných map.

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2010–11.11.2050

342300

Rozvoj a údržba Národní geologické mapové databáze ČR

Hlavním cílem projektu je údržba, úprava a rozvoj informačního systému Národní geologické databáze ČR (dále jen NGMD). Tato činnost vyplývá z potřeb tvorby geologických a speciálních map všech měřítek, konsolidace infrastruktury prostorových dat a jejich propojení na negrafické databáze – dokumentaci. Cíle zahrnují zejména: • další rozvoj datového modelu • automatizaci procesů s cílem zefektivnění a sjednocení prací v NGMD – (kartografické postupy, konverze dat, potřeby prezentačního datového modelu, atp.) – aplikace existujících skriptů na další datové sady • programování nástrojů pro desktop

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Trvání projektu: 01.01.2011–11.11.2050

http://www.geology.cz/interni/projekty/projekty-interni/342300

611210

18-24281S: Vznikly orogény západní Gondwany mechanismem inverze riftových domén?

Projekt navrhuje studium raného konvergentního vývoje v systému orogenních pásem Kaoko–Dom Feliciano–Gariep odkrytém v Namíbii, Uruguayi a Brazílii. Předcházející studie ukázala, že předkolizní vývoj v této oblasti byl reprezentován 200 milionů let trvajícím riftingem a že inverze riftové domény proběhla brzy po rozpadu kontinentu, t.j. zřejmě bez vzniku významné oceánské domény, která by mohla být následně subdukována. Studie se zaměří na podmínky rané kolize a s ní spojeného magmatismu v pásech Kaoko a Dom Feliciano. Je rozdělena do tří podprojektů: a) tektonický vývoj interní části orogenního systému Kaoko–Dom Feliciano–Gariep; b) tektonický vývoj západního předpolí v pásu Dom Feliciano a c) magmatismus během raných stádií konvergentního vývoje. Projekt poskytne odpověď na otázku, zda je raný konvergentní vývoj studovaného orogenního systému kompatibilní s existencí subdukční zóny, a nebo jestli je systém pouze invertovanou riftovou doménou, ve které nehrála oceánská kůra významnější roli.

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–30.06.2021

611220

18-24378S: Petrogeneze (ultra-)draselných magmat evropských variscid – implikace pro vývoj kolizních orogénů a modely krustálního růstu

Hluboká subdukce a relaminace felsické kontinentální kůry bohaté radioaktivními prvky má dalekosáhlé důsledky pro termální stav a reologii orogenní litosféry, jakož i procesy plášťového nabohacení. Projekt navrhuje kombinované studium petrologie, geochemie a izotopických systémů Sr–Nd–Pb–Li–O–Mg–Cr v raně karbonských, s kontinentální subdukcí spjatých, (ultra-) draselných plutonických komplexů v Českém masivu, Francouzském centrálním masivu a Vogézách. Taková studie poskytne zásadní informace o plášťových i korových zdrojích mateřských magmat ve variském orogenním kořeni (moldanubické zóně) a jejich dalším vývoji. Takové údaje reprezentují klíčový vstup jakéhokoli globálního modelu, jenž si klade za cíl vysvětlit geotektonický vývoj evropské kůry a litosférického pláště. Navrhovaný výzkum by však měl přispět především k lepšímu poznání povahy a geneze (ultra-) draselných magmat s kuriózní smíšenou signaturou kůry a pláště, jakož i obecně geotektonického vývoje mladých a dosud málo erodovaných kolizních orogénů, např. And nebo Himalájí.

Vedoucí projektu: Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–30.06.2021

611250

18-27454S: Přenos prvků v prostředí hluboké subdukce: doklady z ultravysokotlakých metamorfovaných terénů

ultravysokotlakých (UHP) terénech Českého masivu se vyskytují ultramafické a mafické horniny v těsné asociaci s diamantonosnými UHP metamorfovanými horninami. Obdobné vrcholné podmínky vzniku (cca 1100°C a 5 GPa) v některých těchto terénech a petrologické doklady naznařují, že plášťové a korové horniny sdílely alespoň část své subdukční historie. Naším cílem je studovat multifázové pevné inkluze (MSI) v ultramafických a mafických horninách a testovat hypotézu, že tyto inkluze vznikají v důsledku interakce hluboko ponořené kontinentální desky s nadložním pláštěm. Obsah hlavních a stopových prvků v MSI a izotopové složení uhlíku a kyslíku v minerálech MSI poskytne informaci o zdroji zachycených fluid a tím přispěje k pochopení recyklace prvků v hlubokých subdukčních zónách. Upřesněné P-T podmínky získané ze studia MSI a nová Lu-Hf geochronologická data pro ultramafické a mafické horniny budou využity k určení hloubky a teploty dosažené během subdukce a její načasování.

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Trvání projektu: 01.01.2018–30.06.2021

611270

19-27682X (EX1): Hlavní mechanismy periferálního kontinentálního růstu během superkontinentálního cyklu

Růst východní Pangei zahrnuje tři kontrastní orogenní cykly: 1) Bajkalský cyklus tvořený akrecí peri-Rodinských kontinentálních a Mirovoiských a Panthalasských oceánských fragmentů k Sibiřskému okraji (570-540 Ma) následované extenzním HT přepracováním, růstem magmatického oblouku, akrečního systému a intraoceánské pánve (520-470 Ma). 2) Altajský cycklus je charakterizovaný ztluštěním, syn-extenzním přetavením akrečního klínu a otevřením Mogol-Ochotského oceánu (420-380 Ma). Cyklus je ukončen (370-340 Ma) růstem migmatitových dómů, násuny intraoceánských ofiolitů a relaminací tavené kůry. 3) Paleotethydní cyklus (300-220 Ma) je reprezentovaný oroklinálním ohybem hybridní oceánské litosféry. Bajkalský cyklus je výsledkem postupující a ustupující subdukce Panthalaského oceánu. Altajský cyklus je pravděpodobně výsledkem dynamického postupování a ustupování subdukující horké interní oceánské desky pod externí litosféru. Tato, horká a měkká a litologicky hybridní litosféra je posléze zkrácena mezi čelistmi Sibiře a Severní Číny.

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2023

611280

19-25035S: Granulito-migmatitové dómy – náhled do devonského a karbonského vývoje variského orogenního pásma

Cílem je studium a porovnání různých aspektů exhumace vysokotlakých felsických hornin, které tvoří Devonské a Karbonské granulito-migmatitové dómy ve Variském orogenu, a které tak přispěly k diferenciaci kůry ve velkém měřítku. Role tavení na reologické změkčení hornin je známá dlouhou dobu, ale rozdíly v procesech tavení metasedimentárních a granitoidních hornin, s ohledem na tavení v přítomnosti fluid, dehydratační nebo za přínosu fluid, a vztahu k P-T dráze hornin jsou zřídka studovány současně. Tyto vztahy ovlivňují kdy, a kde dojde k tavení a tedy k reologickému změkčení a změnám hustot hornin, a jsou tedy pravděpodobně schopny vysvětlit rozdíly v Devonských a Karbonských orogenních procesech, zejména ohledně času a lokalizace exhumace granulito-migmatitových dómů. Již jsme identifikovali granulito-migmatitové dómy exhumované v různých časech, s kontrastními litologiemi, a pravděpodobně ukazujícími kontrastní procesy tavení - což umožňuje takovouto srovnávací studii.

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2021

647300

17-22207S Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně Variskou konvergenci

e obecně známo, že zděděná architektura kontinentálních okrajů determinuje následné kolizní procesy a výslednou strukturu kolizních pohoří. Klasické hyper-extendované kontinentální okraje Atlantského typu se zásadním způsobem liší od ztenčených okrajů západo-Pacifického typu, které se vyznačují masivním tavením kůry, intruzemi velkých objemů mafických magmat a HT-LP metamorfózou. V tomto projektu navrhujeme, že Pacifický typ horkého kontinentálního okraje se během Ordoviku etabloval podél severního okraje Gondwany a byl posléze začleněn do Devonského subdukčně-kolizního orogenního klínu dochovaného na západním okraji Českého Masivu. Při řešení tohoto projektu bude využit multidisciplinární přístup kombinující geologické a geofyzikální metody umožňující charakterizovat architekturu tohoto specifického orogenního systému. Dále bude navržen vývojový scénář, který bude testován pomocí numerického modelování, s výhledem na zásadní změnu současného nazírání na vývoj Evropského Variského pásma.

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

647500

19-29124X Vývoj staveb a geochemické signatury karbonatitů v čase: význam mobility a koncentrace kritických kovů

Karbonatity jsou vzácné vyvřelé horniny odvozené ze svrchního pláště. Jsou důležité vzhledem k tomu, že je s nimi spjata mineralizace vzácných kovů. Vzácné kovy jako REE, Nb, Ta, Zr, Th a U jsou zpočátku vývoje karbonatitového magmatu koncentrovány ve formě primární mineralizace. Chování těchto kovů během deformačních a metasomatických procesů (série texturních, chemických a mineralogických změn REE mineralizace) je jedním z hlavních aspektů petrogeneze karbonatitů, které mají přímý dopad na ekonomický potenciál těchto hornin. Značné množství karbonatitů bylo vtěsnáno do tektonicky aktivního prostředí, kde byly tyto horniny metamorfovány a prošly řadou změn ovlivňujících distribuci REE, Nb a dalších kovů v hostitelské hornině. Tento projekt nás vyzývá ke studiu vývoje karbonatitů, abychom lépe porozuměli faktům, které ovlivňují pozdní fázi frakcionačních účinků subsolidových procesů na redistribuci vzácných kovů.

Vedoucí projektu: Dr.sc.nat. Tomáš Magna Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2023

648300

GAČR 20-10035S Průlomové instrumentální metody v globálních korelacích s vysokou rozlišovací schopností na hranici jura-křída.

Inovativní způsob výzkumu v navrhovaném projektu významně přispěje ke globální definici útvarů jura-křída v mořských faciích (1) zpracováním a vyhodnocením nových geochemických dat, (2) jejich integrací s magnetostratigrafií s vysokým rozlišením, biostratigrafií, sedimentologií a (3) korelací nových i klasických (dříve studovaných) profilů s využitím multi-proxy metod. Bude vytvořena databáze integrované stratigrafie. Výzkum klasických klíčových profilů Kurovice (Česko) a Brodno (Slovensko) bude doplněn o nové: Snežnica (Slovensko), Rettenbacher (Rakousko), Slezská jednotka (Goleszow, Polsko) a Golubac (Srbsko) ve spolupráci s mezinárodní subkomisí pro křídovou stratigrafii.

Vedoucí projektu: RNDr. Miroslav Bubík, CSc. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

648400

'Petrogeneze těšínitových hornin na Moravě a ve Slezsku: spodně křídový magmatismus severní Tethydy a stopování rané fáze plášťového chocholu CEVP'

Sekvence spodní křídy ve slezských příkrovech Vnějších Karpat na území České republiky a Polska zahrnují submarinní vulkanické a subvulkanické horniny těšínitové asociace. Ty představují celosvětově velmi vzácný příklad vmístění malého objemu alkalických hornin do mořských sedimentů bez spojitosti s vznikem vulkanických ostrovů. Projekt je zaměřen na výzkum jejich vzniku a tektonické pozice. Hlavní petrogenetické otázky budou řešeny s využitím metod izotopové geochemie (Sr-Nd-Pb-Li) a geochronologie (U-Pb, apatit, kalcit), mineralogie, petrologie, vulkanologie a sedimentární geologie. S ohledem na výrazné postmagmatické alterace budou izotopické analýzy prováděny na separovaných frakcích stabilních primárních minerálů (olivín, pyroxen, apatit, titanit). Získaná data přispějí také do diskuzí o stabilitě jednotlivých frakcí při subakvatické metasomatóze. Vedle petrogeneze bude řešen i stratigrafický rozsah a interpretace stylu vulkanické aktivity těšínitových hornin. Revize fázového složení povede k revizi klasifikace těšínitových hornin a jejich zařazení do klasifikačních schémat.

Vedoucí projektu: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–30.06.2024

661310

2017/26 / M / ST10 / 00646 Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 19.04.2018–18.04.2021

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663500

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017379 Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků pro ČGS

Cílem projektu je zdokonalování a prohloubení vědomostí výzkumných pracovníků, dále pak navázání vědeckých spoluprací napříč státy. Pracovníci tímto získají jedinečnou možnost k vyzkoušení práce se stroji a aplikacemi, které se v tuto chvíli na našem pracovišti a ani v rámci ČR nenachází. Během stáží budou mít možnost setkat se špičkami ve svém oboru a následně předat zkušenosti touto cestou získané ostatním zaměstnancům ČGS.

Vedoucí projektu:  Anna Velímková Trvání projektu: 01.09.2020–31.12.2022

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089463
jaroslava.pertoldova@geologycz