Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Podzemní vody

Projekty – Podzemní vody

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Přírodní zdroje a jejich využití", část "Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod" Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace České geologické služby na období 2018 - 2022.

224900

SS01010208 Řízená dotace podzemních vod jako nástroj k omezení dopadů sucha v ČR.

Hlavním cílem projektu je změna v hospodaření s podzemní vodou z pasivního přístupu k ochraně ve formě pouhých restrikcí v užívání vody na aktivní přístup využívání volných objemů v hydrogeologických kolektorech ke zvyšování zásob podzemní vody v krajině. Projekt cílí i na lepší zapojení hodnocení stavu podzemních vod do systémů operativního řízení (systémy HAMR nebo ČHMÚ), které se MŽP snaží dlouhodobě prosadit. Projekt sestává ze tří hlavních částí: (1) výzkum využívání metod řízené dotace pro zvyšování zásob podzemních vod a určení vhodných území v celé ČR k její aplikaci, (2) sestavení celorepublikové mapy hydrogeologické zranitelnosti kvantity podzemních vod k suchu, a (3) výzkum a ověření signálních hladin pro hodnocení sucha na podzemních vodách.

Vedoucí projektu: RNDr. Renata Kadlecová Trvání projektu: 19.05.2020–31.12.2023

225300

SS02030040 Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku

Cílem projektu je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat výzkumu v oblasti změny klimatu. Jde o analýzu probíhající a predikci budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí i pro společnost. Výstupem budou nejaktuálnější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro hodnocení mitigačních opatření v procesu jejich přípravy i realizace. Minimálním výstupem jednotlivých dílčích cílů popsaných v projektu bude veřejně přístupná souhrnná výzkumná zpráva doplněná veřejnými databázemi, certifikovanými metodikami a samozřejmě vědeckými publikacemi. Aktivity ČGS budou zaměřeny na celoplošné hodnocení základního odtoku a režimu podzemní vody, které bude dále testováno na 5 vodohospodářsky významných oblastech. Na vybraných lokalitách budou dále testovány změny rozložení srážek a teplot s cílem posoudit jejich vliv na režim podzemních vod.

Vedoucí projektu: Mgr. Ondřej Nol Trvání projektu: 01.07.2020–30.06.2026

310250

Krasové kanály a proudění podzemních vod v západní části české křídové pánve – doplnění výsledků z projektu Rebilance zásob podzemních vod

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Kůrková Trvání projektu: 01.01.2018–31.03.2021

310700

GEOLOGICKÉ POMĚRY VE VÝVĚROVÉ OBLASTI HYDROGEOLOGICKÉ STRUKTURY PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V OKOLÍ SKALKYU PROSTĚJOVA

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2021

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Václavíková Trvání projektu: 01.01.1999–31.12.2021

388600

Podzemní voda v krystaliniku

Projekt je zaměřen na zjištění možnosti získat podzemní vodu jako zdroj pitné vody a na vytvoření podkladů pro stabilizaci hydrologického cyklu. Nedílnou součástí projektu je sestavení metodiky pro zpracování bilancí zásob podzemní vody v krystaliniku. Významná část České republiky je tvořena horninami krystalinika, tedy magmatickými nebo metamorfovanými horninami s puklinovou propustností. Jde o oblasti vrchovin, které jsou v současnosti významně postiženy suchem. Sucho se projevuje jak nedostatkem vody pro obce, tak usycháním lesů a neúrodou na polích.

Vedoucí projektu: RNDr. Jitka Novotná Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2023

389000

Hydrogeologické podmínky v okolí račického veslařského areálu a vliv těžby štěrkopísků na hydrogeologické a hydrologické parametry horninového prostředí v jejich okolí

Cílem projektu je zpracování aktuálních informací o hydrogeologických podmínkách v okolí račického veslařského areálu a o možných či reálných vlivech těžby štěrkopísků na výhradním ložisku štěrkopísků Račice-Předonín 1 a 2 na hydrogeologické parametry horninového prostředí v jejich okolí. Spolupráce s Odborem geologie MŽP.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Hrazdíra Trvání projektu: 01.04.2020–31.12.2021

636000

Turów 7/2016 - 2044

Cíle: Zajistit takové geologicko-hydrogeologické podklady a data, které umožní jednoznačně definovat antropogenní vlivy těžby nerostných surovin v dolu Turów na vody v příhraniční oblasti od Hrádku nad Nisou až po Frýdlantský výběžek. Doplnění stávající monitorovací sítě podzemních a povrchových vod

Vedoucí projektu: RNDr. Renata Kadlecová Trvání projektu: 01.07.2016–31.12.2044

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085240
lenka.rukavickova@geologycz