Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Skončené projekty

Skončené projekty

2012

321010

Publikování výsledků projektu Zahraniční rozvojové spolupráce v Kostarice, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček. Trvání projektu: 2011–2012

321020

Odborná podpora sítě národních geoparků v ČR, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D.. Trvání projektu: 2011–2012

/narodnigeoparky

321030

Právní úprava ochrany vod v České republice, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Bartůňková. Trvání projektu: 2011–2012

321040

Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Radmila Nahodilová. Trvání projektu: 2011–2012

321050

Charakteristika mikrodiamantů a dalších UHP fází z vysokotlakých granulitů Českého masivu, ČGS

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.. Trvání projektu: 2011–2012

321060

Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc.. Trvání projektu: 2011–2012

321110

AHYMO: Vývoj a ověřování námi vyvinutých Aparatur pro přesné HYdraulické Měření a Odběr neporušených vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s puklinovou propustností, ČGS

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.. Trvání projektu: 2012

321120

Geochronologický výzkum skarnů moldanubika a kutnohorského krystalinika a jejich role v geologickém vývoji Českého masivu, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.. Trvání projektu: 2012

329400

Vývoj a aplikace metody Re-Os na negativním termálně - ionizačním hmotnostním spektrometru (N-Tims) Finningan MAT 262, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.. Trvání projektu: 2010–2012

329900

Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro evropský geopark UNESCO Český ráj (...), ČGS

Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08 „Evropský Geopark UNESCO Český ráj – vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví“, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická,CSc.. Trvání projektu: 2011–2012

332300

Realizace dílčích částí výzkumného záměru ČGS odborem geochemie horninového prostředí, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Jakub Haloda. Trvání projektu: 2007–2012

333200

Vývoj laboratorního metodického postupu pro separaci Ca z přírodních materiálů a analýza izotopů Ca v získaném eluátu na multikolektorovém hmotovém spektrometru s termální ionizací (TIMS), ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Erbanová. Trvání projektu: 2010–2012

333500

Hmotová izotopová bilance olova v malých povodích, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Markéta Štěpánová. Trvání projektu: 2010–2012

333700

Výstupy skleníkových plynů (CO2 a CH4) z různých typů horninového prostředí na listech Jedovnice a Oslavany, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Milan Geršl. Trvání projektu: 2011–2012

333800

Izotopová termometria horčíka (Mg) a vápnika (Ca) v karbonátových mineráloch, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Juraj Farkaš, Ph.D.. Trvání projektu: 2011–2012

333900

Geochemické fosílie v půdách a jezerních sedimentech jako indikátory biologického původu organických látek, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc., Ing. Daniela Mácová. Trvání projektu: 2011–2012

334000

Biostratigrafie, analýza stabilních izotopů a mikrofaciální analýza „svrchního tmavého intervalu“ akantopygových vápenců koněpruské oblasti (střední devon, eifel), ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Berkyová. Trvání projektu: 2011–2012

334100

Paleoekologické a klimatologické změny na konci karbonu (stephanu C) v podkrkonošské pánvi, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Marcela Stárková. Trvání projektu: 2011–2012

334300

Spolupořádání mezinárodní konference „The 5th Conference on Trilobites and their relatives, Prague, Czech Republic, and Sardinia, Italy, 1st July – 4th July 2012,ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Budil, Ph.D.. Trvání projektu: 2012

334400

Izotopové zloženie chrómu (53Cr/52Cr) v sedimentárnych horninách ako indikátor paleo-redox podmienok počas depozície, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Juraj Farkaš, Ph.D.. Trvání projektu: 2012

334900

Vývoj nové efektivní metodiky pro izotopové stopování rtuti v životním prostředí: Kombinace plazmového hmotnostního spektrometru a jednoúčelového rtuťového analyzátoru, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.. Trvání projektu: 2012

335000

Monitoring POP v ovzduší na ostrově Jamese Rosse, Antarktida, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Daniela Mácová. Trvání projektu: 2012

335100

Hodnocení proveditelnosti a zajištění způsobu řešení aplikace matematického modelování skalního masivu, pro účely revitalizace Národní přírodní památky Landek, odkryvem skalních výchozů a zajištění udržitelnosti jejich stability, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Jan Malík. Trvání projektu: 2012

335200

Srovnání holocénních paleoklimatických a paleoenvironmentálních změn severního okraje Antarktického poloostrova a Vysoké Arktidy na základě multi-proxy záznamů jezerních sedimentů

Vedoucí projektu: Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.. Trvání projektu: 2012

341600

Systém ochrany geologických lokalit, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Pavla Gürtlerová . Trvání projektu: 2006–2012

http://www.geology.cz/lokality

342600

Celkový upgrade mapového serveru ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Martin Paleček. Trvání projektu: 2012

342800

GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Roman Kujal, Ph.D.. Trvání projektu: 2012

380400

Sestavení půdních a půdně substrátových map v měřítku 1 : 50 000 pro mapové listy 12-34 Hořovice, 13-33 Benešov, 21-24 Klatovy a 22-22 Sedlčany, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Jana Janderková, Mgr. Jan Sedláček. Trvání projektu: 2012

380500

Mapa přirozeného produkčního a ekologického potenciálu půd v měřítku 1 : 50 000 – sestavení 2 modelových mapových listů, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Jana Janderková, Mgr. Jan Sedláček. Trvání projektu: 2012

380600

Vytvoření klasifikačního systému půdotvorných substrátů pro půdní mapy 1 : 50 000, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Jana Janderková, Mgr. Jan Sedláček. Trvání projektu: 2012

380700

Průmyslový potenciál podzemních prostor po těžbě nerostných surovin, rešeršní studie vybraných revírů a dolů, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Josef Klomínský, CSc.. Trvání projektu: 2012–2013

380800

Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Jan Malík. Trvání projektu: 2012

381100

Geochemické mapování hlavního města Prahy-II. Etapa, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Michal Poňavič. Trvání projektu: 2012

381200

Výzkum obsahu a forem distribuce technicky zajímavých prvků ve flotačních odpadech po úpravě polymetalických rud – pilotní projekt, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek. Trvání projektu: 2012

381300

Opuštěné čedičové těžebny na Českolipsku a jejich edukativní hodnota a potenciál pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Vladislav Rapprich, Ph.D., Ing. Josef Godány. Trvání projektu: 2012–2013

381400

Zpřístupnění informací ČGS o geologickém dědictví pro veřejnost: fáze 1 - metodická, technická a odborná podpora, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D.. Trvání projektu: 2012–2013

381600

Registr svahových nestabilit České republiky (RSN ČR) - mapování svahových nestabilit v oblasti Chřibů, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Jan Šikula, Ph.D., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2012

381700

Uspořádání měřického archivu GP Rýmařov, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Josef Večeřa. Trvání projektu: 2012

381800

Terénní ověření a následné doplnění databáze důlních děl na podkladě historických archivních dat. – Rudický revír, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Josef Večeřa. Trvání projektu: 2012–2013

381900

Revize a analýza datových zdrojů subsystému geofyziky – návrhy na začlenění dat do informačního systému ČGS, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Hudečková. Trvání projektu: 2012

382000

Mapy geofaktorů životního prostředí na území Doupovských hor, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Igor Jan Dvořák, Ph.D.. Trvání projektu: 2012

382100

Optimalizace a koordinace informačního systému České geologické služby: vytvoření standardů zpracování a zpřístupnění sbírek a hmotné dokumentace - I. Etapa, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Budil, Ph.D.. Trvání projektu: 2012

619100

GAČR 205/09/1989: Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního sensoru ARES, GAČR

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Kopačková. Trvání projektu: 2009–2012

http://www.geology.cz/project619100

619200

GAČR P210/10/0841: Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilí, GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc.. Trvání projektu: 2010–2012

619300

GAČR P210/10/P475: Původ a metamorfní a strukturní záznam spodně korových hornin - implikace pro interpretaci a časový průběh procesů v orogenních kořenech, GAČR

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Racek. Trvání projektu: 2010–2012

630080

Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Roman Novotný. Trvání projektu: 2011–2012

630090

Dokumentace distribuce 137Cs a vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin na Žulovsku, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc.. Trvání projektu: 2011–2012

630140

Digitalizace a začleňování geofyzikálního archivu na pracovišti v Brně do informačního systému ČGS, OG MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Hudečková. Trvání projektu: 2012

644800

GAČR 205/09/1876: Recentní deglaciace severní části ostrova Jamese Rosse, Antarktida; spolupráce s MU, Brno, GAČR

Vedoucí projektu: Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.. Trvání projektu: 2009–2012

645400

GAČR 206/09/1642: Výskyt, ekologie a složení společenstva mikroflóry hlubinných vrstev jílových miocénních sedimentů a jejich význam in situ a po vytěžení; spolupráce s Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., GAČR

Vedoucí projektu: doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.. Trvání projektu: 2009–2012

645500

GAČR P210/10/0938: Vliv zavlažování a srážek na mobilitu arsenu v půdním profilu, (spolupráce pro VŠCHT v Praze), GAČR

Vedoucí projektu: Ing. František Bůzek,CSc.. Trvání projektu: 2010–2012

667100

LA-09022: Aktivity v rámci SGA; MŠMT (program INGO)

Vedoucí projektu: RNDr. Jan Pašava, CSc.. Trvání projektu: 2009–2012

667300

Vzdělávací projekt Brno, MŠMT

Vedoucí projektu: RNDr. Vlastimila Dvořáková. Trvání projektu: 2009–2012

667400

LA-09046: Členství v European Polar Board a European Polar Consortium (EPB,EPC) a s ním související plnění členských povinností (program MŠMT, spoluřešitel pro MU Brno)

Vedoucí projektu: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.. Trvání projektu: 2009–2012

667900

LA 10025: Aktivity v rámci AAPG (American Association of Petroleum Geologists), MŠMT

Vedoucí projektu: RNDr. Vlastimila Dvořáková. Trvání projektu: 2010–2012

668700

MEB 021122: Disparita a ontogeneze u trilobitů (Arthropoda): charakteristika morfologických změn, MŠMT

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Budil, Ph.D.. Trvání projektu: 2011–2012

668800

MEB 061113: Přírodní a syntetické minerályl Pt-skupiny:jejich komplexní charakteristika pomocí inovačních metod a objasnění geneze v různých geologických podmínkách, MŠMT

Vedoucí projektu: RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D.. Trvání projektu: 2011–2012

668900

Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebních odpadů (SFŽP v rámci OPŽP prioritní osa 6, finance EU+ČR)

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Štrupl. Trvání projektu: 1. 7. 2010–30. 11. 2012

669800

LH 13266: Nový přístup k algoritmizaci a automatizaci postupů získávání informací z hyperspektrálních dat se zaměřením na půdní a environmentální aplikace, MŠMT

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Kopačková. Trvání projektu: 2013–2014

681800

Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu vybrané oblasti Západního Mongolska, MZV

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček. Trvání projektu: 2013–2015

http://www.geology.cz/mongolsky-altaj

2011

221600

VaV SP/2e1/153/07 Zákonitosti interakce systému „ voda-hornina-krajina“ a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice, MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Renata Kadlecová. Trvání projektu: 2007–2011

http://www.geology.cz/vav-hydrocr50

221700

VaV SP/1a6/151/07 Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů, MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Daniela Fottová. Trvání projektu: 2007–2011

221800

VaV SP/1c5/157/07 Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice, MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. . Trvání projektu: 2007–2011

221900

VaV SP/1b7/156/07 Model transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje, MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Franců, Ph.D.. Trvání projektu: 2007–2011

222000

VaV SP/2e7/229/07 Antropogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe, spolupráce s VÚV v.v.i., MŽP

Vedoucí projektu: Ing. František Bůzek, CSc. . Trvání projektu: 2007–2011

222100

VaV SP II 1a 9/23/07 Příspěvek ČR k zajištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování, MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Mixa. Trvání projektu: 2007–2011

222300

VaV DE08P04OMG002 Tvorba informačního systému České geologické služby – revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ve sbírkách ČGS, MK

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Budil, Ph.D.. Trvání projektu: 2008–2011

http://www.geology.cz/vav-sbirky

328600

Zavedení metodiky pro separaci Li z geologických vzorků a měření izotopového složení Li pomocí Neptune MC-ICPMS, ČGS

Vedoucí projektu: Dr.Sc.Nat. Tomáš Magna. Trvání projektu: 2010–2011

328700

Zavedení metodiky separace Pb z geologických vzorků a stanovení izotopických poměrů Pb, Sr a Nd pomocí MC ICP-MS Neptun, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Jitka Míková. Trvání projektu: 2010–2011

328800

Geochronologický výzkum skarnů moldanubika a kutnohorského krystalinika a jejich role v geologickém vývoji Českého masivu, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.. Trvání projektu: 2010–2011

328900

Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D.. Trvání projektu: 2010–2011

329000

Granitické ortoruly v rámci tělesa staroproterozoické světlické ortoruly, ČGS

Vedoucí projektu: Bc. Jakub Trubač. Trvání projektu: 2010–2011

329100

Geneze wolframového zrudnění v severovýchodní části saxothuringika, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Lukáš Vondrovic. Trvání projektu: 2010–2011

329300

Vulkanické systémy: vznik a vývoj magmatu;fragmentace a sedimentace vulkanoklastik, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Vladislav Rapprich. Trvání projektu: 2010–2011

332600

Bilance uhlíku v sladkovodních rašeliništích – srovnání lokalit mírného a subarktického klimatického pásu, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Leona Zemanová. Trvání projektu: 2007–2011

333000

Výzkum radonového rizika, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Ivan Barnet, CSc.. Trvání projektu: 2009–2011

http://www.geology.cz/radon

333300

Studium mechanismů reakce biosféry na globální krizové události v geologické minulosti II, ČGS

Vedoucí projektu: Doc.RNDr. Jiří Frýda, Dr.. Trvání projektu: 2010–2011

333400

Mineralogie a geochemie libkovických vrstev: záznam vývoje jezerního prostředí v nadloží bílinské delty (mostecká pánev, sp. miocén), ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Richard Lojka. Trvání projektu: 2010–2011

333600

Zavedení nové metodiky pro stanovení izotopického složení mědi pomocí multikolektorové hmotové spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Petra Voldřichová. Trvání projektu: 2010–2011

342100

Online geologická encyklopedie, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Jan Sedláček. Trvání projektu: 2011

342200

Aplikace pro prezentaci svahových nestabilit a její integrace do Portálu geohazardů, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., Ing. Jan Šikula, Ph.D.. Trvání projektu: 2011

342400

Testování datových specifikací INSPIRE

Vedoucí projektu: Ing. Lucie Kondrová. Trvání projektu: 2011

548001

Geologické mapování v Íránu

Vedoucí projektu: RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D.. Trvání projektu: 2006–2011

618100

GAČR 526/07/1187: Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje; spolupráce s MLZU, Brno, GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc.. Trvání projektu: 2007–2011

630010

Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Ing. Jan Malík. Trvání projektu: 2010–2011

630020

Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Milan Geršl. Trvání projektu: 2010–2011

638600

Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Jiří Konopásek, Ph.D.. Trvání projektu: 2008–2011

638700

Podmínky geologické stavby a geofaktory životního prostředí v Beskydech, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Roman Novotný. Trvání projektu: 2008–2011

638800

Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Poňavič. Trvání projektu: 2008–2011

639500

Průzkum a zhodnocení cesia a radionuklidů v jižních Čechách, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Müller, CSc.. Trvání projektu: 2009–2011

639600

Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl. Trvání projektu: 2009–2011

http://www.geology.cz/projekt639600

645000

GAČR 205/09/0619: Silurský Sedgwickii Event: uhlíková izotopová anomálie, masové vymírání graptolitů a sedimentární záznam; spolupráce s GÚ AV ČR, GAČR

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr.. Trvání projektu: 2009–2011

645100

GAČR 205/09/1521: Potravní strategie v kambriu až středním ordoviku barrandienské oblasti; spolupráce s Přf UK, Praha – dr. Fatka, GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Budil, Ph.D.. Trvání projektu: 2009–2011

645200

GAČR 205/09/1162: Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocenního kontinentálního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky; spolupráce s Přf UK, Praha – K. Martínek, GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc.. Trvání projektu: 2009–2011

645300

GAČR 205/09/0540: Vznik topazových granitů masivu Krudum; spolupráce s ÚSMH AV ČR, v.v.i., GAČR

Vedoucí projektu: Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.. Trvání projektu: 2009–2011

652100

IAA300130801: Vývoj kontrastních typů frakcionované silikátové taveniny na základě studia taveninových inkluzí; spolupráce s GÚ AV ČR, v.v.i., GAAV

Vedoucí projektu: RNDr. Milan Drábek, CSc.. Trvání projektu: 2008–2011

652200

IAA30111098: Faunistická dynamika klimaxového stádia společenstev svrchního ordoviku před globální krizí způsobenou klimatickými změnami: záznam z královodvorského souvrství Barrandienu, spolupráce s GÚ AV ČR, GAAV

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Budil, Ph.D.. Trvání projektu: 2009–2011

652300

KJB300130903: Nízkoteplotní magnetické vlastnosti sulfidů přítomných v meteoritickém materiálu; spolupráce s GÚ AV ČR, v.v.i., GAAV

Vedoucí projektu: Mgr. Patricie Týcová-Halodová. Trvání projektu: 2009–2011

666400

Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované vody a půdy – návrh dalšího řešení; Norský projekt, CZ0051

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc.. Trvání projektu: 2007–2011

http://www.geology.cz/project666400

666900

Monitoring of trans-boundary air pollution by isotope fingerprinting of sources; EU

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc.. Trvání projektu: 2008–2011

http://www.geology.cz/projekt666900

667000

African-European Georesources Observation System (AEGOS), EU

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová. Trvání projektu: 2009–2011

668200

Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí-Přeshraniční registr nerostných surovin,(Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko,EU+ČR, partner Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., č.žádosti 100020755)

Vedoucí projektu: Ing. Petr Bohdálek. Trvání projektu: 1.6.2010–31.5.2011

690100

Výzkumné centrum – Pokročilé sanační technologie a procesy (nositel: TU Liberec), MŠMT

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.. Trvání projektu: 2005–2011

2010

222200

VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie, MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Hana Breiterová. Trvání projektu: 2007–2010

222400

VaV SP/2e6/97/08 Evropský geopark UNESCO Český ráj – vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví, MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc.. Trvání projektu: 2008–2010

326500

Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc.. Trvání projektu: 2008–2010

326900

Podmínky krystalizace jihlavského syenitu, ČGS

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.. Trvání projektu: 2008–2010

327300

Vulkanismus siluru a devonu pražské pánve, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Zuzana Tasáryová. Trvání projektu: 2008–2010

328300

Vytvoření digitálního informačního systému a finalizace geologických dat v oblasti Jesenicka, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Vratislav Pecina, Ing. Lucie Kondrová. Trvání projektu: 2009–2010

329000

Granitické ortoruly v rámci tělesa staroproterozoické světlické ortoruly, ČGS

Vedoucí projektu: Bc. Jakub Trubač. Trvání projektu: 2010

329200

Pyrometamorfované horniny Mostecké pánve – publikační grant, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček. Trvání projektu: 2010

341800

Společná přehledná geologická mapa ČR a SR standardu OGC/CGI/IWG v prostředí internetu, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Petr Čoupek. Trvání projektu: 2009–2010

341900

Zpřístupnění a prezentace unikátních dokumentů Archivu ČGS, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna. Trvání projektu: 2010

528001

Výzkum procesů pole vzdálených interakcí HÚ vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů (SÚRAO)

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.. Trvání projektu: 2007–2010

548013

Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech centrální provincie a provincie Copperbelt, (projekt ZRS)

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.. Trvání projektu: 2008–2010

618600

GAČR 205/08/0122: Systém Fe-Mo-Nb-S, stanovení stability syntetizovaných fází a upřesnění jejich struktury, (spolupráce s VŠB – TU, Ostrava; Fyzikálním ústavem AV ČR), GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Milan Drábek, CSc.. Trvání projektu: 2008–30. 6. 2010

618700

GAČR 205/08/0062: Evoluce perleti u měkkýšů: studie mikrostruktur a krystalografických textur difrakčními technikami, (spolupráce s VŠB – TU, Ostrava), GAČR

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr.. Trvání projektu: 2008–2010

618800

GAČR 205/08/0321: Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí v provincii Copperbeltu v Zambii: Model cyklů těžkých kovů a síry v půdách, sedimentech, vodách a vegetaci, (spolupráce s Přf UK; Přf MU; Ochranou podzemních vod, s. r. o.), GAČR

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.. Trvání projektu: 2008–2010

618900

GAČR 205/08/P474: Stabilita a mechanismy alterace monazitu v závislosti na teplotě 150–300 °C a chemickém složení hydrotermálních fluid, GAČR

Vedoucí projektu: Mgr. Renata Čopjaková. Trvání projektu: 2008–2010

619000

GAČR TOP/08/E014: Kvantifikace výzdvihu a eroze v Západních Karpatech a přilehlém Českém masivu ve vztahu k transportu sedimentů do aktivních sedimentárních pánví, GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc.. Trvání projektu: 2008–2010

630030

Hodnocení svahových nestabilit ve Zlínském kraji po extrémních srážkách v květnu a červnu 2010, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D.. Trvání projektu: 2010

630040

Aktuální stav, vyhodnocení a porovnání dosavadních prací a uplatnění metodiky průzkumu lokalit potenciálních úložišť CO2, studie OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 2010

637500

Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy (projekt spolupráce SR-ČR), OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Müller, CSc.. Trvání projektu: 2008–2010

637800

Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D.. Trvání projektu: 2008–2010

638200

Geochemie a dynamika výstupu oxidu uhličitého a metanu z horninového prostředí v oblasti Západních Karpat, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc.. Trvání projektu: 2008–2010

639700

Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody-zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Čechy - jih"¨, Odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Pavla Gürtlerová. Trvání projektu: 2010

639900

Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha (Urban Geochemistry - Prague), OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Poňavič. Trvání projektu: 2010

651700

A300460602: Model sv. kůry oherského riftu, GAAV

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Skácelová. Trvání projektu: 2006–2010

651900

IAA300130703: Paleoekologie, paleogeografie, stratigrafie a klimatické změny v sv. stephanu (gzhel) středočeských a západočeských pánví; spolupráce s GÚ AV ČR; UK, Praha, GAAV

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc.. Trvání projektu: 2007–2010

666700

OneGeology Europe; EU

Vedoucí projektu: RNDr. Robert Tomas, Ph.D.. Trvání projektu: 2008–2010

666800

Towards geological storage of CO2 in the Czech Republic; FM EHP/Norsko

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 2009–2010

http://www.geology.cz/togeos

667600

Přenos know-how pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce, EČ 031-3V (norské mechanismy)

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl . Trvání projektu: 2009–2010

667800

Geological mapping in 18th and early 19th centuries in the Central Europe, International Visegrad Fund

Vedoucí projektu: RNDr. Alena Čejchanová. Trvání projektu: 2010

681600

Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu, Peru, MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.. Trvání projektu: 2007–2010

2009

326700

Strukturní a tektonická interpretace jihozápadní části bohemika ve vztahu k záznamu sousedních jednotek, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D.. Trvání projektu: 2008–2009

341700

Tvorba interaktivního atlasu „The atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the bohemian Massif“, ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Martina Klímová. Trvání projektu: 2009

666000

EU CO2 NET EAST: CO2 capture and storage networking extension to new member states

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 2006–2009

http://www.geology.cz/co2net-east/

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz