Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Výzkum stavby a vývoje zemské kůry" Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace České geologické služby na období 2018 - 2022.

310450

Srovnání diageneze kolektorských hornin jury, paleozoika a terciéru ve vybrané oblasti jv. svahů Českého masivu

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

310910

TESTOVÁNÍ VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH LETADEL A VIRTUÁLNÍ REALITY PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY

Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Koucká Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310920

Geologický výzkum unikátní archeologické lokality na Podřipsku

Vedoucí projektu: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310930

Geneze post-orogenních granitů masivu Aaj Bogd v zaaltajské zóně v jihozápadním Mongolsku

Vedoucí projektu: Mgr. Kristýna Hrdličková Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

310960

Záznam superkontinentálních cyklů v basementu středoevropských variscid: vztah mezi primární proterozoickou konfigurací a kolizním vývojem

Vedoucí projektu: Mgr. Igor Soejono, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310970

Vybrané tafocenózy mesozoika a kenozoika III: stratigrafie, paleoekologie, taxonomie a paleobiogeografie

Vedoucí projektu: Mgr. Radek Vodrážka Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

310990

Doplnění autorských originálů geologických map 1:25 000 do mapové aplikace České geologické služby

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

311060

Odraz plášťové metasomatózy v ultrabazických horninách moldanubika

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

311160

ÚČELOVÁ GEOLOGICKÁ MAPA JIZERSKÉ LOUKY V JIZERSKÝCH HORÁCH

Vedoucí projektu: RNDr. Josef Klomínský, CSc. Trvání projektu: 01.01.2022–31.12.2022

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

611270

19-27682X (EX1): Hlavní mechanismy periferálního kontinentálního růstu během superkontinentálního cyklu

Růst východní Pangei zahrnuje tři kontrastní orogenní cykly: 1) Bajkalský cyklus tvořený akrecí peri-Rodinských kontinentálních a Mirovoiských a Panthalasských oceánských fragmentů k Sibiřskému okraji (570-540 Ma) následované extenzním HT přepracováním, růstem magmatického oblouku, akrečního systému a intraoceánské pánve (520-470 Ma). 2) Altajský cycklus je charakterizovaný ztluštěním, syn-extenzním přetavením akrečního klínu a otevřením Mogol-Ochotského oceánu (420-380 Ma). Cyklus je ukončen (370-340 Ma) růstem migmatitových dómů, násuny intraoceánských ofiolitů a relaminací tavené kůry. 3) Paleotethydní cyklus (300-220 Ma) je reprezentovaný oroklinálním ohybem hybridní oceánské litosféry. Bajkalský cyklus je výsledkem postupující a ustupující subdukce Panthalaského oceánu. Altajský cyklus je pravděpodobně výsledkem dynamického postupování a ustupování subdukující horké interní oceánské desky pod externí litosféru. Tato, horká a měkká a litologicky hybridní litosféra je posléze zkrácena mezi čelistmi Sibiře a Severní Číny.

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2023

611320

22-33820S Multifázové pevné inkluze v orogenních peridotitech jako svědci metasomatózy v kolizních orogenech

Orogenní peridotity v UHP terénech v kolizních orogenech zaznamenávají metasomatózu fluidy derivovanými ze subdukující desky. Multifázové pevné inkluze (MPI) zachycené v jejich minerálech, většinou granátu, poskytují informace o fyzikálním a chemickém charakteru těchto hlubokých fluid. Tento projekt je zaměřen na MPI v granátických peridotitech a pyroxenitech variského Českého masívu. Cílem je testovat hypotézu, že plášťová metasomatóza v horkých UHP terénech je multifázový proces, související s krystalizací tavenin se smíšeným korovým a plášťovým původem. Bude rekonstruováno celkové chemické složení MPI. Dále budou použity analytické metody s velkým rozlišením k určení chemického složení minerálních fází v MPI (silikátů, grafitu, karbonátů a apatitu) zahrnující stopové prvky a isotopy C, O, Cl příp. Sr jako indikátory zdroje metasomatizujících médií. Pomocí termodynamického modelování a datování Lu-Hf a in-situ metod (U-Pb datování granátu, U-Th-Pb datování minerálů Th a U) budou rekonstruovány P-T-t podmíny vzniku a metasomatózy plášťových hornin.

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Trvání projektu: 01.01.2022–31.12.2024

611330

22-26485S Syntetické minerály skupiny Pt-kovů a jejich využití

Syntetické analogy minerálů skupiny Pt-kovů budou experimentálně studovány v sériích na základě nositele Pt-kovu a hlavního ligandu. Detailní krystalografický výzkum bude věnován minerálům Pt-skupiny se stechiometrií 1:1:1. Nejhojnější Pd-dominantní minerály (např. kotulskit PdTe) budou zkoumány z hlediska vstupu jiného prvku (Ag, Bi, Cu, Sb, Sn, Se, apod.) do krystalové struktury a závislosti rozpustnosti na teplotě. Minerály skupiny Pt-kovů budou studovány z hlediska chemického složení, fyzikálních vlastností, krystalové struktury a teplotní stability. Výsledky výzkumu pomohou objasnit podmínky vzniku minerálů skupiny Pt-kovů, jejich vyhledávání a zpracování. Fáze patřící do skupiny jacutingaitu budou syntetizovány a studovány z hlediska jejich specifických vlastností s využitím v materiálových vědách. Minerály skupiny Pt-kovů, které lze zařadit mezi 2D materiály, budou zkoumány z hlediska strukturních, termodynamických a elektronických vlastností. Detailní znalost fyzikálních vlastností těchto fází pomůže predikovat jejich využití v nových nanotechnologiích.

Vedoucí projektu: RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2022–31.12.2024

647500

19-29124X Vývoj staveb a geochemické signatury karbonatitů v čase: význam mobility a koncentrace kritických kovů

Karbonatity jsou vzácné vyvřelé horniny odvozené ze svrchního pláště. Jsou důležité vzhledem k tomu, že je s nimi spjata mineralizace vzácných kovů. Vzácné kovy jako REE, Nb, Ta, Zr, Th a U jsou zpočátku vývoje karbonatitového magmatu koncentrovány ve formě primární mineralizace. Chování těchto kovů během deformačních a metasomatických procesů (série texturních, chemických a mineralogických změn REE mineralizace) je jedním z hlavních aspektů petrogeneze karbonatitů, které mají přímý dopad na ekonomický potenciál těchto hornin. Značné množství karbonatitů bylo vtěsnáno do tektonicky aktivního prostředí, kde byly tyto horniny metamorfovány a prošly řadou změn ovlivňujících distribuci REE, Nb a dalších kovů v hostitelské hornině. Tento projekt nás vyzývá ke studiu vývoje karbonatitů, abychom lépe porozuměli faktům, které ovlivňují pozdní fázi frakcionačních účinků subsolidových procesů na redistribuci vzácných kovů.

Vedoucí projektu: Dr.sc.nat. Tomáš Magna Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2023

648400

GA21-30043S Petrogeneze a vmístění hlubokomořských alkalických bazaltoidů: případ spodnokřídového magmatismu severní Tethydy

Sekvence spodní křídy ve slezských příkrovech Vnějších Karpat na území České republiky a Polska zahrnují submarinní vulkanické a subvulkanické horniny těšínitové asociace. Ty představují celosvětově velmi vzácný příklad vmístění malého objemu alkalických hornin do mořských sedimentů bez spojitosti s vznikem vulkanických ostrovů. Projekt je zaměřen na výzkum jejich vzniku a tektonické pozice. Hlavní petrogenetické otázky budou řešeny s využitím metod izotopové geochemie (Sr-Nd-Pb-Li) a geochronologie (U-Pb, apatit, kalcit), mineralogie, petrologie, vulkanologie a sedimentární geologie. S ohledem na výrazné postmagmatické alterace budou izotopické analýzy prováděny na separovaných frakcích stabilních primárních minerálů (olivín, pyroxen, apatit, titanit). Získaná data přispějí také do diskuzí o stabilitě jednotlivých frakcí při subakvatické metasomatóze. Vedle petrogeneze bude řešen i stratigrafický rozsah a interpretace stylu vulkanické aktivity těšínitových hornin. Revize fázového složení povede k revizi klasifikace těšínitových hornin a jejich zařazení do klasifikačních schémat.

Vedoucí projektu: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–30.06.2024

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Skupina pro pozorování Země (GEO) je partnerství 105 národních vlád, Evropské komise a 127 zúčastněných organizací. GEO implementuje Globální systém systémů pozorování Země (GEOSS) a usiluje o budoucnost, kde budou rozhodnutí a akce ve prospěch lidstva podloženy koordinovaným, komplexním a trvalým pozorováním Země. Během setkání GEO v roce 2018 v Kjótu byly vyčleněny regionální GEO. Iniciativa EuroGEOSS je evropskou regionální GEO, která v rámci GEO zastupuje evropský správní výbor.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

682400

ET-2019-019-RO-43040 Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování

Hlavním cílem projektu (2019–2023) je eliminace degradace zemědělské půdy a její obnova, jakož i podpora rozmanitosti přírody podle cílů udržitelného rozvoje OSN. Plnění těchto cílů je založeno na získání komplexních informací, které povedou k vytvoření souboru geovědeckých map a podrobných územních / krajinných plánů v klíčových oblastech jižní Etiopie (v oblasti regionu Sidama, zóně Gedeo a Gamo v oblasti SNNPR). Tyto výstupy umožní analýzu nepříznivých geologických jevů (např. sopečné erupce a seismické třesy, sesuvy půdy a hornin, tvorba zemních trhlin atd.) a zároveň přispějí k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů (podzemní vody, půdy a nerostných surovnin). Projekt si dále klade za cíl rozvíjet odborné kapacity širokého spektra odborníků v oblasti geovědního mapování, pedologie a zpracování územních / krajinných plánů. V roce 2020 bylo dokončeno terénní geologické, pedologické a hydrogeologické mapování oblasti Sidama a Gedeo, aktuálně probíhá tvorba mapových výstupů.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2019–31.12.2024

682500

ET-2020-077-RO-31140 Kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy v měřítku 1:1,000,000 pro celé území Etiopie

Hlavním záměrem projektu (2020-2023) je kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 1:1.000.000. Tyto mapové výstupy pomohou při řešení akutního nárůstu poptávky po dodávkách pitné vody a pro další praktické účely v různých odvětvích průmyslu a budování státní infrastruktury a udržitelného zemědělství. Kromě toho bude zvýšena odborná kapacita odborníků a vládních úředníků v praktickém využití geovědních informací. Dále bude vytvořen interaktivní on-line mapový systém tak, aby mapové výstupy byly volně přístupné všem zájemcům o využití geovědních dat. Těžištěm aktivit v roce 2020 byla tvorba nového topografického podkladu pro zpracování mapových výstupů, reinterpretace geofyzikálních dat a dat dálkového průzkumu Země, tvorba nové geologické legendy, regionálněgeologického členění území a stratigrafie.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2020–30.11.2023

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089463
jaroslava.pertoldova@geologycz