Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Výzkum stavby a vývoje zemské kůry" Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace České geologické služby na období 2018 - 2022.

310330

Původ a předkolizní geodynamický vývoj korových jednotek středoevropské části variského orogenního pásma

Vedoucí projektu: Mgr. Igor Soejono, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310370

Vznik a vývoj atypických kruhových depresí v Hodonínské dúbravě v kontextu pleistocenních periglaciálních procesů

Vedoucí projektu: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310390

Geologie CHKO Křivoklátsko

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2022

310400

Origin and metamorphic evolution of allochthonous units in the Eastern French massif centra

Vedoucí projektu: Dr. Pavel Pitra Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310410

Vulkanické systémy V.

Vedoucí projektu: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310420

Fytopaleontologické, sedimentologické a palynologické studium permokarbonských pánví

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310430

Mikrofaciální analýza a fosilní společenstva vybraných intervalů pražské pánve

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310440

Výzkum rozpustnosti stříbra v chalkopyritu v přírodě a experimentu a charakteristika zlatého zrudnění v rudním distriktu Kongsberg, Norsko

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310450

Srovnání diageneze kolektorských hornin jury, paleozoika a terciéru ve vybrané oblasti jv. svahů Českého masivu

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310470

Toward an isotopically constrained mass balance in catchments variably affected by soil nitrogen saturation

Vedoucí projektu: MSc. Daniel Petráš, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–01.08.2020

310550

Edice půdních map 1 : 50 000

Vedoucí projektu: Ing. Jana Janderková Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310840

Interní projekt ČGS nevýzkumný – překlenovací 2020-2021. (Publikace výsledků geologických výzkumů získaných v rámci mapovacích projektů v hlavním etiopském riftu v letech 2015-2020.)

Vedoucí projektu: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. Trvání projektu: 01.04.2020–31.12.2021

310910

TESTOVÁNÍ VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH LETADEL A VIRTUÁLNÍ REALITY PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY

Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Koucká Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310920

Geologický výzkum unikátní archeologické lokality na Podřipsku

Vedoucí projektu: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310930

Geneze post-orogenních granitů masivu Aaj Bogd v zaaltajské zóně v jihozápadním Mongolsku

Vedoucí projektu: Mgr. Kristýna Hrdličková Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

310960

Záznam superkontinentálních cyklů v basementu středoevropských variscid: vztah mezi primární proterozoickou konfigurací a kolizním vývojem

Vedoucí projektu: Mgr. Igor Soejono, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310970

Vybrané tafocenózy mesozoika a kenozoika III: stratigrafie, paleoekologie, taxonomie a paleobiogeografie

Vedoucí projektu: Mgr. Radek Vodrážka Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310990

Doplnění autorských originálů geologických map 1:25 000 do mapové aplikace České geologické služby

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

311050

GEOLOGIE NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

311060

Odraz plášťové metasomatózy v ultrabazických horninách moldanubika

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321560

Rozvoj metodiky tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2025

322100

Geologie české křídové pánve

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2021

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování)

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–31.12.2030

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Václavíková Trvání projektu: 01.01.1999–31.12.2021

328200

Tisk geologických a aplikovaných map.

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2010–11.11.2050

611220

18-24378S: Petrogeneze (ultra-)draselných magmat evropských variscid – implikace pro vývoj kolizních orogénů a modely krustálního růstu

Hluboká subdukce a relaminace felsické kontinentální kůry bohaté radioaktivními prvky má dalekosáhlé důsledky pro termální stav a reologii orogenní litosféry, jakož i procesy plášťového nabohacení. Projekt navrhuje kombinované studium petrologie, geochemie a izotopických systémů Sr–Nd–Pb–Li–O–Mg–Cr v raně karbonských, s kontinentální subdukcí spjatých, (ultra-) draselných plutonických komplexů v Českém masivu, Francouzském centrálním masivu a Vogézách. Taková studie poskytne zásadní informace o plášťových i korových zdrojích mateřských magmat ve variském orogenním kořeni (moldanubické zóně) a jejich dalším vývoji. Takové údaje reprezentují klíčový vstup jakéhokoli globálního modelu, jenž si klade za cíl vysvětlit geotektonický vývoj evropské kůry a litosférického pláště. Navrhovaný výzkum by však měl přispět především k lepšímu poznání povahy a geneze (ultra-) draselných magmat s kuriózní smíšenou signaturou kůry a pláště, jakož i obecně geotektonického vývoje mladých a dosud málo erodovaných kolizních orogénů, např. And nebo Himalájí.

Vedoucí projektu: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2021

611270

19-27682X (EX1): Hlavní mechanismy periferálního kontinentálního růstu během superkontinentálního cyklu

Růst východní Pangei zahrnuje tři kontrastní orogenní cykly: 1) Bajkalský cyklus tvořený akrecí peri-Rodinských kontinentálních a Mirovoiských a Panthalasských oceánských fragmentů k Sibiřskému okraji (570-540 Ma) následované extenzním HT přepracováním, růstem magmatického oblouku, akrečního systému a intraoceánské pánve (520-470 Ma). 2) Altajský cycklus je charakterizovaný ztluštěním, syn-extenzním přetavením akrečního klínu a otevřením Mogol-Ochotského oceánu (420-380 Ma). Cyklus je ukončen (370-340 Ma) růstem migmatitových dómů, násuny intraoceánských ofiolitů a relaminací tavené kůry. 3) Paleotethydní cyklus (300-220 Ma) je reprezentovaný oroklinálním ohybem hybridní oceánské litosféry. Bajkalský cyklus je výsledkem postupující a ustupující subdukce Panthalaského oceánu. Altajský cyklus je pravděpodobně výsledkem dynamického postupování a ustupování subdukující horké interní oceánské desky pod externí litosféru. Tato, horká a měkká a litologicky hybridní litosféra je posléze zkrácena mezi čelistmi Sibiře a Severní Číny.

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2023

611280

19-25035S: Granulito-migmatitové dómy – náhled do devonského a karbonského vývoje variského orogenního pásma

Cílem je studium a porovnání různých aspektů exhumace vysokotlakých felsických hornin, které tvoří Devonské a Karbonské granulito-migmatitové dómy ve Variském orogenu, a které tak přispěly k diferenciaci kůry ve velkém měřítku. Role tavení na reologické změkčení hornin je známá dlouhou dobu, ale rozdíly v procesech tavení metasedimentárních a granitoidních hornin, s ohledem na tavení v přítomnosti fluid, dehydratační nebo za přínosu fluid, a vztahu k P-T dráze hornin jsou zřídka studovány současně. Tyto vztahy ovlivňují kdy, a kde dojde k tavení a tedy k reologickému změkčení a změnám hustot hornin, a jsou tedy pravděpodobně schopny vysvětlit rozdíly v Devonských a Karbonských orogenních procesech, zejména ohledně času a lokalizace exhumace granulito-migmatitových dómů. Již jsme identifikovali granulito-migmatitové dómy exhumované v různých časech, s kontrastními litologiemi, a pravděpodobně ukazujícími kontrastní procesy tavení - což umožňuje takovouto srovnávací studii.

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2021

647300

17-22207S Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně Variskou konvergenci

Je obecně známo, že zděděná architektura kontinentálních okrajů determinuje následné kolizní procesy a výslednou strukturu kolizních pohoří. Klasické hyper-extendované kontinentální okraje Atlantského typu se zásadním způsobem liší od ztenčených okrajů západo-Pacifického typu, které se vyznačují masivním tavením kůry, intruzemi velkých objemů mafických magmat a HT-LP metamorfózou. V tomto projektu navrhujeme, že Pacifický typ horkého kontinentálního okraje se během Ordoviku etabloval podél severního okraje Gondwany a byl posléze začleněn do Devonského subdukčně-kolizního orogenního klínu dochovaného na západním okraji Českého Masivu. Při řešení tohoto projektu bude využit multidisciplinární přístup kombinující geologické a geofyzikální metody umožňující charakterizovat architekturu tohoto specifického orogenního systému. Dále bude navržen vývojový scénář, který bude testován pomocí numerického modelování, s výhledem na zásadní změnu současného nazírání na vývoj Evropského Variského pásma.

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

647500

19-29124X Vývoj staveb a geochemické signatury karbonatitů v čase: význam mobility a koncentrace kritických kovů

Karbonatity jsou vzácné vyvřelé horniny odvozené ze svrchního pláště. Jsou důležité vzhledem k tomu, že je s nimi spjata mineralizace vzácných kovů. Vzácné kovy jako REE, Nb, Ta, Zr, Th a U jsou zpočátku vývoje karbonatitového magmatu koncentrovány ve formě primární mineralizace. Chování těchto kovů během deformačních a metasomatických procesů (série texturních, chemických a mineralogických změn REE mineralizace) je jedním z hlavních aspektů petrogeneze karbonatitů, které mají přímý dopad na ekonomický potenciál těchto hornin. Značné množství karbonatitů bylo vtěsnáno do tektonicky aktivního prostředí, kde byly tyto horniny metamorfovány a prošly řadou změn ovlivňujících distribuci REE, Nb a dalších kovů v hostitelské hornině. Tento projekt nás vyzývá ke studiu vývoje karbonatitů, abychom lépe porozuměli faktům, které ovlivňují pozdní fázi frakcionačních účinků subsolidových procesů na redistribuci vzácných kovů.

Vedoucí projektu: Dr.sc.nat. Tomáš Magna Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2023

648300

20-10035S Průlomové instrumentální metody v globálních korelacích s vysokou rozlišovací schopností na hranici jura-křída.

Inovativní způsob výzkumu v navrhovaném projektu významně přispěje ke globální definici útvarů jura-křída v mořských faciích (1) zpracováním a vyhodnocením nových geochemických dat, (2) jejich integrací s magnetostratigrafií s vysokým rozlišením, biostratigrafií, sedimentologií a (3) korelací nových i klasických (dříve studovaných) profilů s využitím multi-proxy metod. Bude vytvořena databáze integrované stratigrafie. Výzkum klasických klíčových profilů Kurovice (Česko) a Brodno (Slovensko) bude doplněn o nové: Snežnica (Slovensko), Rettenbacher (Rakousko), Slezská jednotka (Goleszow, Polsko) a Golubac (Srbsko) ve spolupráci s mezinárodní subkomisí pro křídovou stratigrafii.

Vedoucí projektu: RNDr. Miroslav Bubík, CSc. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

648400

'Petrogeneze těšínitových hornin na Moravě a ve Slezsku: spodně křídový magmatismus severní Tethydy a stopování rané fáze plášťového chocholu CEVP'

Sekvence spodní křídy ve slezských příkrovech Vnějších Karpat na území České republiky a Polska zahrnují submarinní vulkanické a subvulkanické horniny těšínitové asociace. Ty představují celosvětově velmi vzácný příklad vmístění malého objemu alkalických hornin do mořských sedimentů bez spojitosti s vznikem vulkanických ostrovů. Projekt je zaměřen na výzkum jejich vzniku a tektonické pozice. Hlavní petrogenetické otázky budou řešeny s využitím metod izotopové geochemie (Sr-Nd-Pb-Li) a geochronologie (U-Pb, apatit, kalcit), mineralogie, petrologie, vulkanologie a sedimentární geologie. S ohledem na výrazné postmagmatické alterace budou izotopické analýzy prováděny na separovaných frakcích stabilních primárních minerálů (olivín, pyroxen, apatit, titanit). Získaná data přispějí také do diskuzí o stabilitě jednotlivých frakcí při subakvatické metasomatóze. Vedle petrogeneze bude řešen i stratigrafický rozsah a interpretace stylu vulkanické aktivity těšínitových hornin. Revize fázového složení povede k revizi klasifikace těšínitových hornin a jejich zařazení do klasifikačních schémat.

Vedoucí projektu: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–30.06.2024

661310

2017/26 / M / ST10 / 00646 Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Středosudetský příkop je jednou z největších geologických struktur v Sudetech. Jeho geologická rozmanitost vytváří jedinečnou příležitost k provádění výzkumných projektů. O jedinečnosti sedimentů středosudetské pánve svědčí, že jde o jednu z nejbohatších lokalit na světě, kde se nachází zachovalé stopy raně permských tetrapodů. Vzhledem k tomu je nutné provést komplexní paleoenvironmentální analýzu založenou na moderních výzkumných metodách. Záměrem projektu je sjednotit a aktualizovat stratigrafická schémata permu. Projekt je zaměřen na sjednocení a aktualizaci stratigrafických schémat permu ve středosudetské pánvi na základě nalezených stop a zkamenělin a jejich srovnávací analýzy. Studie budou zahrnovat sedimentologické, geochemické a inovační metody, budou provedeny geochronologické, paleoekologické a paleoenvironmentální studie. Projekt přispěje k přípravě paleogeografických map permských terestrických pánví střední Evropy.

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 19.04.2018–05.05.2022

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Skupina pro pozorování Země (GEO) je partnerství 105 národních vlád, Evropské komise a 127 zúčastněných organizací. GEO implementuje Globální systém systémů pozorování Země (GEOSS) a usiluje o budoucnost, kde budou rozhodnutí a akce ve prospěch lidstva podloženy koordinovaným, komplexním a trvalým pozorováním Země. Během setkání GEO v roce 2018 v Kjótu byly vyčleněny regionální GEO. Iniciativa EuroGEOSS je evropskou regionální GEO, která v rámci GEO zastupuje evropský správní výbor.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

682400

ET-2019-019-RO-43040 udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování

Hlavním cílem projektu (2019–2023) je eliminace degradace zemědělské půdy a její obnova, jakož i podpora rozmanitosti přírody podle cílů udržitelného rozvoje OSN. Plnění těchto cílů je založeno na získání komplexních informací, které povedou k vytvoření souboru geovědeckých map a podrobných územních / krajinných plánů v klíčových oblastech jižní Etiopie (v oblasti regionu Sidama, zóně Gedeo a Gamo v oblasti SNNPR). Tyto výstupy umožní analýzu nepříznivých geologických jevů (např. sopečné erupce a seismické třesy, sesuvy půdy a hornin, tvorba zemních trhlin atd.) a zároveň přispějí k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů (podzemní vody, půdy a nerostných surovnin). Projekt si dále klade za cíl rozvíjet odborné kapacity širokého spektra odborníků v oblasti geovědního mapování, pedologie a zpracování územních / krajinných plánů. V roce 2020 bylo dokončeno terénní geologické, pedologické a hydrogeologické mapování oblasti Sidama a Gedeo, aktuálně probíhá tvorba mapových výstupů.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2019–31.12.2024

682500

ET-2020-077-RO-31140 Kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy v měřítku 1:1,000,000 pro celé území Etiopie

Hlavním záměrem projektu (2020-2023) je kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 1:1.000.000. Tyto mapové výstupy pomohou při řešení akutního nárůstu poptávky po dodávkách pitné vody a pro další praktické účely v různých odvětvích průmyslu a budování státní infrastruktury a udržitelného zemědělství. Kromě toho bude zvýšena odborná kapacita odborníků a vládních úředníků v praktickém využití geovědních informací. Dále bude vytvořen interaktivní on-line mapový systém tak, aby mapové výstupy byly volně přístupné všem zájemcům o využití geovědních dat. Těžištěm aktivit v roce 2020 byla tvorba nového topografického podkladu pro zpracování mapových výstupů, reinterpretace geofyzikálních dat a dat dálkového průzkumu Země, tvorba nové geologické legendy, regionálněgeologického členění území a stratigrafie.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2020–30.11.2023

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089463
jaroslava.pertoldova@geologycz